Закон за държавната финансова инспекция

Обн., ДВ, бр. 33 от 21.04.2006 г., изм., бр. 59 от 21.07.2006 г., в сила от деня на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз - 1.01.2007 г., изм. и доп., бр. 59 от 20.07.2007 г., в сила от 1.03.2008 г., изм., бр. 64 от 7.08.2007 г., изм. и доп., бр. 86 от 26.10.2007 г.
Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Този закон урежда целите, задачите, принципите и обхвата на дейността по държавна финансова инспекция, както и статута и функциите на Агенцията за държавна финансова инспекция, наричана по-нататък "агенцията".
Чл. 2. (1) Основната цел на държавната финансова инспекция е да защитава публичните финансови интереси.
(2) Целта по ал. 1 се осъществява от агенцията чрез изпълнение на следните основни задачи:
1. извършване на последващи финансови инспекции за спазването на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата по чл. 4 ;
2. установяване на нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на индикатори за извършени измами;
3. разкриване на причинени вреди на имуществото на организациите и лицата по чл. 4 ;
4. привличане към административнонаказателна и имуществена отговорност на виновните лица при наличието на съответните законови основания;
5. (нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) установяване на измами и нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности.
Чл. 3. Държавната финансова инспекция се ръководи от принципите на законност, обективност, служебно начало и конфиденциалност.
Чл. 4. Държавната финансова инспекция се осъществява във:
1. бюджетните организации;
2. държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон;
3. търговските дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала;
4. търговските дружества, в чийто капитал участва с блокираща квота лице по т. 2 или 3;
5. юридическите лица, които имат задължения, гарантирани с държавно или общинско имущество;
6. юридическите лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите , в които държавата или общината участват пряко или косвено в имуществото им;
7. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) получателите на държавни помощи, лицата, финансирани със средства от държавния или от общинските бюджети, извънбюджетни сметки или фондове, по международни договори или програми на Европейския съюз, както и лицата, финансирани със средства от държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон - по отношение разходването на тези средства.
Чл. 5. Финансови инспекции се извършват:
1. по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата по чл. 4 , подадени от държавни органи, физически и юридически лица;
2.за проверка на проведени процедури за възлагане и изпълнение на обществени поръчки въз основа на информация от Регистъра на обществените поръчки, Агенцията по обществени поръчки и Сметната палата;
3. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) за проверка на усвояването на държавни помощи и на разходването на целеви субсидии, предоставени по закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и постановления на Министерския съвет;
4. по искане на Министерския съвет или министъра на финансите;
5. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г.) при възлагане от органите на прокуратурата по реда на чл. 145, ал. 1, т. 3 от Закона за съдебната власт ;
6. (нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) по сигнали за нарушения, засягащи финансовите интереси на Европейските общности, установени от Централното звено за координация на борбата с правонарушенията към Министерството на вътрешните работи;
7. (нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) за спазване на указанията и сроковете по чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2.
Глава втора

АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ
Раздел I

Структура и функции на Агенцията за държавна финансова инспекция
Чл. 6. (1) Агенцията за държавна финансова инспекция е администрация към министъра на финансите и е юридическо лице на бюджетна издръжка.
(2)Структурата, съставът и организацията на работа на агенцията се определят с устройствен правилник, приет от Министерския съвет.
Чл. 7. Органи на агенцията са директорът и финансовите инспектори.
Чл. 8. (1) Агенцията изпълнява следните функции:
1. ръководи, провежда и контролира осъществяването на инспекционната дейност;
2. осъществява последващ контрол за законосъобразност върху възлагането и изпълнението на обществените поръчки;
3. анализира причините и условията за нарушенията на финансовата дисциплина и предлага мерки за отстраняването им пред компетентните органи;
4. (доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) дава методически указания на финансовите инспектори за осъществяване на дейностите по този закон и извършва контрол по качеството на инспекционната дейност;
5. организира обучение за първоначална професионална подготовка на новоназначените служители, за поддържане и повишаване на квалификацията, както и за придобиване на нови професионални знания и умения на служителите на агенцията;
6.осъществява взаимодействие и обмен на информация с други държавни органи;
7. сътрудничи с финансово-контролните органи и организации на други държави и международни организации.
