Нормативи, данъци, други

Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
В сила от 01.01.2006 г. Обн. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.33 от 21 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.73 от 5 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.82 от 10 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.86 от 24 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.46 от 12 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.59 от 20 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Закон за акцизите и данъчните складове
Обн. ДВ. бр.91 от 15 Ноември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г., изм. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.108 от 29 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.31 от 13 Април 2007г., изм. ДВ. бр.108 от 19 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2007г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Закон за данъците върху доходите на физическите лица
В сила от 01.01.2007 г. Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 7 Август 2007г., изм. ДВ. бр.113 от 28 Декември 2007г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Наредба № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система интрастат
В сила от 01.01.2008 г. Издадена от Министерство на финансите Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2008г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Писмо № 04-19-1012 от 17.12.2007 г. на НАП
Изключване на доставките на дълготрайни материални и нематериални активи, използвани за дейността на лицето при определяне на облагаемия оборот във връзка със задълженията регистрирани по чл. 96, ал. 1 от ЗДДС в сила от 01.01.2007 г
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Писмо № 24-00-1 от 14.01.2008 г. на НАП
Даването на насоки на органите по приходите по прилагането на чл.92, ал.8-10 от ЗДДС
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Писмо № 24-00-4 от 10.03.2008 г. на НАП
Прилагането на новите ал.8-10 на чл.92 от ЗДДС, в сила от 19.12.2007 г. за възстановяването на ДДС в хода на висящо производство по ревизия във връзка с указание № 24-00-1 от 14.01.2008 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Писмо № 24-00-5 от 28.03.2008 г. на НАП
Извършване на проверки за регистрация по ЗДДС по повод текста на чл.176а и чл.176б от ЗДДС
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Писмо № 24-04-106 от 31.08.2006 г. на НАП
Задълженията, които поражда прехвърлянето на предприятието на едноличен търговец в ЕООД
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Писмо № 24-15-23 от 10.08.2007 г. на НАП
Прилагане на разпоредбите на ЗДДС във връзка с регистрацията и дерегистрацията на задължените лица
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Писмо № 24-33-331 от 17.01.2008 г. на НАП
Приложението на Указание № 26-К-76/06.06.2006г. относно данъчното третиране на сделки, нищожни поради противоречие със закона
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Писмо № 24-34-351 на НАП
Данъчно третиране на задатък
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Писмо № 24-34-95 от 05.03.2007 г. на НАП
Данъчно третиране на лихви и неустойки с обезщетителен характер
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Писмо № 26-А-77 от 19.11.2007 г. на НАП
Данъчно третиране по реда на ЗКПО на допълнителни вноски в капитала на дружество по реда на чл.134 от ТЗ
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Писмо № 26-Л-39 от 18.01.2008 г. на НАП
Документиране на доставки на течни горива чрез електронна система с фискална памет, собственост на лице, различно от доставчика на горивата
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Писмо № 44-00-28 от 17.12.2007 г. на НАП
Удостоверяване на наличие на обстоятелства за доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Общността по чл.28, т.1 и 2 от ЗДДС
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Писмо № 91-00-2 от 08.01.2008 г. на НАП
Прилагането на чл. 42 от Закона за данъците върху доходите па физическите лица (ЗДДФЛ) при определянето на авансовия данък за възнаграждения по трудови правоотношения, начислени за съответните месеци на 2007 г., изплатени след 1 януари 2008 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Писмо № 91-00-358 от 14.12.2007 г. на НАП
Издаденипрез2007 г. служебнибележкипообразец,утвърденна основание чл.38 от отменения Закон за облагане доходите на физическите лица
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст

Становище относно определянето на авансовия данък за възнаграждения по договори за управление и контрол
Определянето на авансовия данък за възнаграждения по договори за управление и контрол, включително с членове на управителни и контролни органи на предприятия, както и за доходи от упражняване на свободна професия и за възнаграждения по извънтрудови правоотношения, начислени за съответните месеци на 2007 г., изплатени след 1 януари 2008 г.
Публикуванo на: 2008-04-06 21:44:28 Виж пълния текст