ДДС - 06 от 26.05.2006 г.

ДДС № 06 от 26.05.2006 г. (№91СМ-0109 от 26.05.2006 г. на БНБ) относно списъци на IBAN сметки на някои бюджетни предприятия и допълнителни указания при преминаването към IBAN


ДДС № 06 от 26.05.2006 г. относно списъци на IBAN сметки на някои бюджетни предприятия и допълнителни указания при преминаването към IBAN
ДО

МИНИСТЕРСТВАТА И ВЕДОМСТВАТА

ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

НАЦИОНАЛНИЯ ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНО-ОСИГУРИТЕЛНА КАСА

ДЪРЖАВНИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

БЪЛГАРСКАТА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

ОБЩИНИТЕ

СМЕТНАТА ПАЛАТА

ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

"БАНКСЕРВИЗ" АД
Настоящите указания се издават на основание на § 23, ал. 8 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2006 г. (ЗДБРБ за 2006 г.), във връзка с т. 14 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 02/2006 г. и предстоя-щото въвеждане на IBAN.
І. Списъци на IBAN сметки
1. В изпълнение на т. 14 от ДДС № 02/2006 г. приложено, изпращаме Ви:
1.1. Списък с IBAN сметките на първостепенните разпоредители, ДВУ и БАН за целите на централизацията на "транзитните сметки" и "сметките за наличности", както и за преводите по т.т. 16.11.5 и 16.11.6 от съвместно указание на БНБ и МФ 03-13006 (Приложение № 1);
1.2. Списък с IBAN сметки 1725 на НОИ за процедурите на директен дебит при плащанията на някои разходи на ДОО (Приложение № 2).
2. За целите на централизацията и процедурите на директен дебит при недостиг на средства за сметки 7301 (сметки 81 и 82) и сметки 7315-7319 (сметки 85, 86, 87, 88 и 89) ще се използват, считано от 05.06.2006 г.,следните IBAN сметки в БНБ (BIC код на БНБ BNBG BGSD), както следва:
2.1. за сметки 7301 на ТД на НАП (сметки 8 1):
а) сумите по ежедневното централизиране на средствата от сметки 7301 на ТД на НАП се превеждат служебно от банките по сметката на НАП в БНБ BG65 BNBG 9661 30 001950 03, като задължително в реквизита "ЕГН" се посочва десетразрядния код за сметка 7301 на съответното ТД на НАП от Приложение № 1 на съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 14/2005 г.;
б) за процедурата на директен дебит - при недостиг на средства за деня по сметка 7301 на ТД на НАП, обслужващата банка служебно инициира преводно нареждане за директен дебит срещу сметката на НАП в БНБ BG38 BNBG 9661 30 001950 04, като в първите десет разряда на реда "Основание за плащане" задължително се посочва десетразрядния код за сметка 7301 на съответното ТД на НАП от Приложение № 1 на съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 14/2005 г.
2.2. за сметки 7301 на митническата администрация (сметки 8 2):
а) сумите по ежедневното централизиране на средствата от сметки 7301 на митническата администрация се превеждат служебно от банките по сметката на Агенция "Митници" в БНБ BG79 BNBG 9661 30 001220 01, като задължително в реквизита "ЕГН" се посочва десетразрядния код за сметка 7301 на съответното митническо учреждение от Приложение № 2 на съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 14/2005 г.;
б) за процедурата на директен дебит (от 01.07.2006 г.) - при недостиг на средства за деня по сметка 7301 на митническото учреждение при възстановяване на надвнесени или погрешно внесени суми, обслужващата банка служебно инициира преводно нареждане за директен дебит срещу сметката на Агенция "Митници" в БНБ BG52 BNBG 9661 30 001220 02, като в първите десет разряда на реда "Основание за плащане" задължително се посочва десетразрядния код за сметка 7301 на митническо учреждение от Приложение № 2 на съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 14/2005 г.;
в) въз основа на преводното нареждане за директен дебит БНБ извършва служебно превод към съответната "дебитно-контролираща сметка" на митническо учреждение. БНБ отхвърля преводното нареждане за директен дебит, когато е посочена друга сметка-получател или когато не е посочен коректния вид десетразряден код.
2.3. за ежедневната централизация за сметки 7315-7319 на ТД на НАП (сметки 8 5- 8 9):
а) сметка в БНБ за ежедневна централизация на сметки 7315 -BG92 BNBG 9661 31 001115 O1;
б) сметка в БНБ за ежедневна централизация на сметки 7316 -BG11 BNBG 9661 31 001116 01;
в) сметка в БНБ за ежедневна централизация на сметки 7317 -BG27 BNBG 9661 31 001117 01;
