Сметкоплан на бюджетните предприятия

Обн., ДВ, бр.12 от 4.02.2005 г.
СМЕТКОПЛАН НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ - 2005 г.
РАЗДЕЛ 1 - СМЕТКИ ЗА КАПИТАЛИ И ЗАЕМИ
10 Разполагаем капитал в бюджетните предприятия
100 Разполагаем капитал в бюджетните предприятия
1001 Разполагаем капитал по бюджети и бюджетни сметки
1002 Разполагаем капитал по извънбюджетни сметки и фондове
1009 Капитал в други нетни активи и дейности
11 Акумулиран прираст/намаление на нетните активи от предходни години
110 Акумулиран прираст/намаление на нетните активи
1101 Акумулиран прираст/намаление от бюджетни дейности
1102 Акумулиран прираст/намаление от извънбюджетни дейности
1108 Акумулиран прираст/намаление от други дейности
1109 Акумулиран прираст/намаление в нетните активи от преоценки и други събития
12 Изменения в нетните активи за периода, произтичащи от дейността
120 Прираст/Намаление на нетните активи за периода
1201 Прираст/Намаление на нетните активи от бюджетни дейности
1202 Прираст/Намаление на нетните активи от извънбюджетни дейности
1209 Прираст/Намаление на нетните активи от други дейности
13 Други изменения в нетните активи за периода
130 Други изменения в нетните активи за периода
1301 Изменения в нетните активи от преоценка
1309 Изменения в нетните активи от други събития
15 Емисии на държавни (общински) ценни книжа
151 Краткосрочни държавни (общински) ценни книжа
1511 Краткосрочни ДЦК (ОбЦК) в лева
1512 Краткосрочни ДЦК (ОбЦК) във валута
1517 Обратно изкупени краткосрочни ДЦК (ОбЦК) в лева
1518 Обратно изкупени краткосрочни ДЦК (ОбЦК) във валута
152 Дългосрочни държавни (общински) ценни книжа
1521 Дългосрочни ДЦК (ОбЦК) в лева
1522 Дългосрочни ДЦК (ОбЦК) във валута
1523 Текущ дял по дългосрочни ДЦК (ОбЦК) в лева
1524 Текущ дял по дългосрочни ДЦК (ОбЦК) във валута
1527 Обратно изкупени дългосрочни ДЦК (ОбЦК) в лева
1528 Обратно изкупени дългосрочни ДЦК (ОбЦК) във валута
159 Премии/отстъпки и други корективи от номинала на държавни (общински) ценни книжа
1591 Премии/отстъпки от номинала на краткосрочни ДЦК (ОбЦК) в лева
1592 Премии/отстъпки от номинала на краткосрочни ДЦК (ОбЦК) във валута
1593 Премии/отстъпки от номинала на дългосрочни ДЦК (ОбЦК) в лева
1594 Премии/отстъпки от номинала на дългосрочни ДЦК (ОбЦК) във валута
16 Заеми от БНБ, международни финансови институции, банки и други лица
161 Заеми от БНБ
1611 Краткосрочни заеми от БНБ
1612 Дългосрочни заеми от БНБ
1613 Текущ дял по дългосрочни заеми от БНБ
162 Заеми от банки в страната
1621 Краткосрочни заеми от банки в страната
1623 Дългосрочни заеми от банки в страната
1625 Текущ дял по дългосрочни заеми от банки в страната
165 Заеми от други държави и международни организации
1651 Краткосрочни заеми от други държави
1652 Краткосрочни заеми от международни организации
1654 Дългосрочни заеми от други държави
1655 Дългосрочни заеми от международни организации
1657 Текущ дял по дългосрочни заеми от други държави
1658 Текущ дял по дългосрочни заеми от международни организации
166 Други заеми от чужбина
1661 Краткосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина
1663 Други краткосрочни заеми от чужбина
1664 Дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина
1666 Други дългосрочни заеми от чужбина
1667 Текущ дял по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина
1669 Текущ дял по други дългосрочни заеми от чужбина
169 Клирингови разчети
1690 Клирингови разчети
17 Задължения по активирани гаранции
170 Задължения по активирани гаранции
1701 Задължения по заеми по активирани гаранции към местни лица
1702 Задължения по заеми по активирани гаранции към чуждестранни лица
1707 Други задължения по активирани гаранции към местни лица
1708 Други задължения по активирани гаранции към чуждестранни лица
19 Други заеми и дългове
191 Задължения по финансов лизинг
1911 Задължения по финансов лизинг към местни лица
1912 Задължения по финансов лизинг към чуждестранни лица
1913 Текущ дял по задължения по финансов лизинг към местни лица
1914 Текущ дял по задължения по финансов лизинг към чуждестранни лица
1917 Коректив на номинална стойност на задължения по финансов лизинг към местни лица
