ДДС - 17 от 21.12.2005 г.

ДДС № 17 от 21.12.2005 г. относно годишното счетоводно приключване на бюджетните предриятия за 2005 г. и изготвяне на оборотни ведомости през 2006 г.

Годишното счетоводно приключване на бюджетните предриятия за 2005 г. и изготвяне на оборотни ведомости през 2006 г.
До

МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

ОБЩИНИТЕ

СМЕТНАТА ПАЛАТА
С настоящите указания се определят редът, сроковете и процедурите за годишното счетоводно приключване на бюджетните предприятия за 2005 г., съгласно чл. 37, ал. 4 от Закона за Счетоводството и представянето на оборотните ведомости и друга отчетна информация за консолидиране в Министерството на финансите във връзка с чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството. В указанията се третират и въпроси, свързани с изготвянето и представянето през 2006 г., на тримесечни оборотни ведомости.
I. Процедури преди изготвяне на оборотните ведомости
1. Напомняме, че текущо през 2005 г. не следва да са извършвани процедури по приключване на приходните и разходните сметки от раздели 6 и 7 със сметките от групи 11, 12 и 13 на Сметкоплана на бюджетните предприятия (СБП). В случай, че това е направено, тези операции не следва да се вземат предвид при изготвянето на оборотната ведомост, която ще се представя чрез първостепенния разпоредител в МФ и Сметната палата.
2. При изготвянето на сборната оборотна ведомост, която подлежи на представяне в МФ и Сметната палата, следва да са осчетоводени всички разходи и приходи, отнасящи се за 2005 г. В тази връзка, за тяхното осчетоводяване да се ползват разпоредбите на т.т. 48-49 от ДДС № 20 от 2004 г.
3. Напомняме, че за случаите на предоставено безвъзмездно право на ползване на активи между бюджетните предприятия (например в случаите на чл. 2, ал. 6 и § 30 от ЗДБРБ за 2005 г.), преди операциите по годишното приключване на сметките следва да се приложат процедурите, регламентирани в т. 17.15 и 17.16 от ДДС № 20 от 2004 г.
4. Разходите за провизии за персонал се начисляват по реда на т. 19.7 от ДДС № 20 от 2004 г. като се дебитира сметка 6047 срещу кредитиране на сметка 4230. Редът и начинът на отчитане на останалите провизии за задължения е регламентиран в т. 37 от ДДС № 20 от 2004 г.
5. НОИ предоставя на НЗОК с писмо информация за дължимите към 31.12.2005 г. начислени вземания по начети за здравно-осигурителни вноски за 2005 г. С посочената в писмото сума НЗОК съставя счетоводната статия Д-т с-ка 4301 / К-т с-ка 7012 и я отразява в оборотната си ведомост за 2005 г.
6. В баланса на реда "3. Прираст/намаление в нетните активи за периода" (шифър 0403) в съответните колони за начален баланс (данните за предходната година) следва да фигурира сумата, представляваща разлика между салдата на сметките от раздели 6 и 7 към 31.12.2004 г. преди приключвателните операции (т.е. сумата, фигурираща в баланса за 2004 г. в тази позиция - шифър 0403 в съответните колони за краен баланс). Аналогично, в съответните колони за начален баланс на позициите - шифри 0401 и 0402 следва да фигурират салдата на сметките от гр. 10 (за шифър 0401) и гр. 11 (за шифър 0402) към 31.12.2004 г. преди приключвателните операции за 2004 г.
II. Изготвяне на оборотни ведомости и друга информация съгласно чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството
7. За целите на консолидиране в МФ на счетоводната информация за активите, пасивите, приходите и разходите на бюджетните предприятия съгласно чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството следва да се изготвят оборотни ведомости поотделно за трите отчетни групи (стопански области) с данни за състоянието по счетоводните сметки преди операциите по приключването съгласно раздел III. Данните в оборотните ведомости се представят на ниво синтетични счетоводни сметки (сметките с четириразряден номер)
8. Отчетните данни за 2005 г. на държавните висши училища (ДВУ) и БАН се обобщават и представят от Министерството на образованието и науката (МОН) отделно от данните на включените в бюджета на МОН разпоредители, аналогично на обобщаването на касовите отчети на ДВУ и БАН. Аналогично се процедира от Министерството на отбраната (МО) по отношение на отчетните данни за 2005 г. на държавните висши военни училища (ДВВУ).