г) сметка в БНБ за ежедневна централизация на сметки 7318 -BG43 BNBG 9661 31 001118 01;
д) сметка в БНБ за ежедневна централизация на сметки 7319 -BG59 BNBG 9661 31 001119 01;
е) при централизацията задължително в реквизита "ЕГН" се посочва десетразрядния код за съответната сметка 7315-7319 на ТД на НАП от Приложение № 1 на съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 14/2005 г.
2.4. за процедурата на директен дебит за сметки 7315-7319 на ТД на НАП (сметки 8 5- 8 9):
а) сметка в БНБ за процедурата на директен дебит за сметки 7315 -BG65 BNBG 9661 31 001115 02;
б) сметка в БНБ за процедурата на директен дебит за сметки 7316 -BG81 BNBG 9661 31 001116 02;
в) сметка в БНБ за процедурата на директен дебит за сметки 7317 -BG97 BNBG 9661 31 001117 02;
г) сметка в БНБ за процедурата на директен дебит за сметки 7318 -BG16 BNBG 9661 31 001118 02;
д) сметка в БНБ за процедурата на директен дебит за сметки 7319 -BG32 BNBG 9661 31 001119 02;
е) при служебното иницииране на преводното нареждане за директен дебит в реквизита за номер на банковата сметка на получателя се посочва банковата сметка на "дебитно-контролиращата сметка"; а в първите десет разряда на реда "Основание за плащане" задължително се попълва десетразрядния код за съответната сметка 7315-7319 на ТД на НАП от Приложение № 1 на съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 14/2005 г.
3. Списъците с IBAN на сметки 7301 и 7315-7319 на ТД на НАП ще бъдат публикувани в Интернет-страницата на НАП www.nap.bg, а IBAN на сметки 7301 на митническите учреждения са публикувани на Интернет-страницата на Агенция "Митници" www.customs.bg.
4. Информацията за IBAN на сметки 7311 на общините е в процес на събиране. Този списък също ще бъде публикуван на Интернет-страницата на НАП www.nap.bg и изпратен по e-mail на банките.
5. IBAN сметката на Агенция "Митници" в БНБ BG33 BNBG 9661 33 001221 01 (BIC код на БНБ BNBG BGSD) ще се използва считано от 05.06.2006 г. за целите на централизация на средствата от сметки 1722 на митническата администрация съгласно съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 17/2004 г. Агенция "Митници" изготвя и предоставя на МФ и БНБ най-късно до 31.05.2006 г. списък на IBAN сметки 1722 на митническата администрация, за които се прилагат разпоредбите на ДДС № 17/2004 г., като попълва изпратения по e-mail от МФ - дирекция «Държавно съкровище» макет на файл.
6. Заплащането на дължимите от МФ суми на банките за обслужването на плащанията в СЕБРА и "транзитните сметки" ще се извършва чрез процедурата на директен дебит, по досегашния ред, като банките инициират преводно нареждане за директен дебит срещу IBAN сметката на централния бюджет в БНБ BG84 BNBG 9661 30 001480 04 (BIC код на БНБ BNBG BGSD).
ІІ. Преходни процедури, свързани с преминаването към IBAN
7. За периода 30.05-04.06.2006 г. БНБ и банките не приемат за обработка преводни нареждания за директен дебит срещу сметки 1725 на ТП на НОИ (сметки 1725, открити по реда на т. 76 от ДДС № 14/2005 г.).
8. ТП на НОИ следва да одобрят или отхвърлят преводните нареждания за директен дебит срещу сметки 1725 най-късно до 01.06.2006 г. (включително).
9. На 02.06.2006 г. БНБ и банките не приемат за обработка бюджетни платежни нареждания за плащанията в СЕБРА. В тази връзка, при необходимост от извършване на плащания в този период, бюджетните предприятия, включени в СЕБРА, могат да изтеглят чрез бюджетно платежно нареждане, инициирано до 01.06.2006 г. (включително), необходимите суми по набирателните си сметки (сметките за чужди средства) или по "сметките за наличности", откъдето да наредят съответните плащания. В случай, че към 09.06.2006 г. по тези сметки останат неусвоени суми от тези преводи, те следва да се възстановят по нареждане на титуляра по съответната сметка на първостепенния разпоредител, ДВУ или БАН най-късно до 12.06.2006 г. (включително).
10. За изпълнение на изискването на т. 9, временно - само на 02.06.2006 г., от "сметките за наличности" могат да се извършват безкасови плащания, в допълнение на досега предвидения обхват на операциите по тези сметки.
11. На 02.06.2006 г. от сметките с лимити в БНБ ще може да се извършват плащания само за теглене на суми в брой, закупуване на валута, както и преводи към други сметки в БНБ с други платежни документи, без да се прилага бюджетното платежно нареждане и без да се изисква предварително полагане на подпис от страна на МФ върху платежните документи. Когато на тази дата е необходимо да се извърши левово плащане от сметки с лимити към сметки в други банки, сумата следва първоначално да се преведе от сметката с лимити по набирателна или друга левова сметка на разпоредителя или негов подведомствен разпоредител в БНБ, откъдето да се нареди за плащане към съответните сметки в други банки.
