Счетоводни консултации

Финансови и данъчни консултации. Трудово–правни консултации.

Финансови и данъчни консултации
- Представителство пред кредитни институции
- Финансови и икономически анализи и прогнози
- Обжалване на данъчни и ревизионни актове
- Икономическа обосновка на бизнес планове
- Корпоративно и подоходно облагане
- Мита, такси, акцизи
- Данъци, удържани при източника
- Подготовка и регистрация на клиенти по ЗДДС
- Консултация за избягване и намаляване на данъчната тежест
- Обжалване на Данъчно-ревизионни актове
- Контакти с данъчна администрация
- Изготвяне на договори за заем
- Данъчна защита

 
Трудово–правни консултации
- Изготвяне на граждански и трудови договори
- Ежемесечно подаване на справки в националния осигурителен институт (НОИ)
- Подготовка на ведомости за заплати, фишове за изплатени суми и хонорар сметки
- Представителство при ревизии на юридически лица в НОИ
- Консултации относно задължителното и доброволно допълнително пенсионно осигуряване и съдействие за сключване на договори
- Подготовка и подаване на документи в бюрата по труда
- Ежемесечни преводи на средства за здравни и осигурителни вноски