9. Отчетните данни за 2005 г. за приходите, разходите, активите и пасивите на Националния фонд към Министерството на финансите се обобщават и представят, аналогично на периодичните и годишните касови отчети. В тази връзка, тези счетоводни данни не следва да фигурират в консолидираните оборотни ведомости на съответните разпоредители, а да се обобщават от Дирекция "Национален фонд" към Министерството на финансите, която представя данните на МФ - дирекция "Държавно съкровище" и Сметната палата.
10. Освен сборните оборотни ведомости, за 2005 г. подлежат на изготвяне и представяне в МФ по реда на чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството:
10.1. Информация за структурата на себестойността на дейностите, отчитани по сметки от група 65 - изготвя се по отделни отчетни групи (стопански области). Следва да се има предвид, че това не е справка за кореспонденция между сметки от гр. 60 и 65. Напомняме, че съгласно т.т. 50 и 51 от ДДС № 20 от 2004 г. не се допуска кореспонденция между сметките от гр. 60 и гр. 65.
10.2. За целите на представянето на данните за вземанията и задълженията в баланса, на електронния носител по т. 11 се попълва и справка за провизии и корективи на определени вземания и задължения.
10.3. За целите на представянето на данните за начален баланс на елементите на Раздел А "Капитал в бюджетните предприятия" от пасива на баланса, на електронния носител по т. 11 се попълват данни за салдата по сметки от гр. 10 и 11 и нетното салдо на сметките от раздели 6 и 7 към 31.12.2004 г. преди приключвателните операции за 2004 г.
11. Първостепенните разпоредители изготвят сборните оборотни ведомости и справките по т. 10 по определена от МФ - дирекция "Държавно съкровище" форма, на електронен носител (файл - XLS формат). Файлът може да се получи от първостепенния разпоредител от съответната дирекция в МФ, отговаряща за финансирането му, след представяне на дискета или по негов e-mail.
12. Напомняме, че за годишните финансови отчети за 2005 г. на бюджетните предприятия се прилага формата и съдържанието на годишния финансов отчет, определени съгласно т. 15 от Заповед № ЗМФ 60 от 20.01.2005 г. на министъра на финансите. Сборният баланс е включен в електронния носител по т. 11. Изготвянето и представянето на информацията по реда на този раздел и раздел IV не отменят задължението на бюджетните предприятия да изготвят и представят съответните статистически формуляри в рамките на регламентирания със Закона за статистиката ред и срок.
13. Първостепенният разпоредител организира процеса по обобщаването на отчетната информация по този раздел на подведомствените си разпоредители. В хода на обобщаването на счетоводните данни може да се ползва формата по т. 11, или да се определи друг ред и форма, в зависимост от броя и структурата на подведомствените разпоредители, софтуерна и хардуерна осигуреност и други фактори, влияещи върху процеса на обобщаване на счетоводните данни. При всички случаи необходимите данни следва да се осигурят на първостепенния разпоредител за изготвянето от него на изискваната счетоводна информация, както и за спазването на изискванията на т.т. 29 и 30 за съхраняването на информацията на електронен носител (файла по т. 11).
III. Годишно приключване на счетоводните сметки
14. Приключването на сметките по този раздел се извършва от бюджетното предприятие след като е осигурена информацията за изготвяне на оборотната ведомост и справките по раздел II.
15. Приключването на сметките се извършва по реда на т. 59 от ДДС № 20 от 2004 г.
IV. Ред и срокове за представяне на сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II в МФ и Сметната палата
16. Сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II от настоящето писмо подлежат на представяне от първостепенните разпоредители в следните срокове:
16.1. до 13.03.2006 г. - Администрацията на президента, Конституционния съд, Националната служба за охрана, Националната разузнавателна служба, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за регулиране на съобщенията, Съвета за електронни медии, Държавната комисия за енергийно регулиране, Агенцията за ядрено регулиране, Комисията за финансов надзор и Държавната комисия по сигурността на информацията, Омбудсман, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност
16.2. до 20.03.2006 г. другите първостепенни разпоредители - Народното събрание, министерствата и ведомствата (без тези по т.т. 16.3 и 16.4), Сметната палата, НЗОК, БНТ, БНР;
16.3. до 03.04.2006 г. - Министерски съвет, Министерството на финансите (включително и дирекция "Национален фонд"), Министерството на вътрешните работи, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на икономиката, НОИ, общините без Столична община и общините от областните центрове;
16.4. в сроковете на представяне на отчетите за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за първото тримесечие на 2006 г. - Висшия съдебен съвет, Министерството на образованието и науката, Министерството на земеделието и горите, Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на културата, Министерството на здравеопазването, Столична община и общините от областните центрове;
16.5. При наличие на готовност, първостепенният разпоредител може да представи и в по-ранен срок, по реда на този раздел, файла по т. 11 със сборната оборотна ведомост и информацията по раздел II, след предварително съгласуване на датата със Сметната палата;
16.6. Въз основа на сроковете по т.т. 16.1 - 16.5 съответният първостепенен (висшестоящ) разпоредител организира изготвянето и обобщаването на информацията от подведомствените му разпоредители и структурни единици.
17. Сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II (попълненият файл, предоставен от МФ по т. 11) подлежат на представяне от първостепенните разпоредители само на технически носител (дискета). Файловете може да се представят в компресиран формат ARJ или WINZIP.
18. Министерствата и ведомствата, Висшия съдебен съвет, НОИ, НЗОК, БНТ и БНР, представят в Сметната палата в срока по т. 16 два броя дискети (по един за МФ и Сметната палата) със сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II, като писмено се декларира, че файловете в двете дискети са с еднакво съдържание и данните в тях са идентични на тези от счетоводната система. В допълнение към това, министерствата и ведомствата (без специалните ведомства - МО, МВР, НРС и НСО) изпращат файла и на МФ - дирекция "Държавно съкровище" на e-mail:
p.kyuchukov@minfin.bg ;
D.Boyadzhieva@minfin.bg .
19. Общините представят сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II на две дискети: едната дискета се представя в сектора на съответното териториално поделение на Сметната палата в срока по т. 16, а втората дискета се изпраща или представя от тях в ИИЦ към "Информационно обслужване" АД (адрес: София, ж.к. "Изгрев", ул. "172" № 11) до два дни след представянето в Сметната палата, като с писмо се декларира пред Сметната палата и МФ (писмото за МФ също се представя в ИИЦ), че файловете в двете дискети са с еднакво съдържание и данните в тях са идентични на тези от счетоводната система. Файлът за МФ може да се изпрати от общината и по e-mail:
t.evtimova@is-bg.net .
При изпращането на файла от общината по e-mail, горепосоченото писмо се изпраща в МФ - дирекция "Държавно съкровище", като в него допълнително се посочва датата на изпращането, e-mail на МФ, на който е изпратен и e-mail на общината, от който е изпратен.
20. Представеният по реда на т.т. 16 - 19 файл се наименува по следния начин: BALANCE-2005-xxxx.xls (в хххх се попълва кода на първостепенния разпоредител по ЕБК за 2005 г.) Данните в оборотната ведомост и справките по т. 10 се попълват във файла в лева (със стотинки).
21. Обобщените от МОН оборотни ведомости и информацията по раздел II на ДВУ и БАН се представят по реда на т.т. 16 - 18 на отделни файлове, които се наименуват BALANCE-2005-1780-DVU.xls (за отчетните данни на държавните висши училища) и съответно BALANCE-2005-1790-BAN.xls (за отчетните данни на БАН). Аналогично, МО представя данните на ДВВУ на отделен файл, наименован BALANCE-2005-1280-DVVU.xls. Файловете по т. 11 с данните на отделните ДВУ се изпращат от МОН и МО в МФ и Сметната палата.
22. Сборната оборотна ведомост и информацията по раздел II на Националния фонд се представят по реда на т.т. 16 - 18 от дирекция "Национален фонд" към МФ на файл с име BALANCE-2005-9817-NF.xls.
23. В допълнение към сборната оборотна ведомост и информацията по раздел II, НОИ представя на отделен файл, наименован BALANCE-2005-5592-FGVRS.xls, данните за фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" (ФГВРС). При изготвяне на файла с данните на ФГВРС в полетата код по ЕБК се попълва код 5592. Независимо, че се предоставят на отделен файл, данните за ФГВРС също следва да бъдат включени в сборната оборотна ведомост на НОИ.
24. В допълнение към сборната оборотна ведомост и информацията по раздел II, МОСВ представя на отделен файл, наименован BALANCE-2005-1950-PUDOOS.xls, данните за държавното предприятие по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда (ПУДООС). При изготвяне на файла с данните на ПУДООС в полетата код по ЕБК се попълва код 1950. Независимо, че се предоставят на отделен файл, данните за ФГВРС също следва да бъдат включени в сборната оборотна ведомост на НОИ.
