Постановление 265

Постановление № 265 от 26 септември 2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия

Обн. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:
Член единствен.: Приема Наредба за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски или общи професионални знания и умения.