ДДС - 02 от 2.02.2006 г.

ДДС № 02 от 2.02.2006 г. (№ 91СМ-0011 от 2.02.2006 г. на БНБ) относно банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2006 г.

ДДС № 02 от 2.02.2006 г. относно банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2006 г.
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВНО СЪКРОВИЩЕ"
ДО

МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

ОБЩИНИТЕ

СМЕТНАТА ПАЛАТА

ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

БАНКСЕРВИЗ АД
Настоящите указания се издават във връзка с разпоредбите на § 23, 24 и 25 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. (ЗДБРБ за 2006 г), като в тях се разглеждат и някои въпроси, свързани с преминаването към IBAN.
I. Текущи разпоредби по банковото обслужване
1. През 2006 г. се прилагат:
- БИН за сметки 7301 и 7311 на данъчната и митническата администрация и общините, по които да се внасят през 2006 г. до въвеждането на IBAN приходите от данъци, мита и други приходи на централния бюджет и общинските бюджети, както и съответстващите им кодове за вид плащане, които ще се прилагат след 12 въвеждането на IBAN (приложения № 1 и 2);
- кодове за вид плащане за сметки 7315 - 7319 до и след въвеждането на IВАN (приложение № 3);
- други кодове за вид плащане, които ще се прилагат след въвеждането на IBAN (приложение № 4);
- кодове на държавните органи, ведомства и осигурителни институции и фондове (приложение № 5);
- кодове на държавните висши училища и академии (приложение № 6);
- кодове на извънбюджетните сметки и фондове (приложение № 7);
- кодове на общините (приложение № 8);
- кодове на териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) и митническа администрация за сметки 7301, 7315 - 7319 (приложение № 9). Посочените в приложението кодове на ТД на НАП започват да се прилагат за отчетни периоди след 1.03.2006 г. (без кодовете за отделните сметки 7301 за данъците по ЗОДФЛ за съответната община по т. 3.5).
2.По отношение на обезпечаването с ДЦК на наличностите по сметки на бюджетните предприятия съгласно § 24, ал. 2-4 от ЗДБРБ за 2006 г. се прилага редът и начинът на обезпечаване, регламентирани със съвместни писма на МФ и БНБ ДДС № 06, 07, 08 от 2004 г. и № 17-00-115 от 20.12.2004 г. (БНБ № 0401-1673 от 21.12.2004 г). При обслужването на средствата и плащанията на държавния дълг през 2006 г. от ТБ "Булбанк" АД продължават да се прилагат от нея разпоредбите на съвместно писмо на МФ и БНБ № 17-00-0304 от 6.04.2001 г. (БНБ № 17-48-222 от 9.04.2001 г.).
3.За банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия през 2006 г. до влизането в сила на указанията по т. 15 се прилагат разпоредбите на съвместно писмо на МФ и БНБ БДС № 11 от 2001 г, като се има предвид следното:
3.1.В приложение № 10 е посочен списък на банките, които имат сключен договор с МФ за обслужване на плащанията в СЕБРА и "транзитните сметки".
3.2.За прилагането на т. 53 от БДС № 11 от 2001 г. в приложение № 11 е посочен актуализиран списък на сметките на първостепенните разпоредители, включени в СЕБРА. След преобразуване на номерата на тези сметки по IBAN, банките допълнително ще бъдат уведомени със съвместно писмо на МФ и БНБ.
3.3.Прилагането на т. 53 от БДС № 11 от 2001 г. за плащанията на ДОО, ФГВРС и УПФ (кодове 990 3 055-6, 990 3 735-3 и 990 3 745-1) се извършва чрез превеждането на сумите по сметките на териториалните поделения на НОИ (РУСО), инициирали съответните бюджетни платежни нареждания (актуалният списък на кодовете в СЕБРА на НОИ и РУСО и съответстващите им сметки ще бъде публикуван в ин-тернет страницата на НОИ - www.nssi.bg).
3.4.При включването по реда на § 23, ал. 12 от ЗДБРБ за 2006 г. в системата СЕБРА на средства и плащания на необслужвани от БНБ първостепенни разпоредители или автономни бюджети, уведомяването на съответната банка за стартирането на обслужването ще се извършва с писмо на МФ.
3.5. За сметки 7311, както и за отделно разкритите за съответната община сметки 7301 на ТД на НАП за данъците по ЗОДФЛ, събирани на територията на общината, се прилагат кодовете на съответните общини, посочени в приложение № 8 от настоящето писмо.
3.6. Допуска се от "сметката за наличности" да се превеждат суми за безкасово изплащане на чистите възнаграждения на персонала (сумите след приспадане на данъците, осигуровките и другите удръжки за сметка на персонала и добавяне на сумите за сметка на ДОО и други суми по ведомост).
