Данъци Закон

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

Обнародван ДВ, бр. 26 от 30 март 2004 г. В сила от 30 март 2004 г.
§ 1. В чл. 13 се създават алинеи 4 и 5:
"(4) За доказване на международен транспорт на електроенергия по смисъла на чл. 16 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага с писмено потвърждение за транзитираните количества от собственика на електрическата енергия или документи, издадени от администратора по международни съглашения за трансгранична търговия.
(5) За доказване на международен транспорт на природен газ по смисъла на чл. 16 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага със:
1. договор за превоз, пренос или транзит на природен газ;
2. писмено потвърждение от доставчика на природен газ за транзитираните количества, придружено с приемно-предавателен акт, изготвен от газоизмервателна станция."
§ 2. Създава се чл. 26в:
"Чл. 26в.(1) За доказване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:
1. декларация от получателя, че по реда на чл. 54, ал. 1, т. 3 от закона последният не е придобил през предходните 3 г. употребяван автомобил и през предходните 5 г. нов автомобил;
2. копие от експертното решение на Районната експертна лекарска консултативна комисия (РЕЛКК) или на Централната експертна лекарска консултативна комисия (ЦЕЛКК) за лицата с трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация под 16-годишна възраст, а за лицата с трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация над 16-годишна възраст-експертно решение на Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК); експертните решения на РЕЛКК и ТЕЛК следва да са заверени в съответната картотека за медицински експертни досиета.
(2) При освидетелстване и преосвидетелстване на лица на 6 и повече години с до 90 на сто включително трайно намалена работоспособност или трайно ограничена възможност за социална адаптация, които имат заболяване или увреждане, включено в списък, одобрен от министъра на здравеопазването, министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите, РЕЛКК (ЦЕЛКК) и ТЕЛК (НЕЛК) посочват в експертното решение дали едно или повече заболявания на лицето са включени или могат да бъдат приравнени към заболяванията от списъка."
§ 3. Създава се чл. 37а:
"Чл. 37а. Данъчната основа на доставките на услуги, предоставени от работодател на работници и служители по глава четиринадесета от Кодекса на труда, се определя по общия ред на закона."
§ 4. В чл. 44 думите "Закона за пътищата и" се заличават.
§ 5. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се отменя.
2. В ал. 6, изречение второ накрая се добавя "за качество или неспазени стандарти".
§ 6. В чл. 91, ал. 4, т. 2 буква "а" се изменя така:
"а) данъчната основа на облагаемите доставки (включително доставките по чл. 54, ал. 1, т. 3 и чл. 62 от закона), както и доставките, за които е упражнено правото по чл. 91а, ал. 2 от закона, с изключение на износа, доставките по чл. 92 от закона и сумата на данъка;".
§ 7. В чл. 113 се правят следните изменения:
1. В заглавието думата "валутна" се заменя с "безмитна".
2. В ал. 2 и 4 думата "валутна" се заменя с "безмитна".
§ 8. В раздел Б на приложение № 11 към чл. 103 се правят следните изменения:
1. Думите "като цяло предприятие на регистрирано по ЗДДС лице по реда на чл. 15 от Търговския закон " се заменят с "предприятие по чл. 15 от Търговския закон на регистрирано по ЗДДС лице".
2. Думите "Чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗДДС-новоучредено" се заменят с "Чл. 125, ал. 1, т. 4 ЗДДС - приемащо или новоучредено".
3. Думите "Чл. 125, ал. 1, т. 5 ЗДДС-новоучредено" се заменят с "Чл. 125, ал. 1, т. 5 ЗДДС - приемащо или новоучредено".
Заключителна разпоредба
§ 9. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".
Министър: М. Велчев