1918 Коректив на номинална стойност на задължения по финансов лизинг към чуждестранни лица
199 Други заеми и дългове
1997 Други заеми и дългове към местни лица
1998 Други заеми и дългове към чуждестранни лица
РАЗДЕЛ 2 - СМЕТКИ ЗА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ И НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ
20 Дълготрайни материални активи
202 Продуктивни и работни животни
2020 Продуктивни и работни животни
203 Сгради
2031 Административни сгради
2032 Жилищни сгради 2039 Други сгради
204 Машини, съоръжения, оборудване
2041 Компютри и хардуерно оборудване 2049 Други машини, съоръжения, оборудване
205 Транспортни средства
2051 Леки автомобили
2059 Други транспортни средства
206 Стопански инвентар
2060 Стопански инвентар
207 Дълготрайни материални активи в процес на придобиване
2071 Незавършено строителство, производство и основен ремонт
2079 Други дълготрайни материални активи в процес на придобиване
209 Други дълготрайни материални активи
2091 Капитализирани разходи по наети дълготрайни материални активи
2099 Други дълготрайни материални активи
21 Нематериални дълготрайни активи
210 Нематериални дълготрайни активи
2101 Програмни продукти
2102 Патенти , лицензи, концесионни права, фирмени и търговски марки и др.
2109 Други нематериални дълготрайни активи
24 Амортизация на дълготрайни активи
241 Амортизация на дълготрайни материални активи
2412 Амортизация на продуктивни и работни животни
2413 Амортизация на сгради
2414 Амортизация на машини, съоръжения, оборудване
2415 Амортизация на транспортни средства
2416 Амортизация на стопански инвентар
2419 Амортизация на други дълготрайни материални активи
242 Амортизация на нематериални дълготрайни активи
2420 Амортизация на нематериални дълготрайни активи
РАЗДЕЛ 3 - СМЕТКИ ЗА МАТЕРИАЛНИ ЗАПАСИ И КОНФИСКУВАНИ АКТИВИ
30 Материали, продукция, стоки
301 Незавършено производство
3010 Незавършено производство
302 Материали
3020 Горива
3021 Канцеларски материали
3022 Храна
3023 Медикаменти и лекарства
3024 Учебни материали и помагала
3025 Постелен инвентар и работно облекло
3026 Строителни материали
3027 Консумативи и резервни части за хардуер
3028 Други резервни части
3029 Други материали
303 Продукция
3030 Продукция
304 Стоки
3040 Стоки
31 Млади животни и животни за угояване
310 Млади животни и животни за угояване
3100 Млади животни и животни за угояване
32 Запаси на държавен резерв и изкупена продукция
321 Държавен резерв
3210 Запаси на държавния резерв
322 Изкупена продукция
3220 Изкупена продукция
33 Конфискувани активи и придобито имущество от обезпечения
331 Конфискувани и придобити от обезпечения дълготрайни материални активи
3310 Конфискувани и придобити от обезпечения дълготрайни материални активи
332 Конфискувани и придобити от обезпечения нематериални дълготрайни активи
3320 Конфискувани и придобити от обезпечения нематериални дълготрайни активи
333 Конфискувани и придобити от обезпечения материални запаси
3330 Конфискувани и придобити от обезпечения материални запаси
РАЗДЕЛ 4 - СМЕТКИ ЗА РАЗЧЕТИ - ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
40 Доставчици
401 Доставчици от страната
4010 Задължения към доставчици от страната
402 Вземания по аванси от доставчици от страната
4020 Доставчици по аванси от страната
403 Доставчици от чужбина
4030 Задължения към доставчици от чужбина
404 Вземания по аванси от доставчици от чужбина
4040 Доставчици по аванси от чужбина
405 Задължения към доставчици по здравно-осигурителни и здравни услуги
4050 Задължения към доставчици по здравно-осигурителни и здравни услуги
41 Клиенти
411 Клиенти от страната
4110 Вземания от клиенти от страната
412 Задължения по аванси към клиенти от страната
4120 Задължения по аванси към клиенти от страната
413 Клиенти от чужбина
4130 Вземания от клиенти от чужбина
414 Задължения по аванси към клиенти от чужбина
4140 Задължения по аванси към клиенти от чужбина
42 Разчети с персонал, студенти, пенсии, социални помощи, обезщетения и субсидии
421 Разчети с работници, служители и друг персонал - местни лица
4211 Задължения към работници, служители и друг персонал - местни лица
4213 Вземания от работници, служители и друг персонал - местни лица