(2) Агенцията представя годишен отчет за резултатите от своята дейност на Министерския съвет чрез министъра на финансите до 31 май на следващата година. Отчетът се изпраща за сведение на Народното събрание.
(3) Органите на прокуратурата, на Министерството на вътрешните работи и на агенцията си оказват съдействие при извършване на финансовите инспекции.
(4) Агенцията и Сметната палата си сътрудничат с цел защита на публичните финансови интереси.
Чл. 9. (1) Агенцията се представлява и ръководи от директор, който се назначава от министъра на финансите съгласувано с министър-председателя, по трудово правоотношение за срок от 4 години, без ограничения в броя на преназначаванията.
(2) За директор на агенцията може да бъде назначено лице, което отговаря на следните изисквания:
1. да е дееспособно;
2. да притежава българско гражданство;
3. да има придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалностите от професионално направление "икономика" или от професионално направление "право" с придобита правоспособност;
4. да притежава стаж по специалността 10 години, от които най-малко две години на ръководна длъжност;
5. да не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано.
(3) Директорът на агенцията се освобождава от министъра на финансите, съгласувано с министър-председателя, преди изтичането на срока по ал. 1:
1. по негова писмена молба;
2. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си, продължила повече от 6 месеца;
3. при влязла в сила присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено престъпление;
4. при грубо нарушение или системно неизпълнение на задълженията.
(4) Заместник-директорът на агенцията е служител по трудово правоотношение, който се назначава и освобождава от директора на агенцията съгласувано с министъра на финансите.
(5) Директорът на агенцията назначава и освобождава от длъжност финансовите инспектори и другите служители на агенцията, които трябва да отговарят на изискванията на чл. 11 .
Раздел II

Правомощия на органите на агенцията
Чл. 10. (1) Директорът на агенцията:
1. ръководи и контролира дейността на агенцията;
2. одобрява методически указания за извършването на инспекционната дейност;
3. възлага със заповед извършването на финансови инспекции и насрещни проверки;
4. отговаря за качеството на инспекционната дейност;
5. организира професионалната квалификация и обучение на служителите на агенцията съгласно чл. 8, ал. 1, т. 5 ;
6. представлява агенцията и организира международните й връзки;
7. сключва споразумения за сътрудничество с други държавни органи във връзка с осъществяването на дейността на агенцията;
8. изпълнява и други функции, възложени му със закон или с други нормативни актове.
(2) Директорът на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица могат да назначават за сметка на агенцията вещи лица при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2006 г.) Въз основа на писмено искане от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица банките са длъжни да предоставят сведения за броя и номерата на съществуващите и закритите сметки на проверяваните организации и лица, а при условията на чл. 62, ал. 6, т. 5 от Закона за кредитните институции - и за движението по тези сметки.
(4) Директорът на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица могат да предоставят информация, свързана с извършени финансови инспекции, само след приключването им, когато информацията е поискана по съответния ред.
Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Длъжностите в агенцията се заемат съответно по реда на Закона за държавния служител и на Кодекса на труда.
(2) Финансовите инспектори изпълняват правомощията си по служебно правоотношение и трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър" по специалностите от професионално направление "икономика" или от професионално направление "право" с придобита правоспособност;
2. да имат стаж по специалността, посочен в устройствения правилник на агенцията.
(3) По предложение на директора на агенцията министърът на финансите или упълномощени от него длъжностни лица определят служителите, които имат право на допълнително материално стимулиране към основната заплата за работа в агенцията, както и индивидуалния му размер въз основа на вътрешни правила, одобрени от министъра на финансите.
(4) Средствата по ал. 3 се определят в размер 25 на сто от годишния размер на средствата за работна заплата по бюджета на агенцията и се включват в бюджета й за съответната година.
Чл. 12. Служителите на агенцията, определени с правилника за прилагане на закона, се застраховат със застраховки "Живот" и "Злополука" от агенцията за сметка на бюджета й.
