Услуги

Счетоводство. Счетоводно обслужване.
Financeconsult.Biz Ви предлага широк спектър от счетоводни услуги и счетоводни консултантски дейности както за юридически, така и за физически лица. При нас ще намерите компетентно решаване на счетоводни и административни проблеми, свързани с провежданата от Вас дейност и в съответствие с най-новите законови изисквания в областта Счетоводство и Финанси. Нашият експертен екип Ви гарантира персонален подход към всеки клиент, разработване на бизнес предложения и решения съобразени със спецификата на конкретния случай и пълно съдействие по отношение на проблеми свързани със счетоводство и данъчно облагане. Нашето портфолио от счетоводни услуги включва:

Счетоводни услуги - Сключване на договор за счетоводни услуги с клиента.
- Едностранно и двустранно счетоводство. - Съставяне на Индивидуален сметкоплан.
- Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи: фактури, складови разписки, приходни и разходни касови ордери, банкови документи и др.
- Счетоводна отчетност в съответствие с българското счетоводно законодателство и Международните Счетоводни Стандарти (МСС).
- Отчитане на дълготрайните активи: изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.
- Годишно счетоводно приключване и съставяне на Годишен финансово-счетоводен отчет.
- Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета.
- Данъчни и счетоводни консултации.
- Допълнителни счетоводни услуги, на база специфичните изисквания на клиента.
- Финансово-счетоводен анализ на стопанската дейност и др.

Административни услуги - Изготвяне на справки-декларации по ДДС.
- ДДС регистрации.
- Изготвяне и подаване на Интрастат декларации.
- Подаване на информация в НАП.
- Изготвяне на трудови договори.
- Съдебна регистрация на фирми.
- Попълване на формуляри, данъчни и платежни документи.

Правни услуги - липса на заведени изпълнителни дела.
- липса на данъчни задължения.
- липса на производство по несъстоятелност.
- липса на процес по ликвидация.
- препис от съдебно решение.
- актуално състояние.

Счетоводни консултации - Представителство пред кредитни институции.
- Финансови и икономически анализи и прогнози.
- Обжалване на данъчни и ревизионни актове.
- Икономическа обосновка на бизнес планове.
- Корпоративно и подоходно облагане.
- Изготвяне на договори за заем.
- Данъчна защита.

Счетоводни и финансови отчети - Съставяне на междинни и годишни счетоводни и финансови отчети на малки и средни предприятия във всички отрасли на икономиката.
абонаментно счетоводно обслужване, годишно счетоводно приключване.

 

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги. Счетоводно обслужване

Административни услуги

Административни услуги. Счетоводство.

Правни услуги

Съдействие при регистрация на фирма.

Счетоводни консултации

Счетоводни консултации

Счетоводни и финансови отчети

Счетоводни и финансови отчети