422 Разчети с работници, служители и друг персонал - чуждестранни лица
4222 Задължения към работници, служители и друг персонал - чуждестранни лица
4224 Вземания от работници, служители и друг персонал - чуждестранни лица
423 Провизии за бъдещи плащания към персонала
4230 Провизии за бъдещи плащания към персонала
424 Разчети със студенти - местни лица
4241 Задължения към студенти и ученици - местни лица
4243 Вземания от студенти и ученици - местни лица
425 Разчети със студенти - чуждестранни лица
4252 Задължения към студенти - чуждестранни лица
4254 Вземания от студенти - чуждестранни лица
426 Подотчетни лица
4261 Вземания от подотчетни местни лица
4262 Вземания от подотчетни чуждестранни лица
427 Разчети за пенсии
4271 Задължения за пенсии в страната
4272 Задължения за пенсии в чужбина
4279 Вземания от надвзети пенсии
428 Разчети за социални помощи
4281 Задължения за социални помощи към местни лица
4282 Задължения за социални помощи към чуждестранни лица
4287 Вземания за надвзети социални помощи на местни лица
4288 Вземания за надвзети отпуснати социални помощи на чуждестранни лица
429 Разчети с предприятия за субсидии
4291 Задължения за предоставяне на субсидия
4299 Вземания по възстановяване на неусвоена субсидия
43 Разчети по публични вземания и вземания от активирани гаранции, концесии, приватизация и участия
430 Вземания по публични държавни и общински вземания
4301 Вземания от данъци и други публични държавни вземания
4302 Вземания от общински данъци и други публични общински вземания
4307 Публични държавни вземания в процес на принудително събиране
4308 Публични общински вземания в процес на принудително събиране
431 Задължения по възстановяване на надвнесени публични държавни и общински вземания
4311 Задължения по възстановяване на данъци и други публични държавни вземания
4312 Задължения по възстановяване на общински данъци и други публични общински вземания
432 Вземания от активирани гаранции
4321 Вземания от активирани гаранции от местни лица
4322 Вземания от активирани гаранции от чуждестранни лица
433 Вземания от концесии
4331 Вземания от концесии от местни лица
4332 Вземания от концесии от чуждестранни лица
435 Вземания от участия в предприятия
4351 Вземания от участия в предприятия в страната
4352 Вземания от участия в предприятия в чужбина
436 Разчети с БНБ
4360 Разчети с БНБ
437 Вземания от приватизация
4371 Краткосрочни вземания от приватизация от местни лица
4372 Краткосрочни вземания от приватизация от чуждестранни лица
4373 Дългосрочни вземания от приватизация от местни лица
4374 Дългосрочни вземания от приватизация от чуждестранни лица
4375 Текущ дял по дългосрочни вземания от приватизация от местни лица
4376 Текущ дял по дългосрочни вземания от приватизация от чуждестранни лица
439 Вземания от банки в несъстоятелност
4391 Вземания от банки в страната в несъстоятелност
4392 Вземания от банки в чужбина в несъстоятелност
45 Разчети за данъци, социално осигуряване и други операции и доставки между бюджетни предприятия
450 Вътрешни разчети
4500 Вътрешни разчети за доставки и прехвърляне на активи, пасиви, приходи и разходи
451 Разчети с Централния бюджет
4511 Разчети за данък добавена стойност
4512 Разчети за данък върху приходите от стопанска дейност
4513 Разчети за други данъци и мита , постъпващи по Централния бюджет
4519 Други разчети с централния бюджет
452 Разчети с министерства и ведомства
4522 Разчети с бюджети на министерства и ведомства
4529 Разчети с извънбюджетни сметки на министерства и ведомства
454 Разчети с общини
4544 Разчети за общински данъци и такси
4548 Други разчети с бюджети на общини
4549 Разчети с извънбюджетни сметки и фондове на общини
455 Разчети с Държавно обществено осигуряване
4555 Задължения по социално-осигурителни вноски за Държавно обществено осигуряване
4557 Разчети с НОИ за допълнително задължително осигуряване
4558 Вземания от Държавно обществено осигуряване по социално-осигурителни плащания
4559 Други разчети с Държавно обществено осигуряване
456 Разчети с други държавни осигурителни институции
4566 Задължения по здравно-осигурителни вноски за Националната здравно-осигурителна каса
