Осигуряване. Наредби и закони

Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., изм. ДВ. бр.104 от 27 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.48 от 13 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:30 Виж пълния текст

Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране
Обн. ДВ. бр.94 от 17 Ноември 2000г., доп. ДВ. бр.62 от 13 Юли 2001г., изм. ДВ. бр.74 от 24 Август 2001г., изм. ДВ. бр.84 от 3 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.63 от 2 Август 2005г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:30 Виж пълния текст

Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите,върху които се правят осигурителни вноски (загл. изм. - ДВ, бр.1 от 2007 г. , в сила от 01.01.2007 г.)
В сила от 01.01.2000 г. Обн. ДВ. бр.6 от 21 Януари 2000г., изм. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.36 от 12 Април 2001г., изм. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.10 от 4 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.21 от 16 Март 2004г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.1 от 5 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:30 Виж пълния текст

Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
Обн. ДВ. бр.123 от 23 Октомври 1998г., изм. ДВ. бр.114 от 30 Декември 1999г., доп. ДВ. бр.79 от 29 Септември 2000г., изм. ДВ. бр.64 от 20 Юли 2001г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:30 Виж пълния текст

Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и български граждани на работа в чужбина
В сила от 01.01.2000 г. Приложение № 2 на ПМС № 30 от 2000 г. Обн. ДВ. бр.21 от 17 Март 2000г., изм. ДВ. бр.83 от 10 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.8 от 26 Януари 2001г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юни 2001г., изм. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.91 от 14 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:30 Виж пълния текст

Наредба за осигурителните каси
Обн. ДВ. бр.37 от 13 Април 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:30 Виж пълния текст

Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
В сила от 01.01.2002 г. Обн. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:30 Виж пълния текст