Закон за общинския дълг

В сила от 01.06.2005 г.Обн. ДВ. бр.34 от 19 Април 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.37 от 5 Май 2006г.
Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този закон се уреждат условията и редът за поемането на общински дълг и за издаването на общински гаранции, както и видовете общински дълг.
(2) За общинския дълг по този закон се води регистър.
Глава втора. ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
Чл. 2. (1) Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината при спазване изискванията на този закон, съставляват общински дълг и представляват задължение на общината.
(2) Дългът на търговските дружества с общинско участие в капитала и текущите задължения на общината към доставчици на стоки и услуги не са общински дълг по смисъла на този закон.
Чл. 3. Общински дълг се поема с решение на общинския съвет и се формира от:
1. емисиите на общински ценни книжа;
2. дълга, поет с договори за общински заеми;
3. дълга на общинските предприятия по чл. 52 от Закона за общинската собственост;
4. изискуемите общински гаранции;
5. безлихвените заеми, отпуснати по реда на чл. 43 от Закона за устройството на държавния бюджет;
6. безлихвените заеми от централния бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им по одобрени проекти по програми, съфинансирани от Европейския съюз;
7. задълженията по търговски кредити и финансов лизинг над две години.
Чл. 4. Общината може да поема дългосрочен дълг за:
1. финансиране на инвестиционни проекти в полза на местната общност;
2. рефинансиране на съществуващ дълг;
3. предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
4. осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции.
Чл. 5. (1) Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на:
1. предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал по време на изпълнението на бюджета;
2. капиталови разходи, средствата за които предстои да бъдат осигурени в рамките на бюджетната година от бюджетни приходи, помощи или влязъл в сила договор за дългосрочен дълг;
3. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;
4. плащания по изискуеми общински гаранции.
(2) Краткосрочният дълг по ал. 1 трябва да бъде погасен в рамките на бюджетната година, в която е поет, но не по-късно от 25 декември на съответната година.
(3) В случай че краткосрочният дълг по ал. 1, т. 3 не може да бъде погасен в срока по ал. 2, той трябва да бъде поет за срок не по-дълъг от 6 месеца.
Чл. 6. Източници за обслужване на общинския дълг са:
1. собствените приходи по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за общинските бюджети;
2. общата изравнителна субсидия по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети;
3. държавните трансфери за делегирани от държавата дейности, без тези за екологични обекти, за инвестиционни проекти по чл. 4, т. 1 в случаите, когато няма неразплатени разходи за тези дейности.
Чл. 7. Общинският дълг не е гарантиран от държавата и не представлява задължение за правителството освен в случаите, когато по съответния ред е издадена държавна гаранция.
Чл. 8. (1) Общината може да договаря, поема и изплаща дълг в левове или в чуждестранна валута.
(2) При преоценка на общински дълг или на гарантиран от общината дълг в левове задълженията, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват по курса на Българската народна банка към датата на преоценката.
(3) Общините не могат да обезпечават общински дълг чрез залог или ипотека на имущество - публична общинска собственост.
Чл. 9. (1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.
(2) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг.
Чл. 10. Сметната палата осъществява одит върху възникването и управлението на общинския и гарантирания от общината дълг и използването на дълговите инструменти.
Глава трета. ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА НА ДЪЛГА
Чл. 11. С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общинският съвет определя:
1. максималния размер на новия общински дълг;
2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;
3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.
Чл. 12. (1) Годишният размер на плащанията по дълга във всяка отделна година не може да надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
(2) Номиналът на издаваните общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.
(3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисиони и други плащания по поетия от общината дълг, с изключение на дълга по чл. 3, т. 6.
(4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.
Глава четвърта. ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ
Чл. 13. Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.
Чл. 14. Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия:
1. проектът да е от полза на местната общност;
2. предложението да е придружено от пълно описание на проекта - наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;
3. да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта - всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;
4. проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението.
Чл. 15. (1) Кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта - предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането.
(2) Поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет.
(3) Обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с наредба, приета от общинския съвет. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението по чл. 13.
Чл. 16. Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове за усвояването му, лихвени условия, погасителна схема, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.
Чл. 17. (1) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:
1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;
2. валутата на дълга;
3. вида на дълга съгласно чл. 3;
4. начина на обезпечаване;
5. условията за погасяване;
6. максималния лихвен процент, такси, комисиони и други.
(2) Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на общинския съвет.
(3) С решението по ал. 1 общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа.
Чл. 18. В 10-дневен срок от приемането на съответното решение на общинския съвет кметът на общината изпраща на министъра на финансите или на Сметната палата годишния отчет за състоянието на общинския дълг и решението на общинския съвет по чл. 9, ал. 2.
Глава пета. ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК
Раздел I. Принципи и правила
Чл. 19. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) Процедурата за избор на финансова институция и на финансов посредник се провежда по реда на Закона за обществените поръчки.
Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Чл. 21. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Раздел II. Обявление за избор на финансова институция и финансов посредник
Чл. 22. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Раздел III. Документация за участие в процедурата за избор на финансова институция и финансов посредник
Чл. 23. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Чл. 25. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Раздел IV. Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите
Чл. 26. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Чл. 27. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Раздел V. Разглеждане, оценка и класиране на офертите
Чл. 29. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Чл. 30. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Чл. 31. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Раздел VI. Рамково споразумение
Чл. 33. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Раздел VII. Обжалване
Чл. 35. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Чл. 37. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.)
Глава шеста. ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ
Чл. 39. Гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината при спазване изискванията на този закон.
Чл. 40. (1) Общината може да гарантира дълг на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината.
(2) Предложението за издаване на общинска гаранция трябва да отговаря на условията по чл. 12, ал. 2 и чл. 14.
(3) Кметът на общината внася в общинския съвет предложението за издаване на общинска гаранция заедно с доклад за статута и финансовото състояние на дружеството и договора за поемане на дълг, който общината гарантира.
(4) Решението за издаване на общинска гаранция се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на референдум по решение на общинския съвет.
Чл. 41. Кметът на общината участва в преговорите за поемане на дълг с общинска гаранция и подписва от името на общината споразуменията за издаване на общинска гаранция или гаранционните писма.
Чл. 42. Промени в гарантирания от общината дълг, засягащи размера и/или срока на погасяването му, се правят след предварително одобрение от общинския съвет по реда на чл. 40.
Чл. 43. Получателите на средства по гарантиран от общината дълг ежемесечно до 15-о число предоставят на кмета на общината информация за обслужването на дълга.
Чл. 44. (1) Лихвите, погашенията по главницата и всички такси, комисиони и други подобни разходи по обслужването на гарантирания от общината дълг се заплащат от кредитополучателите.
(2) Плащане по общинска гаранция се дължи само в случаите, когато кредитополучателят не извърши частично или цялостно плащане по кредита в съответствие с условията по договора за заем и кредиторът е предприел мерките и действията, предвидени в съответния договор за заем, за събиране от кредитополучателя на дължимите суми.
Чл. 45. Когато изискванията на чл. 44, ал. 2 не са предвидени в споразумението за издаване на общинска гаранция, кметът на общината уточнява с кредитора мерките, които трябва да бъдат предприети, когато се дължи плащане по общинска гаранция, както и сроковете, в които общината трябва да плати просрочената сума.
Чл. 46. От деня на извършване на плащане по общинска гаранция общината встъпва в правата на кредитора по договора за заем до размера на извършеното плащане.
Чл. 47. (1) Кредитополучателят е длъжен да възстанови в пълен размер сумите, изплатени на кредитора по общинска гаранция, и направените разходи във връзка с плащането.
(2) Кметът на общината предприема всички мерки съгласно действащото законодателство за възстановяване на сумите, изплатени по общинска гаранция.
Глава седма. ОБЩИНСКИ ЦЕННИ КНИЖА
Чл. 48. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при условията и по реда на глави четвърта и пета.
Чл. 49. Когато емисията на общински ценни книжа е предназначена за публично предлагане, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Чл. 50. (1) Когато емисията на общински ценни книжа не е предназначена за публично предлагане, инвеститори могат да бъдат единствено институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1, буква "в" от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
(2) В случаите по ал. 1 общинският съвет определя реда за оповестяване на информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, свързани с ценните книжа.
Глава осма. ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ
Чл. 51. Създава се централен регистър на общинския дълг в Министерството на финансите.
Чл. 52. Регистърът е публичен. Всеки може да иска справка или издаване на удостоверение за липсата или наличието на вписано обстоятелство.
Чл. 53. (1) За вписването в регистъра, за даването на справка и за издаването на удостоверение се събира държавна такса.
(2) Размерът на държавната такса се определя с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
Чл. 54. (1) В централния регистър на общинския дълг се създава и поддържа регистър за всяка община.
(2) Регистърът на общината е разделен на следните подрегистри:
1. подрегистър на емитираните общински ценни книжа;
2. подрегистър на заемите, предоставени на общината;
3. подрегистър на издадените общински гаранции.
(3) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) решенията на общинския съвет по чл. 17, ал. 1 и чл. 40, ал. 4;
2. срочността на дълга, промените на срочността, амортизационната схема на дълга;
3. забава в обслужването на дълга повече от 30 дни.
Чл. 55. (1) Всички общини са длъжни да водят, съхраняват и предоставят на Министерството на финансите информация за поетия от тях дълг в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор.
(2) Министърът на финансите издава наредба, с която определя обхвата на информацията по ал. 1, реда, начина и сроковете за отчитането и предоставянето й.
Глава девета. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 56. (1) Постъпленията от дълга могат да се използват само по предназначението, за което общинският съвет е одобрил поемането на дълга.
(2) Временно свободните постъпления по дългосрочен дълг до момента на тяхното влагане в проекта по чл. 14 могат да бъдат инвестирани само в български държавни и общински ценни книжа.
Чл. 57. Когато общината забави обслужването на дълга повече от 30 дни, кметът на общината и/или кредиторът уведомява в 5-дневен срок общинския съвет и Сметната палата.