4569 Други разчети с други държавни осигурителни институции
457 Разчети с органите на съдебната система
4577 Разчети с органи на съдебната система
4579 Разчети с извънбюджетни сметки на органите на съдебната система
458 Разчети с други автономни бюджети и техни извънбюджетни сметки
4588 Разчети с други автономни бюджети
4589 Разчети с извънбюджетни сметки на автономни бюджети
459 Други разчети
4591 Разчети за данък по Закона за облагане доходите на физическите лица
46 Разчети за временни безлихвени заеми и средства на разпореждане
461 Временни безлихвени заеми от/за бюджетни сметки
4611 Временни безлихвени заеми от/за централния бюджет
4614 Временни безлихвени заеми от/за общински бюджети
4615 Временни безлихвени заеми за/от Държавно обществено осигуряване
4616 Временни безлихвени заеми за/от НЗОК
4619 Временни безлихвени заеми от/за други бюджети
462 Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни сметки
4622 Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства
4624 Временни безлихвени заеми от/за извънбюджетни сметки на общини
463 Временни безлихвени заеми от набирателни сметки
4630 Временни безлихвени заеми от набирателни сметки
465 Разчети за поети осигурителни вноски
4651 Разчети между централния бюджет и първостепенните разпоредители за поети осигурителни вноски
4659 Разчети между бюджети, сметки и фондове за поети осигурителни вноски
467 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за сметка на други бюджети
4671 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за сметка на Централния бюджет
4674 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за сметка на бюджети на общини
4679 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за сметка на други бюджети
468 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за сметка на извънбюджетни фондове и сметки
4682 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за извънбюджетни сметки на министерства и ведомства
4684 Разчети за събрани приходи и извършени разходи за извънбюджетни сметки на общини
48 Други разчети
481 Разчети за лихви
4811 Вземания за лихви - непублични вземания от местни лица
4812 Вземания за лихви - непублични вземания от чуждестранни лица
4813 Задължения по лихви към местни лица
4814 Задължения по лихви към чуждестранни лица
4815 Вземания за лихви върху публични вземания
4816 Задължения по лихви върху надвнесени публични вземания
4817 Разчети за лихви по държавни ценни книжа
4818 Разчети за лихви по общински ценни книжа
483 Временни депозити, гаранции и други чужди средства
4831 Временни депозити, гаранции и други чужди средства от местни лица
4832 Временни депозити, гаранции и други чужди средства от чуждестранни лица
4835 Събрани средства за осигурителни фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване
485 Разчети с други държави
4851 Дължими данъци и социални осигуровки към други държави
4854 Други задължения към други държави
4858 Други вземания от други държави
486 Разчети с международни организации
4861 Дължими вноски, квоти и членски внос към международни организации
4864 Други задължения към международни организации
4868 Други вземания от международни организации
488 Други дебитори
4887 Вземания от други дебитори - местни лица
4888 Вземания от други дебитори - чуждестранни лица
489 Други кредитори
4897 Задължения към други кредитори - местни лица
4898 Задължения към други кредитори - чуждестранни лица
49 Други провизии, корективи, приходи и разходи за бъдещи периоди
491 Провизии за трудно събираеми и несъбираеми вземания
4911 Провизии за публични държавни вземания
4912 Провизии за публични общински вземания
4917 Провизии за непублични вземания срещу местни лица
4918 Провизии за непублични вземания срещу чуждестранни лица
494 Провизии за други задължения
4940 Провизии за други задължения
495 Отсрочени трансфери за поети осигурителни вноски
4955 Отсрочени трансфери за поети осигурителни вноски за ДОО
4956 Отсрочени трансфери за поети осигурителни вноски за здравно осигуряване
4957 Отсрочени трансфери за поети осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване
496 Корективи по начислени вземания и задължения от концесии, наеми и др.
