Административни услуги

Financeconsult.Biz предлага комплексно абонаментно и годишно счетоводно отчитане на юридически и физически лица, съгласно изискванията на Националното законодателство. Нашите служители притежават правоспособност да съставят финансови отчети по смисъла на Закона за счетоводството. Предлагаме богата гама от  административни счетоводни услуги:

- Едностранно счетоводство
- Двустранно счетоводство
- Aбонаментно счетоводно обслужване
- Годишно счетоводно приключване
- Изготвяне на годишни данъчни декларации
- Изготвяне на справки-декларации по ДДС
- ДДС регистрации
- Изготвяне и подаване на Интрастат декларации
- Подаване на информация в НАП
- Изготвяне на трудови договори
- Съдебна регистрация на фирми
- Консултации в областта на счетоводството и данъците
- Правни консултации
- Данъчна защита
- Регистрация на фирми в данъчната администрация. БУЛСТАТ, ДОО, печат, банкова сметка, други необходими документи за стартиране на дейността.
- Застраховки в застрахователни компании и др.
- Попълване на формуляри, данъчни и платежни документи.
- ТРЗ - трудови договори, ведомости, изчисляване на болнични и отпуски, всякакви справки, необходими по нормативна уредба и за оперативната отчетност. - Консултации по трудово-правни въпроси
- Социално осигуряване
- Изготвяне на отчети за статистиката
- Административни услуги

И още 
- Събиране на документи от офис или обект на клиента;
- On-line банкиране;
- Подаване на документи към различни институции;

Допълнителни административни и счетоводни услуги предлагани от Financeconsult.Biz:
- Изготвяне на договори, анекси и споразумителни протоколи с Ваши контрагенти;
- Предоставяне на платежни нареждания и вносни бележки;
- Получаване на банковите Ви извлечения;
- Изготвяне на банкови документи, несвързани с данъчни и осигурителни задължения;
- Подаване на заявление и получаване на Удостоверение за наличие или липса на задължения;
- Подаване на заявление и получаване на Удостоверение за Актуално състояние на фирмата;
- Публикуване на Годишния финансов отчет в Търговския регистър;
- Изготвяне на документи за кредитиране и финансиране от банкови институции;
- Изготвяне на всякакви други необходими за фирменото управление справки и отчети.