3.7. Продължават да се прилагат разпоредбите на т. 9-18 от съвместното писмо на МФ и БНБ БДС № 04 от 19.03.2003 г.
4. БИН 7301 22 000-3 ще се използва за отчитане на окончателния данък по чл. 2г от ЗКПО върху хазартни съоръжения.
5. Обслужващите банки до 28.02.2006 г. служебно да закрият:
- БИН 7301 37000-3;
- БИН 7301 40000-5,
- БИН 7301 44000-8;
- БИН 7301 47000-2;
- БИН 7301 51000-2;
- БИН 7301 52000-0;
- БИН 7301 55000-5;
- БИН 7301 56000-3;
- БИН 7301 59000-8
към съответните сметки 7301 на ТД на НАП. В случай че по тези БИН има отчетени суми, при закриването му те се прехвърлят служебно от банката по БИН 7301 70 000-2.
6. За целите на изготвяне на форми 90 и 91 за отчетните периоди след 1.05.2006 г. банките предоставят информация за сметки 7315-7319, към края на съответния период, като се подават данните за салдата на съответните дебитно-контролиращи сметки (дебитното салдо се подава със знак минус, а кредитното - със знак плюс). В тази връзка приложе-ния № 1, 3 и 5 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 06 от 2004 г. се допълват с тези сметки.
7. За целите на изготвяне на форми 90/91 за отчетни периоди след 1.05.2006 г. банките подават и информация за салдото на дебитно-кон-тролиращата сметка към сметка 7301 и 7311. Информацията за тези БИН се представя, аналогично на останалите БИН (във форми 90 и 91 за сметки 7301 и 7311 се посочва като отделен код 99).
8. БНБ подава информация по реда на т. 6 и 7 за обслужваните от нея сметки 7315-7319, както и за сметки 7301 на НАП и Агенция "Митници".
9. Данните за сметки 7315-7319 се включват във форма 92, считано от 1.05.2006 г, по реда, предвиден за сметки 7301 съгласно т. 24 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 06 от 2004 г.
II. Конкретни разпоредби, свързани с преминаване към IBAN
10. При преминаване към IBAN, банките трансформират номерата на банковите сметки на бюджетните предприятия по общия ред, като в двата разряда за идентификатор на вида сметка (идентификаторът по чл. З, ал. 1, т. 2 от Наредба № 13 от 2005 г. на БНБ) се залагат кодове, както следва:
10.1. идентификатори за сметки на разпоредители с бюджетни кредити: 10.1.1.3 1 - при трансформация на всички левови сметки 7302-7309;
10.1.2. З 2 - при трансформация на всички левови сметки 744х;
10.1.3. З 3 - при трансформация на всички левови сметки 172х;
10.1.4. З 4 - при трансформация на всички валутни сметки 1816;
10.1.5. З 5 - при трансформация на всички валутни сметки 186х;
10.1.6. З 6 - при трансформация на всички валутни сметки 182х;
10.1.7. З 0 - прилага се само за сметки 6301 и 7301 на ЦБ в БНБ (включително и за сметки 6301 на министерства и ведомства).
10.2. идентификатори за сметки на администратори на публични вземания:
10.2.1. 8 1 - при трансформация на сметки 7301 на ТД на НАП;
10.2.2. 8 2 - при трансформация на сметки 7301 на митнически учреждения;
10.2.3. 8 3 - резервиран код (няма сметки за трансформация по този код);
10.2.4. 8 4 - при трансформация на сметки 7311 на общините;
10.2.5. 8 5 - при трансформация на сметки 7315 на ТД на НАП;
10.2.6. 8 6 - при трансформация на сметки 7316 на ТД на НАП;
10.2.7. 8 7 - при трансформация на сметки 7317 на ТД на НАП;
10.2.8. 8 8 - при трансформация на сметки 7318 на ТД на НАП;
10.2.9. 8 9 - при трансформация на сметки 7319 на ТД на НАП;
10.3. Всеки БИН на обслужваните от БНБ сметки 7301 и 6301 на ЦБ (включително и сметки 7301 на НАП и Агенция "Митници" в БНБ, техните дебитно-контролиращи сметки, както и сметки 6301 на министерства и ведомства) се трансформират в отделен IBAN сметка 3 0.
10.4. Обслужваните от БНБ сметки на НАП за централизация на приходите от осигурителни вноски и за сумите по директен дебит при възстановяване на осигурителни вноски се трансформират в отделни IBAN съгласно т. 10.1.1.
10.5. Всяка обслужвана от търговските банки отделна банкова сметка 3 0 хххххх 0-х, която се прилага с БИН 7301 хх ххх-х се трансформира, както следва:
10.5.1. общият размер на отчетените към датата на трансформация суми от БИН 7301 01 000-х до БИН 7301 98 000-х се отнася в една отделна IBAN сметка (сметка 8 1 - за сметки 7301 на ТД на НАП и сметка 8 2 - за сметки 7301 на митническите учреждения);
10.5.2. салдото на дебитно-контролиращата сметка (БИН 7301 99 000-4) към тези БИН също се отнася в една отделна IBAN сметка (сметка 8 1 - за сметки 7301 на ТД на НАП и сметка 8 2 - за сметки 7301 на митническите учреждения).