4961 Коректив по вземания от местни лица
4962 Коректив по вземания от чуждестранни лица
4967 Коректив по задължения към местни лица
4968 Коректив по задължения към чуждестранни лица
499 Разходи и приходи за бъдещи периоди
4991 Разходи за бъдещи периоди
4999 Приходи за бъдещи периоди
РАЗДЕЛ 5 - СМЕТКИ ЗА ФИНАНСОВИ АКТИВИ
50 Парични средства
500 Наличности в системата на "Единната сметка" и по други сметки в БНБ
5000 Текущи сметки в лева на Централния бюджет в БНБ
5001 Текущи сметки в лева , консолидирани в системата на "Единната сметка"
5002 Срочни депозити в лева , консолидирани в системата на "Единната сметка"
5005 Срочни депозити в лева на Централния бюджет в БНБ
5006 Срочни депозити във валута на Централния бюджет в БНБ
5007 Срочни депозити във валута на бюджетни предприятия в БНБ
5008 Текущи сметки във валута на бюджетни предприятия в БНБ
5009 Текущи сметки във валута на Централния бюджет в БНБ
501 Касови наличности и сметки в страната
5011 Касови наличности в лева
5012 Касови наличности във валута
5013 Текущи банкови сметки в лева
5014 Текущи банкови сметки във валута
5015 Срочни депозити в лева
5016 Срочни депозити във валута
5017 Акредитиви и други сметки в лева
5018 Акредитиви и други сметки във валута
502 Касови наличности и сметки в чужбина
5022 Касови наличности в чужбина
5024 Текущи банкови сметки в чужбина
5026 Срочни депозити в чужбина
5028 Акредитиви и други сметки в чужбина
508 Преводи в процес на сетълмент
5081 Левови преводи между сметки на бюджетни предприятия в процес на сетълмент към края на периода
5082 Валутни преводи между сметки на бюджетни предприятия в процес на сетълмент към края на периода
509 Парични еквиваленти
5091 Чекове и други парични еквиваленти в лева
5092 Чекове и други парични еквиваленти във валута
51 Ценни книжа
511 Дялове и акции в предприятия в страната
5111 Мажоритарни дялове и акции в предприятия в страната
5112 Участия в смесени предприятия в страната
5113 Дялове и акции в асоциирани предприятия в страната
5114 Други дялове и акции в предприятия в страната
512 Дялове и акции в предприятия в чужбина
5121 Мажоритарни дялове и акции в предприятия в чужбина
5122 Участия в смесени предприятия в чужбина
5123 Дялове и акции в асоциирани предприятия в чужбина
5124 Други дялове и акции в предприятия в чужбина
513 Облигации и други дългови ценни книжа на предприятияв страната
5131 Облигации и други дългови ценни книжа на предприятия в страната
5139 Премии/отстъпки от номинала на дългови ценни книжа на предприятия в страната
514 Чуждестранни облигации и други дългови ценни книжа
5141 Облигации и други дългови ценни книжа на други държави
5142 Облигации и други дългови ценни книжа на международни организации
5143 Облигации и други дългови ценни книжа на финансови институции
5144 Други чуждестранни облигации и дългови ценни книжа
5145 Премии/отстъпки от номинала на облигации и други дългови ценни книжа на други държави
5146 Премии/отстъпки от номинала на облигации и други дългови ценни книжа на международни организации
5147 Премии/отстъпки от номинала на облигации и други дългови ценни книжа на финансови институции
5148 Премии/отстъпки от номинала на други чуждестранни облигации и дългови ценни книжа
519 Други ценни книжа
5191 Производни финансови инструменти от емитенти в страната - нето
5192 Производни финансови инструменти от емитенти в чужбина - нето
5197 Други ценни книжа от емитенти в страната
5198 Други ценни книжа от емитенти в чужбина
52 Придобити държавни и общински ценни книжа
521 Придобити държавни и общински ценни книжа
5211 Придобити краткосрочни държавни ценни книжа в лева
5212 Придобити краткосрочни държавни ценни книжа във валута
5213 Придобити дългосрочни държавни ценни книжа в лева
5214 Придобити дългосрочни държавни ценни книжа във валута
5215 Придобити краткосрочни общински ценни книжа в лева
5216 Придобити краткосрочни общински ценни книжа във валута
5217 Придобити дългосрочни общински ценни книжа в лева
5218 Придобити дългосрочни общински ценни книжа във валута
522 Премии/отстъпки от номинала на придобити държавни и общински ценни книжа
5221 Премии/отстъпки от номинала на ДЦК в лева
5222 Премии/отстъпки от номинала на ДЦК във валута
5223 Премии/отстъпки от номинала на ОбЦК в лева
5224 Премии/отстъпки от номинала на ОбЦК във валута
53 Предоставени заеми и временна финансова помощ в страната
531 Предоставени заеми и временна финансова помощ в страната
5311 Предоставени краткосрочни заеми и временна финансова помощ на предприятия
5312 Предоставени краткосрочни заеми и временна финансова помощ на нестопански организации