12. Всички бюджетни платежни нареждания, които са останали чакащи към 01.06.2006 г. (включително), ще бъдат отхвърлени програмно от СЕБРА (код за отхвърляне 7).
13. На 02.06.2006 г. няма да се извършва централизация на средствата от "транзитните сметки" и "сметките за наличности" от търговските банки към съответните сметки в БНБ (включително и по нареждане на титуляра). Средствата по тези сметки остават като наличности към 02.06.2006 г. и се централизират след 05.06.2006 г. в предвидените за съответните сметки срокове.
14. На 02.06.2006 г. няма да се извършва централизация на средствата от сметки 1722 на митническата администрация съгласно съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 17/2004 г. Средствата по тези сметки остават като наличности към 02.06.2006 г., а зануляването им се извършва в края на работния ден на 05.06.2006 г.
15. На 02.06.2006 г. няма да се извършва централизация на средствата от сметки 7301 и 7315-7319 към съответните сметки в БНБ. В случай, че на 02.06.2006 г. останат наличности по сметки 7301 и 7315-7319, обслужващата търговска банка занулява съответната сметка аналогично на процедурите по т. 2 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 14/2005 г. (тази операция не се извършва чрез дебитно-контролиращата сметка).
16. Отнесените по реда на т. 15 суми се възстановяват най-късно до 09.06.2006 г. служебно от банките обратно по сметките, от които са били изтеглени, като се прилагат следните кодове за вид плащане.
16.1. за сметки 7301 на ТД на НАП - код 11 98 00;
16.2. за сметки 7301 на митническата администрация - код 22 98 00;
16.3. за сметки 7315 на ТД на НАП - код 55 98 00 (новосъздаден код);
16.4. за сметки 7316 на ТД на НАП - код 56 98 00 (новосъздаден код);
16.5. за сметки 7317 на ТД на НАП - код 57 98 00 (новосъздаден код);
16.6. за сметки 7318 на ТД на НАП - код 58 98 00 (новосъздаден код);
16.7. за сметки 7319 на ТД на НАП - код 59 98 00 (новосъздаден код).
(Тази операция не се извършва чрез дебитно-контролиращата сметка).
17. В случай, че съответната сметка 7301 или 7315-7319 по т. 15 следва да бъде закрита към 02.06.2006 г., банката превежда сумата, отнесена по разчетна сметка, по посочена от съответния администратор на публични вземания съответна IBAN сметка в новообслужващата банка. Преводът се извършва в двудневен срок от писменото уведомяване на банката.
18. За периода 30.05.2006-04.06.2006 г. не се инициират от банките служебно преводни нареждания за директен дебит срещу обслужваните от БНБ сметки 7301 на НАП и Агенция «Митници» и сметки 7315-7319 на НАП.
19. "Банксервиз" АД служебно да заложи в СЕБРА кодовете на обслужващите организации (БАЕ) на бюджетните предприятия, които ще бъдат актуални на 05.06.2006 г.
ІІІ. Други разпоредби
20. При смяна текущо през годината наобслужващата банка на сметки 7301, 7311 и 7315-7319 (сметки 8) се прилагат следните процедури:
20.1. на посочената в съответното писмо на МФ дата предишната обслужваща банка приключва съответната двойка сметки като салдото по едната сметка се отнася по дебитно-контролиращата сметка, при което двете сметки се зануляват;
20.2. въз основа на информация, предоставена от съответния администратор на приходи - титуляр на сметките, новообслужващата банка открива съответната двойка сметки, като заверява и задължава двойката сметки със суми, равни на салдата на тези сметки в предишната обслужваща банка;
20.3. за сметки 7301 и 7311 предишната обслужваща банка предоставя на съответния администратор на публични вземания информация за сумите по кодове за вид плащане (включително и сумите по кодовете на "дебитно-контролиращите сметки") с натрупване от началото на годината към датата на закриване, който от своя страна предоставя тези данни на новообслужващата банка за целите на изготвяне на информацията за форми 90, 91 и 93 за тези сметки.
