НАРЕДБА за образуване на средствата за работна заплата

НАРЕДБА за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2007 г.

Приета с ПМС № 111 от 15.05.2007 г., обн., ДВ, бр. 40 от 18.05.2007 г.
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията, редът и начинът на образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества и в другите предприятия и организации с над 50 на сто държавно или общинско участие, включително в дъщерни дружества, в които над 50 на сто от капитала е притежание на акционери - търговски дружества с над 50 на сто държавно участие (в т. ч. смесени дружества с чуждестранно участие), наричани по-нататък "търговските дружества".
(2) Търговските дружества образуват средствата си за работна заплата тримесечно, като за базисен размер на средствата се приемат начислените средства за работна заплата от предходното тримесечие, коригирани с изменението на добавената стойност на един зает.
(3) Изменението на добавената стойност на един зает през отчетния в сравнение с базисния период се изчислява по методика на Националния статистически институт.
(4) Отчетният период по ал. 3 включва отчетното тримесечие и предходните 3 тримесечия.
(5) Базисният период по ал. 3 включва четирите тримесечия, предхождащи отчетното тримесечие.
(6) Средствата за работна заплата могат да се образуват чрез браншов договор, одобрен от всички представителни организации на работниците и служителите и на работодателите в съответния бранш. Браншовият договор се разработва при спазване на основните принципи и критерии на наредбата и се съгласува със съответния министър, упражняващ правата на собственост на държавата, и с министъра на труда и социалната политика.
Чл. 2. (1) Търговските дружества, които са приключили 2006 г. с печалба по счетоводния баланс, приключват отчетното тримесечие с положителен финансов резултат и към края на отчетния период от началото на 2007 г. нямат просрочени задължения, образуват средствата си за работна заплата в съответствие с финансово-икономическото си състояние.
(2) Търговските дружества по ал. 1, на които коефициентът на изменение на добавената стойност на един зает за второто и всяко следващо тримесечие е по-малък от единица, не могат да увеличават средствата си за работна заплата, достигнати през предходното тримесечие.
(3) Търговските дружества, които са приключили 2006 г. с печалба, към края на отчетното тримесечие на 2007 г. имат положителен финансов резултат, нямат просрочени задължения, но за отчетното тримесечие са реализирали загуба, могат да запазят размера на средствата си за работна заплата от предходното тримесечие. По този ред може да се образуват средствата за работна заплата само през едно тримесечие на годината. През следващите тримесечия, ако търговското дружество е на загуба за отчетното тримесечие, но от началото на годината е с положителен финансов резултат, образува средствата си за работна заплата по реда на чл. 4 .
Чл. 3. (1) Търговските дружества, които приключват отчетното тримесечие с положителен финансов резултат и нямат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата си за работна заплата, като размерът на начислените средства за предходното тримесечие се коригира с коефициент, получен чрез норматив 0,85 за всеки процент увеличение на добавената стойност на един зает.
(2) Търговските дружества, които приключват отчетното тримесечие с положителен финансов резултат и имат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата си за работна заплата, като размерът на начислените средства за предходното тримесечие се коригира с коефициент, получен чрез норматив 0,80 за всеки процент увеличение и 0,10 за всеки процент намаление на добавената стойност на един зает.
(3) Търговските дружества по ал. 1 и 2, които към края на отчетното тримесечие на 2007 г. имат положителен финансов резултат, но за отчетното тримесечие коефициентът на добавената стойност на един зает намалява, могат да запазят размера на средствата си за работна заплата от предходното тримесечие. По този ред може да се образуват средствата за работна заплата само през едно тримесечие на годината. През следващите тримесечия търговското дружество образува средствата си за работна заплата по общия ред на наредбата.
Чл. 4. (1) Търговските дружества, които приключват отчетното тримесечие със загуба и намаляват загубата си спрямо предходното тримесечие, и нямат просрочени задължения към края на отчетния период, образуват средствата си за работна заплата, като размерът на начислените за предходното тримесечие средства се коригира с коефициент, получен чрез норматив 0,70 за всеки процент увеличение и 0,10 за всеки процент намаление на добавената стойност на един зает.
(2) Търговските дружества по ал. 1, които през отчетното тримесечие намаляват загубата си и имат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата си за работна заплата, като размерът на начислените за предходното тримесечие средства се коригира с коефициент, получен чрез норматив 0,65 за всеки процент увеличение и 0,15 за всеки процент намаление на добавената стойност на един зает.
(3) Търговските дружества по ал. 1 и 2, които към края на отчетното тримесечие на 2007 г. намаляват загубите си, но за отчетното тримесечие коефициентът на добавената стойност на един зает намалява, могат да запазят размера на средствата си за работна заплата от предходното тримесечие. По този ред може да се образуват средствата за работна заплата само през едно тримесечие на годината. През следващите тримесечия търговското дружество образува средствата си за работна заплата по общия ред на наредбата.
Чл. 5. Търговските дружества, които приключват отчетното тримесечие със загуба и увеличават загубата спрямо предходното тримесечие, не могат да увеличават средствата си за работна заплата, достигнати през предходното тримесечие. За всеки процент намаление на добавената стойност на един зает размерът на начислените средства за предходното тримесечие се намалява с коефициент, получен чрез норматив 0,20.