5313 Предоставени краткосрочни заеми и временна финансова помощ на домакинства
5314 Предоставени дългосрочни заеми и временна финансова помощ на предприятия
5315 Предоставени дългосрочни заеми и временна финансова помощ на нестопански организации
5316 Предоставени дългосрочни заеми и временна финансова помощ на домакинства
5317 Текущ дял по дългосрочни заеми и временна финансова помощ на предприятия
5318 Текущ дял по дългосрочни заеми и временна финансова помощ на нестопански организации
5319 Текущ дял по дългосрочни заеми и временна финансова помощ на домакинства
539 Провизии за несъбираеми вземания и други корективи по предоставени временна финансова помощ и заеми в страната
5391 Провизии за вземания и други корективи по предоставени заеми и временна финансова помощ на предприятия
5392 Провизии за вземания и други корективи по предоставени заеми и временна финансова помощ на нестопански организации
5393 Провизии за вземания и други корективи по предоставени заеми и временна финансова помощ на домакинства
58 Предоставени заеми в чужбина
581 Предоставени заеми на други държави и международни организации
5811 Предоставени краткосрочни заеми на други държави
5812 Предоставени краткосрочни заеми на международни организации
5814 Предоставени дългосрочни заеми на други държави
5815 Предоставени дългосрочни заеми на международни организации
5817 Текущ дял по дългосрочни заеми в чужбина на други държави
5818 Текущ дял по дългосрочни заеми в чужбина на международни организации
582 Предоставени други заеми в чужбина
5823 Други предоставени краткосрочни заеми в чужбина
5826 Други предоставени дългосрочни заеми в чужбина
5829 Текущ дял по други дългосрочни заеми в чужбина
589 Провизии за несъбираеми вземания и други корективи по предоставени заеми в чужбина
5891 Провизии за несъбираеми вземания и други корективи по предоставени заеми на други държави
5892 Провизии за несъбираеми вземания и други корективи по предоставени заеми на международни организации
5894 Провизии за несъбираеми вземания и други корективи по други предоставени заеми в чужбина
РАЗДЕЛ 6 - СМЕТКИ ЗА РАЗХОДИ
60 Разходи по икономически елементи
601 Разходи за материали
6010 Разходи за горива, вода и енергия
6011 Разходи за канцеларски материали
6012 Разходи за храна
6013 Разходи за медикаменти и лекарства
6014 Разходи за учебни материали и помагала
6015 Разходи за постелен инвентар и работно облекло
6016 Разходи за строителни материали
6017 Разходи за консумативи и резервни части за хардуер
6018 Разходи за други резервни части
6019 Разходи за други материали
602 Разходи за външни услуги
6021 Разходи за текущ ремонт
6022 Разходи за транспорт
6023 Разходи за пощенски и телекомуникационни услуги
6025 Разходи за квалификация и преквалификация на персонала
6026 Разходи за поддръжка на софтуер
6027 Разходи за поддръжка на хардуер
6028 Разходи за консултантски услуги
6029 Други разходи за външни услуги
603 Разходи за амортизации
6030 Разходи за амортизации на нематериални дълготрайни активи
6032 Разходи за амортизация на продуктивни и работни животни
6033 Разходи за амортизация на сгради
6034 Разходи за амортизация на машини, съоръжения, оборудване
6035 Разходи за амортизация на транспортни средства
6036 Разходи за амортизация на стопански инвентар
6039 Разходи за амортизация на други дълготрайни материални активи
604 Разходи за заплати, други възнаграждения и провизии за персонала
6041 Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по служебни правоотношения
6042 Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по трудови и приравнени на тях правоотношения
6043 Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по трудови правоотношения - нещатен персонал
6044 Разходи за заплати и възнаграждения на персонал по извънтрудови правоотношения
6045 Разходи за заплати и възнаграждения на персонал в чужбина
6046 Разходи за заплати и възнаграждения на чуждестранни лица - персонал в чужбина
6047 Разходи за провизии за персонал
6048 Сторнирани разходи за провизии за персонал
6049 Разходи за възнаграждения на персонал в натура
605 Разходи за социални осигуровки за персонал и други лица
6051 Разходи за осигурителни вноски за Държавно обществено осигуряване
6052 Разходи за здравно осигуряване
6055 Разходи за допълнително задължително осигуряване
6056 Разходи за доброволно осигуряване за сметка на работодателя
6058 Социално-осигурителни вноски в чуждестранни осигурителни фондове за чуждестранни лица
6059 Осигурителни вноски на други лица - студенти, пенсионери и др.
