Счетоводни услуги

Financeconsult.Biz предлага цялостно счетоводно обслужване и пълен пакет от счетоводни услуги както за фирми от малкия и средния бизнес, така и за физически лица. При нас ще намерите компетентно решаване на счетоводни и административни проблеми, свързани с провеждане на дейността в съответствие с действащите нормативни изисквания, спазване на законовите срокове и избягване на "аварийни" ситуации и глоби, точност при попълване на множеството формуляри свързани с отчетността. Нашето портфолио от счетоводни услуги включва:

 
Абонаментно счетоводно обслужване
- Сключване на договор за счетоводни услуги с клиента.
- Индивидуален подход към всеки клиент, съобразен със спецификата на желаните счетовони услуги и неговата фирмена дейност.
- Избор и организация на формата на счетоводно обслужване.
- Съставяне на Индивидуален сметкоплан.
- Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи: фактури, складови разписки, приходни и разходни касови ордери, банкови документи и др.
- Отчитане на материалните запаси.
- Отчитане на дълготрайните активи: изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план
- Формиране на себестойност
- Счетоводство: счетоводна отчетност в съответствие с българското счетоводно законодателство и Международните Счетоводни Стандарти (МСС).
- Заплати и осигуровки: изготвяне и регистрация на трудови договори и допълнителни споразумения. Съставяне на ведомости за заплати, изчисляване на отпуски и обезщетения. Деклариране на болнични, както и изготвяне на всички необходими документи, справки, платежни нареждания, служебни бележки. Представяне на информация за осигурените лица в Персонален регистър.
- Допълнително счетоводно обслужване, на база специфичните изисквания на клиента.
 
Специализирани счетоводни услуги
- Финансово-счетоводен анализ на стопанската дейност.
- Консултации в процеса на работа и при промени в нормативни актове, касаещи дейността на клиента.
- Попълване и подаване на статистически отчети.
- Годишно счетоводно приключване и съставяне на Годишен финансово-счетоводен отчет.
- Оптимизиране на разходите за дейността.
- Формиране на себестойност и консултации за приходите и разходите.
 
Данъци
- Определяне размера на данъците по текущите данъчни закони. Изготвяне и подаване на справки-декларации, дневници по ЗДДС, протоколи, VIES декларации.
- Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета.
- Попълване и подаване на данъчни декларации.
- Данъчна защита и представителство, както и справки изисквани от данъчните органи, касаещи проверки и ревизии.
- Данъчни и счетоводни консултации.


tag