Чл. 13. При изпълнение на служебните си задължения органите на агенцията имат право:
1. на свободен достъп до цялата информация, включително класифицирана, според нивото им на достъп при спазване на принципа "необходимост да се знае", както и до всички документи, включително на електронен носител, които се съхраняват в проверяваната организация или лице;
2. на свободен достъп до служебните помещения и до всички служители на проверяваната организация или лице;
3. да проверяват активите и пасивите, изградената счетоводна система и всички документи, включително на електронен носител;
4. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверяваните организации и лица документи, заверени копия на документи, сведения и справки и други документи, които имат значение за извършваните финансови инспекции;
5. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверяваните организации и лица декларации за всички банкови сметки в страната и в чужбина;
6. да изискват в определени от тях срокове от длъжностни лица в проверяваните организации и лица писмени обяснения по въпроси, свързани с извършваните финансови инспекции;
7. да изискват в определени от тях срокове и да се запознават с докладите на вътрешните одитори, Сметната палата и на други контролни органи, които се съхраняват в проверяваната организация или лице;
8. да изискват заверени копия на документи, сведения и справки от юридически лица и еднолични търговци извън проверяваната организация или лице, свързани с извършването на финансова инспекция;
9. да извършват насрещни проверки в юридически лица и еднолични търговци извън проверяваната организация или лице, когато това е необходимо при извършването на финансова инспекция;
10. да се запознават с материали, събрани в съдебни производства, както и със съдебни решения, които имат значение за инспекционната дейност;
11. да прекратяват достъпа на материалноотговорните лица до проверяваните каси, складове и други чрез тяхното запечатване в присъствието на длъжностно лице от проверявания обект.
Чл. 14. (1) При изпълнение на служебните си задължения финансовите инспектори са длъжни:
1. да се легитимират със служебна карта и заповед за възлагане на финансова инспекция;
2. въз основа на проверените служебно от тях факти и обстоятелства да отразяват обективно и точно установените резултати от извършената инспекционна дейност, установените нарушения и вреди, причините за настъпването им и виновните лица;
3. да не разгласяват факти и обстоятелства, станали им известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения, освен в случаите, предвидени със закон.
(2) Финансовите инспектори и вещите лица, назначени от директора на агенцията или от упълномощени от него лица, са длъжни да си направят отвод, когато през последните три години:
1. са работили в проверяваната организация или лице;
2. са участвали в ръководните или контролните органи на организациите и/или лицата по т. 1;
3. имат личен интерес от проверяваната дейност;
4. техен съпруг, роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително са работили като отчетници или са били в ръководните или в контролните органи на проверяваната организация или лице.
(3) При възникване и констатиране на обстоятелствата по ал. 2 финансовият инспектор или вещото лице уведомява писмено директора на агенцията или упълномощеното от него длъжностно лице.
(4) Преценката за основателността на отвода в случаите по ал. 2, т. 3 се прави от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица.
Чл. 15. (1) Всяко лице от проверяваните организации или лица по чл. 4 е длъжно да:
1. оказва съдействие и да не възпрепятства финансовите инспектори при изпълнение на задълженията им;
2. осигурява свободен достъп на финансовите инспектори до служебните помещения и до цялата документация;
3. предоставя в определени от финансовите инспектори срокове документи, заверени копия от документи, сведения, справки, декларации за банковите сметки и писмени обяснения, както и докладите по чл. 13, т. 7 ;
4. представя в определени от финансовите инспектори срокове точни сведения, справки, декларации, документи и заверени копия от документи.
(2) Лице по ал. 1 няма право да отказва достъп до информация, като се позовава пред финансовите инспектори на своя или чужда търговска или банкова тайна, както и на информация, класифицирана като държавна или служебна тайна, при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация .
(3) Лицата по чл. 13, т. 8 са длъжни да представят в определените срокове на органите на агенцията заверени копия на документи, сведения и справки, когато им бъдат поискани.
Раздел III

Извършване на финансова инспекция
Чл. 16. (1) Финансовите инспекции се извършват от финансовите инспектори на агенцията въз основа на заповед на директора на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица.
(2) Заповедта по ал. 1 не подлежи на обжалване.
Чл. 17. (1) За резултатите от финансовата инспекция съответният финансов инспектор изготвя доклад, който съдържа направените констатации, подкрепени с доказателства.
(2) След връчването на доклада ръководителят на проверяваната организация или лице може да даде писмено становище в 14-дневен срок от връчването на доклада.
