Услуги

tag

Счетоводство. Счетоводно обслужване.
Financeconsult.Biz Ви предлага широк спектър от счетоводни услуги и счетоводни консултантски дейности както за юридически, така и за физически лица. При нас ще намерите компетентно решаване на счетоводни и административни проблеми, свързани с провежданата от Вас дейност и в съответствие с най-новите законови изисквания в областта Счетоводство и Финанси. Нашият експертен екип Ви гарантира персонален подход към всеки клиент, разработване на бизнес предложения и решения съобразени със спецификата на конкретния случай и пълно съдействие по отношение на проблеми свързани със счетоводство и данъчно облагане. Нашето портфолио от счетоводни услуги включва:

Счетоводни услуги - Сключване на договор за счетоводни услуги с клиента.
- Едностранно и двустранно счетоводство. - Съставяне на Индивидуален сметкоплан.
- Текущо осчетоводяване на първичните счетоводни документи: фактури, складови разписки, приходни и разходни касови ордери, банкови документи и др.
- Счетоводна отчетност в съответствие с българското счетоводно законодателство и Международните Счетоводни Стандарти (МСС).
- Отчитане на дълготрайните активи: изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план.
- Годишно счетоводно приключване и съставяне на Годишен финансово-счетоводен отчет.
- Съставяне и осчетоводяване на платежни документи за плащания към бюджета.
- Данъчни и счетоводни консултации.
- Допълнителни счетоводни услуги, на база специфичните изисквания на клиента.
- Финансово-счетоводен анализ на стопанската дейност и др.

Административни услуги - Изготвяне на справки-декларации по ДДС.
- ДДС регистрации.
- Изготвяне и подаване на Интрастат декларации.
- Подаване на информация в НАП.
- Изготвяне на трудови договори.
- Съдебна регистрация на фирми.
- Попълване на формуляри, данъчни и платежни документи.

Правни услуги - липса на заведени изпълнителни дела.
- липса на данъчни задължения.
- липса на производство по несъстоятелност.
- липса на процес по ликвидация.
- препис от съдебно решение.
- актуално състояние.

Счетоводни консултации - Представителство пред кредитни институции.
- Финансови и икономически анализи и прогнози.
- Обжалване на данъчни и ревизионни актове.
- Икономическа обосновка на бизнес планове.
- Корпоративно и подоходно облагане.
- Изготвяне на договори за заем.
- Данъчна защита.

Счетоводни и финансови отчети - Съставяне на междинни и годишни счетоводни и финансови отчети на малки и средни предприятия във всички отрасли на икономиката.
абонаментно счетоводно обслужване, годишно счетоводно приключване.

 

Счетоводни услуги

Счетоводни услуги. Счетоводно обслужване