21. В случаите, че по сметки 7301, 7311 и 7315-7319 (сметки 8 х) постъпят преводи (освен операциите по директен дебит срещу съответната сметка при недостиг на средства, както и операциите по т. 20), за които не е посочен код за вид плащане или е посочен код за вид плащане, приложим за друг вид сметка 8x (например превод по сметка 81 с посочен код 22 xx yy)или е посочен несъществуващ код, сумите по тези преводи се отнасят по следните новосъздадени кодове за тези неидентифицирани преводи:
21.1. за сметки 7301 на ТД на НАП (сметки 8 1) - код 11 88 66
21.2. за сметки 7301 на агенция "Митници" (сметки 8 2) - код 22 88 66
21.3. за сметки 7311 на общините (сметки 8 4) - код 44 88 66
21.4. за сметки 7315 на ТД на НАП (сметки 8 5) - код 55 88 66
21.5. за сметки 7301 на ТД на НАП (сметки 8 6) - код 56 88 66
21.6. за сметки 7301 на ТД на НАП (сметки 8 7) - код 57 88 66
21.7. за сметки 7301 на ТД на НАП (сметки 8 8) - код 58 88 66
21.8. за сметки 7301 на ТД на НАП (сметки 8 9) - код 59 88 66
21.9. Сумите, отнесени по тези кодове, периодично следва да се уточняват от титуляра на сметката и отнасят по негово нареждане по съответните кодове за вид плащане, с оглед минимизиране на сумите на тези неуточнени преводи по вид плащане към края на отчетния период.
22. Процедурата на служебно иницииране на преводно нареждане за директен дебит от търговската банка се прилага и срещу съответната сметка 7304 при недостиг на средства по сметка 7311 на общината, при възстановяване на надвнесени или погрешно внесени приходи по сметки 7311.
23. Когато е инициирано преводно нареждане за директен дебит от сметка на администратор на публични вземания срещу друга сметка (освен при служебната процедура на захранване на "дебитно-контролиращата сметка" при недостиг на средства), плащането се изпълнява при необходимите за това условия, като банката, обслужваща сметката, срещу която е насочено преводното нареждане:
- превежда сумата чрез документа "преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/за бюджета" (Приложение № 9 от Наредба № 3/2005 г. на БНБ);
- посочва необходимите реквизити, включително съответния код за вид плащане (необходими реквизити следва ясно да фигурират в инициираното от администратора на публично вземане преводно нареждане за директен превод);
- отхвърля преводното нареждане за директен дебит, като посочва, че преводът е изпълнен с документа "преводно нареждане/вносна бележка за плащане от/за бюджета" (съответното електронно съобщение).
24.Считано от 01.07.2006 г. от сметки 7301 на митническата администрация (сметки 8 2) ще се извършва възстановяване от митническите органи на надвнесени или погрешно внесени по тези сметки приходи. В тази връзка, за тези операции по сметки 8 2 ще се използват аналогични процедури, както за сметки 7301 на ТД на НАП, като процедурата на директен дебит при недостиг на средства ще се прилага от 01.07.2006 г. срещу сметката на Агенция "Митници" в БНБ BG52 BNBG 9661 30 001220 02.
25. До края на 2006 г. няма да се прилагат частично-унифицираните кодове за вид плащане в СЕБРА, както и четириразрядните кодове за дейност (реквизита "код дейност" от бюджетното платежно нареждане). Продължават да се прилагат досегашните кодове в СЕБРА за вид плащане:
- код 01 - заплати, възнаграждения и други плащания за персонал - нетна сума за изплащане;
- код 02 - удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения за персонала
- код 03 - плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала;
- код 05 - осигурителни вноски за сметка на осигурителя;
- код 10 - издръжка;
- код 18 - други разходи;
- код 20 - разходи за лихви;
- код 30 - текущи субсидии за предприятия;
- код 40 - стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства;
- код 50 - плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери;
- код 60 - трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки;
- код 70 - възмездно финансиране - придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ;
- код 80 - погашения по банкови заеми;
- код 88 - средства на разпореждане;
- код 89 - друго финансиране;
- код 90 - възстановени приходи.
Забележки:
1.Кодове след 90 се използват само за операции по сметки в БНБ.
2.Някои от горепосочените кодове се ползват за отчитане на трансфери и временни безлихвени заеми от централния бюджет за общините съгласно съответните указания на МФ.
26.Приложение № 9 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 02/2006 г. се допълва с код 5202 - ТД на НАП - Бургас.
П р и л о ж е н и е : съгласно текста
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: (п) Пл. Орешарски
УПРАВИТЕЛ НА БЪЛГАРСКАТА НАРОДНА БАНКА: (п) не се чете