(3) По реда и в срока по ал. 2 копие от съответните констатации от доклада и доказателствата към тях се предоставят за писмено становище на лицата, чиято дейност е била обект на финансовата инспекция.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Финансовият инспектор, извършил финансовата инспекция, се произнася с мотивирано писмено заключение в 14-дневен срок от постъпването на писмените становища по ал. 2 и 3. Мотивираното писмено заключение се представя на ръководителя на проверяваната организация или лице, както и на лицата по ал. 3, в 14-дневен срок.
(5) Докладът по ал. 1, мотивираното писмено заключение по ал. 4 и писмените становища по ал. 2 и 3 се представят в тридневен срок на органа, издал заповедта по чл. 16, ал. 1 за предприемане на последващи мерки.
Раздел IV

Последващи мерки
Чл. 18. (1) В зависимост от резултатите от извършената инспекционна дейност директорът на агенцията или упълномощени от него длъжностни лица:
1. дават писмени указания на ръководителя на проверяваната организация или лице за преустановяване извършването на нарушения и/или за отстраняване на вредните последици от тях;
2. правят предложения пред компетентните органи за спиране на действия, които водят до извършване на нарушения или до причиняване на вреди на проверяваните организации и лица;
3. правят предложения пред компетентните органи за отмяна на незаконни актове на ръководители на проверяваните организации и лица;
4. предлагат на компетентните органи търсене на имуществена и/или дисциплинарна отговорност по съответния ред;
5. предлагат на министъра на финансите да преустанови трансфера на определените със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година субсидии или да блокира сметките на бюджетни организации до отстраняване на нарушенията.
(2) Ръководителите на проверяваните организации или лица в случаите по ал. 1, т. 1 в срок до два месеца от даване на указанията са длъжни писмено да уведомят директора на агенцията за предприетите действия.
(3) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Компетентните органи по ал. 1, т. 2, 3 и 4 в срок до два месеца са длъжни писмено да уведомят директора на агенцията за предприетите действия. Срокът започва да тече от датата на получаване на предложението.
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) При наличие на данни за извършено престъпление копие от доклада по чл. 17, ал. 1 заедно с доказателствата към него, становищата по чл. 17, ал. 2 и 3 и заключението по чл. 17, ал. 4 се изпращат на органите на прокуратурата в 7-дневен срок.
Чл. 20. (1) За резултатите от извършената финансова инспекция на организациите по чл. 4, т. 1 при констатирани нарушения се изпраща информация на горестоящата организация.
(2) При финансова инспекция на общини и разпоредители със средства от общинските бюджети при констатирани нарушения информация се изпраща и на съответния общински съвет.
(3) За резултатите от финансова инспекция на лицата по чл. 4, т. 2 и 3 при констатирани нарушения информация се изпраща на органа, упражняващ правата на собственост на държавата или общините в проверяваното лице.
(4) За резултатите от финансовата инспекция на търговски дружества по чл. 4, т. 4 при констатирани нарушения информация се изпраща на юридическото лице, което притежава блокираща квота в капитала.
(5) Когато е извършена финансова инспекция на търговско дружество, намиращо се в производство по несъстоятелност или ликвидация, при констатирани нарушения информация се изпраща на органа, упражняващ правата на собственост на държавата или общината.
(6) За лица, финансирани от републиканския бюджет, общинските бюджети, извънбюджетни сметки или фондове, по международни договори или програми на Европейския съюз, както и за лица, финансирани със средства от държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон , при констатирани нарушения информация се изпраща и до финансиращия орган.
Глава трета

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ
Чл. 21. (1) За противоправно причинени вреди на организациите или лицата по чл. 4, т. 1 - 3 , установени при финансова инспекция по този закон, които са пряка и непосредствена последица от поведението на виновните лица, те носят пълна имуществена отговорност, когато вредата е:
1. причинена умишлено, или
2. от липси, или
3. причинена не при или по повод изпълнение на служебните задължения.
(2) Когато вредата е причинена от няколко лица, те отговарят солидарно.
(3) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Лицата, получили нещо без правно основание или по дарение в резултат от действието на причинителя на вредата, дължат връщането му, като отговарят солидарно с причинителя на вредата. Когато полученото е възнаграждение или обезщетение по трудово или по служебно правоотношение, получателите не дължат връщането му, ако са били добросъвестни. Добросъвестността се предполага до доказване на противното.
