Счетоводни и финансови отчети

Ние предлагаме специализирани счетоводни услуги и съставяне на междинни и годишни финансови отчети на малки и средни предприятия във всички отрасли на икономиката. Нашият ангажимент включва приемане и осчетоводяване на документите на клиента, тяхното текущо отразяване в счетоводните регистри и съставяне на Годишния финансов отчет при спазване изискванията на приложимото счетоводно законодателство.

Ние организираме подходящата форма на счетоводство и индивидуален сметкоплан, като се съобразяваме със спецификата на дейността на всеки един от нашите клиенти. Ние поемаме ангажимент за своевременното изготвяне на всички необходими справки, декларации, финансови отчети и всякаква друга информация, свързана с дейността на нашите клиенти и предаването им в срок до съответните данъчни, социални, трудови, статистически и други органи.