10.6. За обслужваните от банките сметки 7315-7319 всеки БИН се трансформира в отделна IBAN сметка, като за съответната двойка БИН (БИН, по който се внасят приходите от осигурителни вноски и съответстващият му БИН - "дебитно-контролиращата сметка") се прилага съответния вид IBAN сметка съгласно т. 10.2.5-10.2.9.
10.7. Всяка обслужвана от търговските банки отделна банкова сметка 3 0 хххххх 0-х, която се прилага с БИН 7311 хх 000-х, се трансформира както следва:
10.7.1. общият размер на отчетените към датата на трансформация суми от всички БИН 7311 хх 000-х без салдото на дебитно-контролиращата сметка (БИН 7311 99 000-1) се отнася в една отделна IBAN сметка 8 4;
10.7.2. салдото на дебитно-контролиращата сметка (БИН 7311 99 000-1) към тези БИН също се отнася в една отделна IBAN сметка 8 4.
10.8. За откритите към една банкова сметка БИН 7304-6304 трансформацията се извършва чрез откриването на една IBAN сметка със структура на идентификатора за вид сметка 3 1, по която се отнася компенсираното салдо на тези БИН. Ако общината има открит БИН 7304 01 000-0, всеки такъв БИН се трансформира в отделна IBAN сметка 3 1.
10.9. Всеки БИН на сметки 7302, 7305, 7306, 7307, 7308, 7309 и 744х се трансформира в отделна IBAN сметка. БИН за "транзитната сметка" и "сметката за наличности" също се трансформират в отделни IBAN сметки.
10.10. Валутните бюджетни и извънбюджетни сметки, както и наби-рателни сметки в лева и валута на бюджетните предприятия се трансфор-мират в съответните IBAN сметки съгласно т. 10.1.3-10.1.6 по общия ред - всяка отделна сметка се трансформира в отделна IBAN сметка.
10.11. Всички други банкови сметки на бюджетни предприятия извън посочените в т. 10.1 и 10.2 (депозити, акредитивни сметки, сметки за разпределение на суми по дебитни карти на персонала и др.) се трансформират по общия ред, като банката определя кода за идентификатор за вид сметка. Тези сметки не може да се трансформират в IBAN сметки с идентификатори за вид сметка 3 х и 8 х.
11. След въвеждането на IBAN за плащанията към/от сметките на администратори на публични вземания задължително ще се прилагат шестразрядни кодове за вид плащане (включително и операциите по дебитно-контролиращите сметки), както следва:
11.1. за сметки 8 1 - кодове със структура на номера 11 хх уу;
11.2. за сметки 8 2 - кодове със структура на номера 22 хх уу;
11.3. за сметки 8 3 - кодове със структура на номера 33 хх уу;
11.4. за сметки 8 4 - кодове със структура на номера 44 хх уу;
11.5. за сметки 8 5 - кодове със структура на номера 55 хх уу;
11.6. за сметки 8 6 - кодове със структура на номера 56 хх уу;
11.7. за сметки 8 7 - кодове със структура на номера 57 хх уу;
11.8. за сметки 8 8 - кодове със структура на номера 58 хх уу;
11.9. за сметки 8 9 - кодове със структура на номера 59 хх уу;
12. За останалите IBAN сметки на разпоредителите с бюджетни кредити (сметките по т. 10.1) не се прилага код за вид плащане, с изключение при:
12.1. централизацията на "транзитни сметки" - прилага се код 98 77 77;
12.2. централизацията на "сметки за наличности" - прилага се код 98 66 66;
12.3. преводите съгласно т. 53 от БДС 11 от 2001 г. прилага се код 98 88 88;
13. Администраторите на публични вземания, както и останалите бюджетни предприятия, след уведомяване от обслужващите ги банки за IBAN номера на техните сметки, да предприемат необходимите мерки за своевременно уведомяване по подходящ начин на заинтересованите лица за новите номера на сметките.
14. МФ и БНБ допълнително ще уведомят банките за новите номера на сметките от приложение №11, както и за някои други сметки, обслужвани от БНБ.
15. Във връзка с преминаване към IBAN се предвижда да бъдат актуализирани до края на м. март 2006 г. съществуващите съвместни писма на МФ и БНБ, свързани с банковото обслужване на сметките и плащанията на бюджетните предприятия (например писмо № 91-00-292 от 2000 г., БДС № 11 от 2001 г. и др.), с оглед интегрирането им в един или ограничен брой документи, уреждащи тези въпроси. Тези указания ще бъдат в допълнение на указанията, издавани по реда на Наредба № 3 от 2005 г. на БНБ.
III. Информация за номерата на сметки 7311 и 7304
16. Банките, обслужващи сметки 7304 и 7311, уведомяват МФ до 10.02.2006 г. за номерата на банковите сметки 7304 и 7311 на обслужваните от тях общини въз основа на изпратен от МФ по e-mail макет на файл (ХLS формат). Попълнените файлове да се изпращат от централите на банките на следните e-mail на МФ:
D.Boyadzhieva@minfin.bg;