(4) Лица, които са разпоредили или допуснали незаконни плащания, носят пълна имуществена отговорност солидарно с лицата по ал. 3.
Чл. 22. (1) Когато са налице условията за търсене на пълна имуществена отговорност по този закон, финансовите инспектори съставят акт за начет.
(2) Фактическите констатации в акта за начет трябва да бъдат подкрепени с доказателства.
(3) По съставените актове за начет начетените лица правят писмени възражения в срок, определен от финансовия инспектор, който не може да бъде по-кратък от 14 дни след връчване на акта.
(4) По основателността на възраженията финансовите инспектори се произнасят с мотивирано писмено заключение в 14-дневен срок след получаване на възраженията по ал. 3.
(5) (Нова - ДВ, бр. 59 от 2007 г.) Фактическите констатации в акта за начет се смятат за истински до доказване на противното.
(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 59 от 2007 г.) Когато след допълнителна проверка се установи, че направените възражения са основателни и по същество променят констатациите в акта за начет, образуваното производство по акта за начет се прекратява по ред, определен в правилника за прилагане на закона.
(7) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) След приключване на процедурата по ал. 1 - 4 актът за начет и приложенията към него се изпращат в 14-дневен срок на прокуратурата за проверка налице ли са данни за извършено престъпление от общ характер.
Чл. 23. Към имуществена отговорност по този закон могат да бъдат привличани лицата, които:
1. получават, събират, съхраняват, разходват или отчитат имущество;
2. упражняват контрол върху лицата по т. 1;
3. упражняват контрол върху бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност на проверяваната организация или лице;
4. управляват или се разпореждат с имущество;
5. са посочени в чл. 21, ал. 3 .
Чл. 24. Размерът на вредата по този закон се определя към деня на причиняването й, а когато този ден не може да се установи - към деня на откриването на вредата. Размерът на вредата се определя по по-високата от пазарната цена или отчетната стойност.
Чл. 25. Вреда, причинена във валута, се възстановява в същата валута или в левове по най-високия курс на Българската народна банка към деня на причиняването, откриването или възстановяването.
Чл. 26. Отговорните за причиняването на вредата лица дължат законна лихва от деня на причиняването й, а ако този ден не може да се установи - от деня на откриването й до деня на възстановяването на вредата.
Чл. 27. (1) Имуществената отговорност, включително лихвите, се погасяват с изтичане на 5-годишна давност от деня на причиняването на вредата, а ако този ден не може да се установи - от деня на откриването й.
(2) Давността по ал. 1, освен при условията на Закона за задълженията и договорите , се прекъсва и със съставянето на акт за начет.
(3) Независимо от спирането и прекъсването на давността, имуществена отговорност по този закон не се търси, ако са изтекли 10 години от причиняване на вредата.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г.) Въз основа на акта за начет се издава заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс.
(5) Организациите и лицата по чл. 4, т. 1 - 3 не могат да правят отказ от иска по акта за начет, включително за лихвите.
Чл. 28. Длъжностните лица не носят имуществена отговорност при изпълнение на незаконно или неправилно разпореждане на ръководителя, в случаите когато са възразили писмено срещу това разпореждане, освен ако изпълнението на разпореждането не съставлява престъпление.
Чл. 29. Имуществената отговорност се изключва, когато причинените вреди са настъпили поради: естествени фири, непреодолима сила или случайно събитие, нормален производствено-стопански риск, неизбежна отбрана в рамките на необходимите предели или констатирани по надлежния ред вредоносни действия на трети лица.
Чл. 30. Материалноотговорните лица се освобождават от имуществена отговорност, когато установените липси могат да бъдат компенсирани с констатирани при финансовата инспекция излишъци, ако са налице следните условия:
1. (изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) излишъците и липсите да са установени при материална проверка на материалните активи, които подлежат на отчитане;
2. да съществува причинно-следствена зависимост между липсите и излишъците, тоест вредоносният факт едновременно да е причинил и полза, която трябва да се приспадне от вредата.
Чл. 31. (1) Министърът на отбраната и министърът на вътрешните работи организират звена за материални проверки в подчинените им структури.
(2) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Контролните органи по ал. 1 проверяват дейността на материалноотговорните лица в Министерството на отбраната и в Министерството на вътрешните работи по отношение на събирането, съхраняването, разходването и отчитането на поверените им активи чрез материални проверки.