Глава десета. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 58. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2006 г., в сила от 01.07.2006 г.) За неизпълнение на задълженията по чл. 18 кметът на общината се наказва с глоба 500 лв.
(2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е в двоен размер.
(3) Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от министъра на финансите длъжностни лица, а наказателните постановления се издават от министъра на финансите.
(4) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
1. "Краткосрочен дълг" е дълг със срок за изплащане до една година.
2. "Дългосрочен дълг" е дълг със срок за изплащане над една година.
3. "Форсмажорно обстоятелство" е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, което не може да се избегне или последиците от което не могат да се предотвратят.
4. "Местна общност" са лицата по т. 3 от § 1 на допълнителната разпоредба на Закона за общинските бюджети.
5. "Повторно" е нарушението, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на наказателното постановление, с което лицето е наказано за същото по вид нарушение.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. (1) Общините, чийто годишен размер на плащанията по дълга, поет до влизането в сила на този закон, надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината, нямат право да поемат нов дълг до постигане на изискванията по чл. 12, ал. 1.
(2) Общините, чийто номинал на издадените общински гаранции при влизането в сила на този закон надвишава 5 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината, нямат право да издават нови общински гаранции до постигане на изискванията по чл. 12, ал. 2.
§ 3. В чл. 3 от Закона за особените залози (обн., ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1997 г., бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г.) се създава ал. 4:
"(4) Ограничението по ал. 1 не се прилага по отношение на общини, които обезпечават общински дълг, поет при условията и по реда на Закона за общинския дълг."
§ 4. В чл. 21, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 1991 г.; изм., бр. 24, 49 и 65 от 1995 г., бр. 90 от 1996 г., бр. 122 от 1997 г., бр. 33, 130 и 154 от 1998 г., бр. 67 и 69 от 1999 г., бр. 26 и 85 от 2000 г., бр. 1 от 2001 г., бр. 28, 45 и 119 от 2002 г., бр. 69 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г.) т. 10 се изменя така:
"10. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон."
§ 5. В чл. 39 от Закона за държавния дълг (ДВ, бр. 93 от 2002 г.) думите "общините и" се заличават.
§ 6. В чл. 5, ал. 2, т. 7 от Закона за Сметната палата (обн., ДВ, бр. 109 от 2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 38 от 2004 г.) думите "дълга на общините" се заменят с "общинския дълг".
§ 7. В чл. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм., бр. 53 от 2004 г.) след думите "финансови инструменти" се поставя запетая и се добавя "изборът на финансова институция и финансов посредник по Закона за общинския дълг".
§ 8. Законът влиза в сила от 1 юни 2005 г. -------------------------
Законът е приет от ХХХIХ Народно събрание на 5 април 2005 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ДАНЪЧНО-ОСИГУРИТЕЛНИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 105 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)
§ 88. Кодексът влиза в сила от 1 януари 2006 г., с изключение на чл. 179, ал. 3, чл. 183, ал. 9, § 10, т. 1, буква "д" и т. 4, буква "в", § 11, т. 1, буква "б" и § 14, т. 12 от преходните и заключителните разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС
(ОБН. - ДВ, БР. 30 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2006 Г.)
§ 90. В Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр. 34 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.) навсякъде думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 142. Кодексът влиза в сила три месеца след обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на:
1. дял трети, § 2, т. 1 и § 2, т. 2 - относно отмяната на глава трета, раздел II "Обжалване по съдебен ред", § 9, т. 1 и 2, § 11, т. 1 и 2, § 15, § 44, т. 1 и 2, § 51, т. 1, § 53, т. 1, § 61, т. 1, § 66, т. 3, § 76, т. 1 - 3, § 78, § 79, § 83, т. 1, § 84, т. 1 и 2, § 89, т. 1 - 4, § 101, т. 1, § 102, т. 1, § 107, § 117, т. 1 и 2, § 125, § 128, т. 1 и 2, § 132, т. 2 и § 136, т. 1, както и § 34, § 35, т. 2, § 43, т. 2, § 62, т. 1, § 66, т. 2 и 4, § 97, т. 2 и § 125, т. 1 - относно замяната на думата "окръжния" с "административния" и замяната на думите "Софийския градски съд" с "Административния съд - град София", които влизат в сила от 1 март 2007 г.;
2. параграф 120, който влиза в сила от 1 януари 2007 г.;
3. параграф 3, който влиза в сила от деня на обнародването на кодекса в "Държавен вестник".
Преходни и Заключителни разпоредби КЪМ ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
(ОБН. - ДВ, БР. 37 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2006 Г.)
§ 160. Законът влиза в сила от 1 юли 2006 г. с изключение на § 12, т. 1, буква "а" (относно т. 2) и буква "ж" (относно изречение второ), § 13, т. 1, буква "в", § 20, т. 2, буква "в" (в частта относно уведомяването на Европейската комисия за промени в списъците) и буква "и" (относно т. 17 - 22), § 46, т. 4 (относно ал. 7), § 47, § 78, т. 3 (относно изречение второ) и § 125, които влизат в сила от 1 януари 2007 г.