606 Разходи за данъци и такси
6061 Разходи за държавни такси
6062 Разходи за общински такси
6063 Разходи за съдебни такси и разноски в страната
6064 Разходи за данъци в Републиканския бюджет и държавни извънбюджетни сметки и фондове
6065 Разходи за общински данъци
6067 Разходи за такси в чужбина
6068 Разходи за съдебни такси и разноски в чужбина
6069 Разходи за данъци в чужбина
607 Наеми и некапитализирани разходи за инфраструктурни обекти, земя и активи с художествена и историческа стойност
6071 Разходи за наеми в страната
6072 Разходи за наеми в чужбина
6073 Разходи за наеми на земя в страната
6074 Разходи за наеми на земя в чужбина
6075 Разходи за придобиване на инфраструктурни обекти чрез външни доставки
6076 Основен ремонт на инфраструктурни обекти чрез външни доставки
6077 Разходи за придобиване на земя в страната
6078 Разходи за придобиване на земя в чужбина
6079 Разходи за придобиване на активи с художествена и историческа стойност и книги за библиотеките
608 Приписани разходи за услуги, наеми и др.
6082 Приписани разходи за външни услуги
6087 Приписани разходи за наеми
6089 Приписани други разходи
609 Други разходи
6091 Разходи за членски внос и други вноски в международни организации
6093 Разходи за командировки в страната
6094 Разходи за командировки в чужбина
6095 Разходи за глоби и неустойки в страната
6096 Разходи за глоби и неустойки в чужбина
6098 Други разходи в страната
6099 Други разходи в чужбина
61 Отчетна стойност на продадени запаси, дълготрайни активи и конфискувано и придобито от залог имущество
611 Отчетна стойност на продадени материални запаси
6111 Отчетна стойност на продадени запаси от незавършено производство
6112 Отчетна стойност на продадени материали
6113 Отчетна стойност на продадена продукция
6114 Отчетна стойност на продадени стоки
6115 Отчетна стойност на продадени млади животни и животни за угояване
614 Отчетна стойност на продадени дълготрайни активи
6140 Отчетна стойност на продадени нематериални дълготрайни активи
6142 Отчетна стойност на продадени продуктивни и работни животни
6143 Отчетна стойност на продадени сгради
6144 Отчетна стойност на продадени на машини, съоръжения, оборудване
6145 Отчетна стойност на продадени транспортни средства
6146 Отчетна стойност на продаден стопански инвентар
6147 Отчетна стойност на продадено незавършено строителство
6149 Отчетна стойност на продадени други материални дълготрайни активи
615 Отчетна стойност на продадени запаси на държавния резерв
6151 Отчетна стойност на продадени запаси на държавния резерв
6159 Отчетна стойност на продадени запаси на изкупена продукция
616 Отчетна стойност на продадени конфискувани и придобити от обезпечения активи
6161 Отчетна стойност на продадени конфискувани и придобити от обезпечения дълготрайни активи
6162 Отчетна стойност на продадени конфискувани и придобити от обезпечения материални запаси
6163 Отчетна стойност на продадени конфискувани и придобити от обезпечения финансови активи
62 Разходи за лихви и финансови услуги
620 Разходи за финансови услуги и комисионни
6201 Разходи за банково обслужване на сметки и плащания
6202 Разходи за комисионни по поемане и обслужване на емисии на ДЦК (ОбЦК)
6203 Разходи за застраховане
6209 Разходи за други финансови услуги и комисионни
621 Разходи за лихви по ДЦК (ОбЦК)
6211 Разходи за лихви в лева по ДЦК (ОбЦК)
6212 Разходи за лихви във валута по ДЦК (ОбЦК)
622 Разходи за лихви по заеми
6220 Разходи за лихви по заеми от БНБ
6221 Разходи за лихви по банкови заеми в страната
6224 Разходи за лихви по други заеми от страната
6225 Разходи за лихви по заеми от други държави
6226 Разходи за лихви по заеми от международни организации
6227 Разходи за лихви по заеми от банки и финансови институции от чужбина
6229 Разходи за лихви по други заеми и дългове от чужбина
623 Разходи за лихви по търговски кредит
6231 Разходи за лихви по търговски кредит от страната
6232 Разходи за лихви по търговски кредит от чуждестранни лица
624 Разходи за лихви по финансов лизинг
6241 Разходи за лихви по финансов лизинг от страната
6242 Разходи за лихви по финансов лизинг от чуждестранни лица
627 Лихви за просрочени задължения
6271 Лихви за просрочени задължения към местни лица
6272 Лихви за просрочени задължения към чуждестранни лица
6279 Лихви върху подлежащи на възстановяване публични вземания
628 Приписани разходи от лихви
6281 Приписани разходи за лихви към местни лица
6282 Приписани разходи за лихви към чуждестранни лица
629 Други разходи за лихви