(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Контролът по ал. 1 не изключва контрола, осъществяван от органите на агенцията.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) Разпоредбите на тази глава се прилагат и в случаите, когато служителите на звената по ал. 1 извършват материални проверки в структурите на съответното министерство.
Глава четвърта

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) При упражняването на инспекционна дейност по този закон виновните длъжностни лица, както и лицата, които работят по граждански договори за управление и контрол, ако деянието не съставлява престъпление, се наказват:
1. за нарушение на нормативен акт, уреждащ бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, ако не е предвидено наказание в съответния нормативен акт - с глоба от 200 до 1000 лв.;
2. за неосигуряване на достъп на финансовите инспектори до служебните помещения и до документацията - с глоба от 200 до 1000 лв.;
3. за непредставяне в определените срокове на органите на агенцията на документи, заверени копия от документи, сведения, справки, декларации за банковите сметки и писмени обяснения - с глоба от 200 до 300 лв.;
4. за представяне на неточни сведения, справки, декларации, документи и заверени копия от документи - с глоба от 200 до 400 лв.;
5. за други действия или бездействия, извън случаите по т. 2 - 4, които възпрепятстват финансовите инспектори при изпълнение на правомощията им - с глоба от 200 до 1000 лв.;
6. (нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) за неизпълнение на указанията по чл. 18, ал. 1, т. 1 - с глоба от 200 до 1000 лв.;
7. (нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) за неспазване на предвидения в чл. 18, ал. 2 срок - с глоба от 100 до 500 лв.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 на организациите и лицата по чл. 4, т. 2 - 6 се налага и имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) При извършване на насрещни проверки по този закон виновните лица носят административнонаказателна отговорност за нарушения по ал. 1, т. 2 - 5.
Чл. 33. Когато нарушенията по чл. 32 са извършени повторно, на нарушителя се налага глоба, съответно имуществена санкция, в двоен размер.
Чл. 34. Който като орган или служител на агенцията наруши или не изпълни задължение, произтичащо от този закон, или превиши правата си, ако деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 200 до 1000 лв.
Чл. 35. (1) Нарушенията по чл. 32 и 33 се установяват с актове, съставени от финансовите инспектори, а наказателните постановления се издават от директора на агенцията или от упълномощени от него длъжностни лица.
(2) За нарушението по чл. 34 актът за установяване на административно нарушение се съставя и наказателното постановление се издава от длъжностни лица, определени от министъра на финансите.
(3) Съставянето на актовете, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания .
Чл. 36. Глобите и имуществените санкции, наложени по този закон, се събират по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс .
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Бюджетни организации" са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети , както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват в консолидираната фискална програма, включително разпоредителите със средства по програми на Европейския съюз.
2. "Блокираща квота" е участие на държавата или общината в капитала на търговско дружество в размер не по-малко от 34 на сто или такова участие, което им осигурява възможността да осуетят вземането на едно от следните решения: за увеличаване или за намаляване на капитала, за преобразуване или за прекратяване на дружеството, за изменение или за допълнение на устава или учредителния договор.
3. "Гарантирани с държавно или общинско имущество" са всички задължения на юридически лица, в полза на които са поети гаранции със средства от държавния и/или общинския бюджет, включително със средства на централизирани фондове, както и със средства и имущество на юридически лица с над 34 на сто държавно или общинско участие в капитала им.
4. "Конфиденциалност" е забрана за органите на агенцията да разгласяват или предоставят на трети лица информация, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения, освен когато това е предвидено в закон.
5. (Нова - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) "Материална проверка" е фактическа проверка чрез преброяване, претегляне и измерване на наличните материални активи и парични средства, съпоставянето им със счетоводните данни и установяване на резултата от нея.
6. (Предишна т. 5 - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) "Обективност" е принцип, който изисква безпристрастно, пълно и точно установяване на всички факти и обстоятелства, предмет на извършваната финансова инспекция.
7. (Предишна т. 6 - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) "Служебно начало" е принцип за установяване по инициатива на финансовите инспектори на всички факти и обстоятелства, свързани с проверяваната финансова и стопанска дейност на инспектираните организации или лица.