v.kaneva@minfin.bg.
17. При смяна на обслужващата банка на сметки 7304 и 7311 се процедира, както следва:
17.1. при извършване на смяна на обслужващата банка на общината за плащанията в СЕБРА и сметки 7304 и7311, МФ - дирекция "Държавно съкровище" изпраща по e-mail на НАП копия от писмата за тази смяна;
17.2. въз основа на полученото от МФ писмо новообслужващата банка, след откриването на банковите сметки 7311 и 7304 (сметката, по която се централизират сумите от сметка 7311), незабавно уведомява МФ за номерата на тези банкови сметки (при уведомяването се посочва и БАЕ кода на обслужващата банка). Уведомяването се извършва на горепосочените e-mail на МФ. От своя страна МФ изпраща по e-mail на НАП информацията за сметка 7311;
17.3. въз основа на получената информация, НАП публикува в ин-тернет страницата си (www.nap.bg) актуализиран списък с номерата на сметки 7311. В случай че в съответното писмо на МФ до банките и общината е предвиден преходен период, през който ще функционират сметки 7311 и в двете банки, в интернет страницата на НАП се публикуват и двете сметки, с посочване на съответните дати за поемане/прекратяване на обслужването на тези сметки;
17.4. банките, които към датата на преминаване към IBAN ще обслужват сметки 7304 и 7311, подават еднократно, най-късно до три работни дни преди тази дата, информация за новия IBAN номер на тези сметки по гореизложения ред (не се подава информация за номера на дебитно-контролиращата сметка), въз основа на допълнително изпратен на банките макет на файл от МФ;
17.5. редът по т. 17.1-17.3 се прилага и след преминаване към IBAN;
17.6. запазва се досегашния ред за уведомяване на сметката по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ПМС № 40 от 2005 г. (сметка 7304 на общината за средства-та по САПАРД) съгласно раздел II от писмо на МФ ДДС № 06 от 2005 г.
Приложение: съгласно текста.
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: (п) Пл. Орешарски
УПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА: (п) не се чете