25. Министерството на икономиката и енергетиката изготвя и представя една сборна оборотна ведомост и един годишен финансов отчет за периода 01.01.2005-31.12.2005 г., като в него се обединяват данните на бившите Министерство на икономиката и Министерството на енергетиката и енергийните ресурси от началото на годината (включително и началните салда) до тяхното преобразуване.
26. При представянето на файловете по реда и в сроковете на т.т. 16-24 в Сметната палата се представят на хартиен носител два екземпляра от сборният баланс на първостепенния разпоредител и приложението към годишния финансов отчет за заверка, а един незаверен екземпляр - в МФ от съответния първостепенен разпоредител.
27. В сборните баланси на МОН и МО не се включват отчетните данни по т. 21. Балансите и приложенията на БАН и ДВУ се представят от тях на хартиен носител в четири екземпляра в МОН (по един за МОН, МФ, Сметната палата и съответния разпоредител), а тези на ДВВУ - в МО, по реда на т. 16.6, като МОН и МО ги предоставят на Сметната палата. МОН и МО представят в Сметната палата три екземпляра за заверка и един незаверен екземпляр в МФ.
28. След извършването на заверката, първостепенните разпоредители представят в МФ - дирекция "Държавно съкровище" становищата на Сметната палата за заверките на годишните финансови отчети в рамките на 5 работни дни от получаването на становището.
29. Всеки бюджетен разпоредител с подведомствени разпоредители следва да разполага и съхранява при него поне в един екземпляр на хартиен носител финансовите отчети, а на електронен носител (файла по т. 11) - оборотните ведомости и справките по т. 10 на подведомствените му разпоредители или сборните оборотни ведомости, справки и финансови отчети, ако подведомствените разпоредители от своя страна имат подчинени структури на самостоятелен баланс и обособено счетоводство.
30. Файловете по т. 11 със сборните оборотни ведомости и информацията по раздел II на второстепенните разпоредители следва да се съхраняват и при съответните първостепенни разпоредители (отделен файл по т. 11 за всеки второстепенен разпоредител). Данните за училищата на МОН (без държавните висши училища) може да се съхраняват по реда на тази точка вместо в МОН в съответните регионални инспекторати по образованието.
31. При поискване, информацията по т.т. 29 и 30 се представя на електронен носител (файла по т. 11) на Сметната палата, МФ - дирекция "Държавно съкровище" и дирекциите, отговарящи за финансирането и бюджета на съответните първостепенни разпоредители, Националния статистически институт, както и на други оторизирани за това органи. При поискване от Сметната палата се представя и оборотна ведомост след приключвателните операции по раздел III.
32. По отношение на отчетните данни за 2005 г. не се прилага изискването по т. 10 от ДДС № 03 от 2003 г. за изготвяне и представяне от първостепенните разпоредители в МФ и Сметната палата на сборна годишна справка-декларация (съгласно образец - Приложение № 2 от ДДС № 03 от 2003 г.).
V. Представяне на тримесечни оборотни ведомости за 2006 г.
32. От 2006 г. се въвежда тримесечно изготвяне и представяне на технически носител на сборните оборотни ведомости и друга отчетна информация на начислена основа в МФ и Сметната палата. Формата и съдържанието на файла със сборната оборотна ведомост и другата отчетна информация ще бъдат определени допълнително.
33. Доколкото не е определено друго, файловете със сборните оборотни ведомости и другата отчетна информация ще се представят в МФ (за общините - в ИИЦ към "Информационно обслужване" АД на адрес: София, ж.к. "Изгрев", ул. "172" № 11) и Сметната палата, както следва:
33.1. оборотните ведомости за І-то тримесечие - в сроковете за представяне на касовите отчети за второто тримесечие;
33.2. оборотните ведомости за ІІ-то тримесечие - в сроковете за представяне на касовите отчети за третото тримесечие;
33.3. оборотните ведомости за ІІІ-то тримесечие - в сроковете за представяне на месечните форми на касовите отчети за ноември;
33.4. годишните оборотни ведомости - в срокове и по ред, определен в съответните указания на МФ.
34. Тримесечните оборотни ведомости за съответния период се изготвят с натрупване от началото на годината. В тази връзка, в съответните позиции за началните салда се посочват сумите на началните салда на 01.01.2006 г.
35. Регламентираните с настоящите указания специфични изисквания за МФ - дирекция "Национален фонд", МО, МОН, МОСВ и НОИ относно изготвянето и представянето на годишните оборотните ведомости и другата отчетна информация (кодировка, отделно представяне на отчети на някои подведомствени структури и др.) важат и при изготвянето и представянето на тримесечните оборотни ведомости.