Заповед за утвърждаване на Сметкоплан на бюджетните предприятия

Заповед № ЗМФ-60 от 20.01.2005 г. за утвърждаване на Сметкоплан на бюджетните предприятия за 2005 г.

Издадена от министъра на финансите, обн., ДВ, бр.12 от 4.02.2005 г.
На основание чл. 5а, ал. 1 и чл. 32, ал. 5 от Закона за счетоводството утвърждавам:
1. Сметкоплан на бюджетните предприятия (СБП) съгласно приложението.
2. Сметкопланът на бюджетните предприятия е задължителен за прилагане от всички бюджетни предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за счетоводството, като за централния бюджет се прилага т. 11.
3. Структурата на СБП е изградена на четири нива - раздели (едноцифрен код), групи (двуцифрен код), подгрупи (трицифрен код) и синтетични счетоводни сметки (четирицифрен код).
4. Бюджетните предприятия могат да прилагат само посочените в СБП синтетични сметки и не могат да ползват свободните номера в СБП за създаване на нови синтетични сметки, освен в случаите на т. 5.
5. Откриването и ползването текущо през годината на нови синтетични сметки, подгрупи, групи и раздели, извън посочените в приложението, както и закриването на сметки се извършва само от Министерството на финансите. Тези промени, както и редът и начинът на прилагане на сметките от СБП се регламентират с отделни указания на Министерството на финансите до бюджетните предприятия, които се подготвят и актуализират от дирекция "Държавно съкровище".
6. Сметкопланът на бюджетните предприятия се поддържа и актуализира от Министерството на финансите - дирекция "Държавно съкровище", и се публикува в интернет страницата на министерството. Актуализираният списък на сметките от СБП се предоставя за обнародване ежегодно в "Държавен вестник" до края на февруари съответната година.
7. Бюджетните предприятия могат към всяка синтетична сметка (сметката с четирицифрения код) да откриват подсметки, с оглед техните специфични потребности и изисквания, освен когато за дадени сметки са определени от Министерството на финансите - дирекция "Държавно съкровище", задължителни за прилагане подсметки.
8. За целите на техническите и контролните изисквания, функции и процедури във внедрявани в Министерството на финансите и неговите подведомствени разпоредители информационни системи, както и за целите на консолидирането на отчетните данни по реда на чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството Министерството на финансите може да открива допълнителни кодове на сметки извън посочените в сметкоплана номера.
9. За целите на обособеното отчитане на активите, пасивите и операции по събиране и администриране от Главната данъчна дирекция, Националната агенция за приходите, Агенция "Митници" и Агенцията за държавни вземания на приходите от данъци, осигурителни вноски, мита и митнически такси и други публични вземания за сметка на централния бюджет, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, общините и други бюджетни предприятия в съответните информационни системи и счетоводен софтуер на органите - администратори на тези приходи, може да се заложи и актуализира индивидуален сметкоплан със структура и кодировки, различни от тези в СБП, след обсъждане и съгласуване с Министерството на финансите - дирекция "Държавно съкровище".
10. Във връзка с § 43 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г. разпоредбите на т. 1 - 7 се прилагат и от държавното предприятие по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда.
11. Във връзка с чл. 5 и § 1, т. 2 и 4 от допълнителните разпоредби на Закона за устройството на държавния бюджет операциите на централния бюджет продължават да се отчитат само на касова основа.
12. За осигуряването на условия за преминаване към отчитане и консолидиране на модифицирана начислена основа на данните за приходите от данъци, мита, такси и осигурителни вноски и произтичащите от тях разчети и корективи, както и за целите на изготвяне на статистиката за публичните финанси дирекция "Държавно съкровище" обсъжда и съгласува с дирекция "Данъчна политика", Главна данъчна дирекция, Националната агенция за приходите, Агенция "Митници", Националния статистически институт и Националния осигурителен институт реда и начина за периодично обобщаване на такава информация на база на декларирани данни, ревизионни актове и друга отчетна и статистическа документация съгласно § 42, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г.
13. За създаването на необходимите предпоставки за отчитане на начислена основа на активите, пасивите и операциите на централния бюджет, без тези по т. 12, и включването на тези данни в обхвата на консолидация по реда на чл. 33, ал. 3 от Закона за счетоводството дирекция "Държавно съкровище" обсъжда и съгласува с Националния статистически институт и със съответните министерства, ведомства и дирекции в Министерството на финансите реда и начина за събирането, обобщаването и предоставянето на информация и остойностяването на активите, пасивите и операциите на централния бюджет съгласно § 42, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2005 г.
14. Данните за централния бюджет се консолидират на базата на изготвяните периодични и годишни отчети за касовото изпълнение на централния бюджет.
15. Бюджетните предприятия (включително и държавното предприятие по чл. 60 от Закона за опазване на околната среда) изготвят годишен финансов отчет, включващ следните елементи:
15.1. баланс на бюджетните предприятия, като се прилага утвърдената със заповед № 81 от 29 януари 2002 г. на министъра на финансите (ДВ, бр. 13 от 2002 г.) форма на баланс;
15.2. годишните отчети за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове - изготвят се и се представят съгласно съответните указания на Министерството на финансите - дирекция "Държавно съкровище";
15.3. приложение, съдържащо обяснителна записка за изпълнението на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове, прилаганата счетоводна политика и информация за състоянието и изменението на активи, пасиви, приходи и разходи (изготвят се в свободен текст и формат) съгласно писмо на Министерството на финансите ДДС № 20/2004 г., другите методически указания и стандарти, издавани по реда на чл. 5а, ал. 2 от Закона за счетоводството.
16. С тази заповед отменям заповед № 504 от 29 юли 2002 г. (ДВ, бр. 81 от 2002 г.).