6291 Начислени други разходи за лихви към местни лица
6292 Начислени други разходи за лихви към чуждестранни лица
64 Пенсии, социални помощи и обезщетения, субсидии и капиталови трансфери
640 Разходи за пенсии
6401 Разходи за пенсии в страната
6402 Разходи за пенсии в чужбина
641 Разходи за стипендии
6411 Разходи за стипендии на местни лица
6412 Разходи за стипендии на чуждестранни лица
642 Помощи, обезщетения и трансфери за домакинства
6421 Текущи помощи и обезщетения за домакинства
6422 Текущи помощи и обезщетения - поети лихвени плащания по дългове на домакинства
6423 Текущи помощи и обезщетения в натура за домакинства
6424 Приписани разходи за текущи помощи и обезщетения за домакинства
6425 Капиталови трансфери и обезщетения за домакинства
6426 Капиталови трансфери - поети заеми и дългове на домакинства
6427 Капиталови трансфери и обезщетения в натура за домакинства
6428 Приписани разходи за капиталови трансфери и обезщетения за домакинства
643 Здравно-осигурителни разходи
6430 Здравно-осигурителни разходи
644 Субсидии за нефинансови предприятия
6441 Текущи субсидии за нефинансови предприятия
6442 Текущи субсидии за нефинансови предприятия - поети лихвени плащания по заеми и дългове
6443 Текущи субсидии за нефинансови предприятия в натура
6444 Приписани текущи субсидии за нефинансови предприятия
6445 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия
6446 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия - поети заеми и дългове
6447 Капиталови трансфери за нефинансови предприятия в натура
6448 Приписани капиталови трансфери за нефинансови предприятия
645 Субсидии за нестопански организации
6451 Текущи субсидии за нестопански организации
6452 Текущи субсидии за нестопански организации - поети лихвени плащания по заеми и дългове
6453 Текущи субсидии за нестопански организации в натура
6454 Приписани текущи субсидии за нестопански организации
6455 Капиталови трансфери за нестопански организации
6456 Капиталови трансфери за нестопански организации - поети заеми и дългове
6457 Капиталови трансфери за нестопански организации в натура
6458 Приписани капиталови трансфери за нестопански организации
647 Предоставени помощи на други държави
6471 Предоставени текущи помощи на други държави
6473 Предоставени текущи помощи в натура на други държави
6475 Предоставени капиталови трансфери на други държави
6477 Предоставени капиталови трансфери в натура на други държави
648 Предоставени помощи на международни организации
6481 Предоставени текущи помощи на международни организации
6483 Предоставени текущи помощи в натура на международни организации
6485 Предоставени капиталови трансфери на международни организации
6487 Предоставени капиталови трансфери в натура на международни организации
649 Други трансфери в чужбина
6491 Други текущи помощи в чужбина
6493 Други текущи помощи в натура , предоставени в чужбина
6495 Други капиталови трансфери в чужбина
6497 Други капиталови трансфери в натура , предоставени в чужбина
65 Разходи за придобиване на активи, текущ и основен ремонт по стопански начин
650 Разходи за придобиване на активи, текущ и основен ремонт по стопански начин
6501 Придобиване на дълготрайни материални активи по стопански начин
6502 Придобиване на нематериални дълготрайни активи по стопански начин
6503 Придобиване на материални запаси по стопански начин
6504 Разходи за изграждане на инфраструктурни обекти по стопански начин
6506 Текущ ремонт на дълготрайни материални активи и инфраструктурни обекти по стопански начин
6507 Основен ремонт на дълготрайни материални активи по стопански начин
6508 Основен ремонт на инфраструктурни обекти по стопански начин
67 Разходи за провизии - нето
671 Разходи за провизии за несъбираеми вземания
6711 Разходи за провизии на публични държавни вземания
6712 Разходи за провизии на публични общински вземания
6713 Разходи за провизии за заеми и временна финансова помощ, отпуснати на местни лица
6714 Разходи за провизии за заеми , отпуснати на чуждестранни лица
6717 Разходи за провизии за други несъбираеми вземания срещу местни лица
6718 Разходи за провизии за други несъбираеми вземания срещу чуждестранни лица
672 Сторнирани (възстановени) провизии за несъбираеми вземания
6721 Сторнирани (възстановени) провизии на публични държавни вземания
6722 Сторнирани (възстановени) провизии на публични общински вземания
6723 Сторнирани (възстановени) провизии за заеми и временна финансова помощ, отпуснати на местни лица
6724 Сторнирани (възстанове