8. (Предишна т. 7 - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) "Финансирани със средства от държавния или общинските бюджети, извънбюджетни сметки или фондове, по международни договори или програми на Европейския съюз, както и лицата, финансирани със средства от държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон" са физическите и юридическите лица, получили безвъзмездно средства с общо или целево предназначение от държавния бюджет или от общинските бюджети, извънбюджетни сметки или фондове, по международни договори или програми на Европейския съюз, както и лицата, финансирани със средства от държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
9. (Предишна т. 8 - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) "Индикатор за измама" е белег, от който може да се направи обоснован извод за преднамерено невярно или неточно представяне на факти.
10. (Предишна т. 9 - ДВ, бр. 86 от 2007 г.) "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е било наказано за същото по вид нарушение.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Този закон отменя Закона за държавния вътрешен финансов контрол (обн., ДВ, бр. 92 от 2000 г.; изм., бр. 28 и 101 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г., бр. 105 от 2005 г.).
§ 3. Започналите и незавършили до влизането в сила на закона производства, включително за търсене на имуществена отговорност, се довършват по досегашния ред.
§ 4. (1) Агенцията за държавна финансова инспекция е правоприемник на архива, пасивите, активите и другите права и задължения на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол.
(2) Правоотношенията на служителите на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда и чл. 87а от Закона за държавния служител и в съответствие с определените с устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция структура и числен състав.
(3) Разпоредбата на ал. 2 не се прилага за делегираните вътрешни одитори, чиито служебни правоотношения се уреждат по реда на § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за вътрешния одит в публичния сектор .
(4) До назначаването на директор на агенцията по реда на чл. 9, ал. 1 длъжността се изпълнява от лице, определено със заповед на министъра на финансите, за срок не по-дълъг от 6 месеца.
§ 5. Звената по чл. 31, ал. 1 са правоприемници на съществуващите ревизионни дирекции към министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи, организирани по отменения Закон за държавния вътрешен финансов контрол.
§ 6. В Гражданския процесуален кодекс (обн., Изв., бр. 12 от 1952 г.; изм., бр. 92 от 1952 г., бр. 89 от 1953 г., бр. 90 от 1955 г., бр. 90 от 1956 г., бр. 90 от 1958 г., бр. 50 и 90 от 1961 г.; попр., бр. 99 от 1961 г.; изм., ДВ, бр. 1 от 1963 г., бр. 23 от 1968 г., бр. 27 от 1973 г., бр. 89 от 1976 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1983 г.; бр. 41 от 1985 г., бр. 27 от 1986 г., бр. 55 от 1987 г., бр. 60 от 1988 г., бр. 31 и 38 от 1989 г., бр. 31 от 1990 г., бр. 62 от 1991 г., бр. 55 от 1992 г., бр. 61 и 93 от 1993 г., бр. 87 от 1995 г., бр. 12, 26, 37, 44 и 104 от 1996 г., бр. 43, 55 и 124 от 1997 г., бр. 21, 59, 70 и 73 от 1998 г., бр. 64 и 103 от 1999 г., бр. 36, 85 и 92 от 2000 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 105 и 113 от 2002 г., бр. 58 и 84 от 2003 г., бр. 28 и 36 от 2004 г., бр. 38, 42, 43, 79, 86, 99 и 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г.) в чл. 299, ал. 1 думите "Закона за държавния вътрешен финансов контрол" се заменят със "Закона за държавната финансова инспекция", а думите "държавен вътрешен финансов контрол" се заменят с "държавна финансова инспекция".
§ 7. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 105 от 2005 г.) в чл. 74, ал. 1, т. 3 думите "Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол" се заменят с "Агенцията за държавна финансова инспекция".
§ 8. В Кодекса за застраховането (обн., ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.) в чл. 253, ал. 2 думите "Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол" се заменят с "Агенцията за държавна финансова инспекция".
§ 9. В Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. (ДВ, бр. 105 от 2005 г.) в § 22, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби думите "Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол" се заменят с "Агенцията за държавна финансова инспекция".
§ 10. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г., бр. 11, 15, 59, 85 и 89 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г.) в чл. 34, ал. 2 думите "чл. 41, т. 1 от Закона за държавния вътрешен финансов контрол" се заменят с "чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция".
§ 11. В Закона за обществените поръчки (ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г., бр. 31, 34 и 105 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г.) се правят следните изменения:
1.&amp