Нормативи

ДДС № 02 от 2.02.2006 г. (№ 91СМ-0011 от 2.02.2006 г. на БНБ) относно банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2006 г.
ДДС № 02 от 2.02.2006 г. относно банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2006 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:31 Виж пълния текст

ДДС № 06 от 26.05.2006 г. (№91СМ-0109 от 26.05.2006 г. на БНБ) относно списъци на IBAN сметки на някои бюджетни предприятия и допълнителни указания при преминаването към IBAN
ДДС № 06 от 26.05.2006 г. относно списъци на IBAN сметки на някои бюджетни предприятия и допълнителни указания при преминаването към IBAN
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:31 Виж пълния текст

ДДС № 17 от 21.12.2005 г. относно годишното счетоводно приключване на бюджетните предриятия за 2005 г. и изготвяне на оборотни ведомости през 2006 г.
Годишното счетоводно приключване на бюджетните предриятия за 2005 г. и изготвяне на оборотни ведомости през 2006 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:31 Виж пълния текст

Закон за държавната финансова инспекция
Обн., ДВ, бр. 33 от 21.04.2006 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм., бр. 64 от 7.08.2007 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:31 Виж пълния текст

Закон за общинските бюджети
Обн., ДВ, бр. 33 от 24.03.1998 г.; изм., бр. 69 от 1999 г.; бр. 9 от 2001 г. - Решение № 2от 18.01.2001 г. по КД № 10 от 2000 г.; изм., бр. 56/2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2002 г., бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 34 от 2005 г., бр. 105 от 29.12.2005 г. - в сила от 01.01.2006 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:31 Виж пълния текст

Закон за общинския дълг
В сила от 01.06.2005 г.Обн. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:31 Виж пълния текст

Закон за устройството на държавния бюджет
Обн., ДВ, бр. 67 от 6.08.1996 г., изм. и доп., бр. 46 от 10.06.1997 г., в сила от 10.06.1997 г., бр. 154 от 28.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 74 от 30.07.2002 г., бр. 87 от 1.11.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., попр., бр. 89 от 8.11.2005 г., изм., бр. 105 от 29.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм. и доп., бр. 80 от 5.10.2007 г., в сила от 5.10.2007 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:31 Виж пълния текст

Заповед № ЗМФ-60 от 20.01.2005 г. за утвърждаване на Сметкоплан на бюджетните предприятия за 2005 г.
Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр.12 от 4.02.2005 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:31 Виж пълния текст

Писмо № 24-00-1393 от 05.07.2004 г. на ГДД
Относно прилагането на разпоредбата на чл. 2в от ЗКПО
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:31 Виж пълния текст

Сметкоплан на бюджетните предприятия
Обн., ДВ, бр.12 от 4.02.2005 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:31 Виж пълния текст


Данъци
 - Закони
 - Други

Осигуряване
 - Закони

Счетоводство
 - НСФОМСП
 - НСС
 - МСС

Трудови отношения - Закони