Чл. 6. (1) Търговските дружества, които поради сезонния характер на производството увеличават или намаляват средносписъчния брой на персонала, могат да образуват средствата си за работна заплата, като средната брутна работна заплата за предходното тримесечие на останалия на работа персонал се умножи по фактическия средносписъчен брой на персонала за отчетното тримесечие (без лицата в отпуск по майчинство и изпратените на работа в чужбина) и получената сума се коригира с коефициентите по чл. 3 , 4 или 5 в зависимост от финансовия резултат, погасяването на задълженията и увеличението или намалението на добавената стойност на един зает.
(2) Търговските дружества по ал. 1 в началото на годината сами избират реда, по който ще образуват средствата си за работна заплата. Този ред не може да се променя до края на годината.
Чл. 7. (1) Търговските дружества, които увеличават обема на производство в изпълнението на задачи по проекти, възложени и финансирани от международни институции, както и тези, които откриват нови производства и/или дейности за социални нужди, вследствие на което увеличават числеността си през отчетното спрямо предходното тримесечие, могат да коригират базисните средства за работна заплата с процента на нарастване на числеността.
(2) Търговските дружества, увеличили персонала си в резултат на изпълнението на сключени договори за обслужване на населението през отчетното тримесечие или в резултат на изпълнението на задачи по проекти, възложени и финансирани от международни институции, които водят до нарастване обема на продажбите, могат да образуват средствата си за работна заплата по реда на ал. 1.
Чл. 8. (1) Търговските дружества, в които през предходното тримесечие вследствие на влошена пазарна конюнктура, липса на суровини, материали и енергия, предприети мерки за финансово оздравяване, аварии и други подобни причини, довели до принудително ползване на неплатен отпуск от повече от 50 на сто от средносписъчния брой на персонала (без лицата в отпуск по майчинство) за повече от 15 календарни дни, образуват средствата си за работна заплата на основата на начислените средства за работна заплата през тримесечието, предхождащо тримесечието, през което е ползван принудителният неплатен отпуск.
(2) По реда на ал. 1 образуват средствата си за работна заплата търговските дружества, в които поради намаляване обема на работа през предходното тримесечие е въведено от работодателя непълно работно време по условията на Кодекса на труда за повече от 15 календарни дни.
Чл. 9. Търговските дружества от финансово-кредитната система образуват средствата си за работна заплата по ред и начин, утвърден от органа, упражняващ правото на собственост на капитала, след съгласуване с министъра на труда и социалната политика.
Чл. 10. (1) Търговските дружества, които са в процес на ликвидация по Търговския закон, както и тези, по отношение на които има открито производство по несъстоятелност, образуват средствата си за работна заплата, като индивидуалните брутни работни заплати на оставащия на работа персонал през съответното тримесечие на годината могат да се увеличават само със средствата, които осигуряват изплащането на минималната работна заплата за страната и които произтичат от увеличаване на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа, изчислено по минималния размер, определен с Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 и 63 от 1994 г., бр. 29 и 72 от 1996 г., бр. 24 от 1997 г., бр. 25 от 1999 г., бр. 2 и 68 от 2006 г. и бр. 9 от 2007 г.), до 30 юни 2007 г. След 1 юли 2007 г. допълнителните средства за работна заплата се определят по реда на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г. (ДВ, бр. 9 от 2007 г.).
(2) Редът за образуване на средствата за работна заплата по ал. 1 се прилага и от обособени части на търговски дружества, изпълняващи техническата ликвидация.
Чл. 11. Търговските дружества, включени в приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 147 на Министерския съвет от 1999 г. за разработване и изпълнение на програми за финансово оздравяване на държавни предприятия и наблюдение на финансовото състояние (обн., ДВ, бр. 63 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 114 от 1999 г., бр. 59 от 2001 г., бр. 5 от 2003 г. и бр. 29, 78 и 96 от 2005 г.), както и тези, получаващи субсидии от републиканския бюджет и/или цените на произвежданите от тях стоки и услуги се определят и/или се регулират от държавен или общински орган, могат да увеличават средствата си за работна заплата по реда на наредбата само по предложение на съответния орган след съгласуване с министъра на финансите и с министъра на труда и социалната политика.
Чл. 12. (1) При прилагането на наредбата от начислените средства за работна заплата през предходното и отчетното тримесечие се изключват:
1. обезщетенията по чл. 220, 222, чл. 224, ал. 1 и чл. 331 от Кодекса на труда;
2. възнагражденията, изплатени на членовете на надзорните, управителните и контролните съвети, на съветите на директорите, на изпълнителните директори, на търговските управители (прокуристите), управителите и контрольорите и на ликвидаторите в търговските дружества;
3. възнагражденията на лицата, изпратени на работа в чужбина;
4. сумите, начислени от работодателя за първия ден на временна неработоспособност;
5. внесените от работниците и служителите за тяхна сметка суми за задължително и доброволно социално и здравно осигуряване, които не се облагат по Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
6. възнагражденията на лицата, работещи по трудови договори по чл. 68, ал. 2 от Кодекса на труда за извършване на ремонтна работа, рехабилитация и модернизация на производствата;
7. възнагражденията за извънреден труд по чл. 262, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда, както и възнагражденията, начислени за извънредния труд, положен от наетите на сумирано изчисляване на работното време, съгласно размерите, определени с колективния трудов договор;
8. възнагражденията за работа през официалните празници по чл. 264 от Кодекса на труда, начислени съгласно определените с колективния трудов договор размери;
9. допълнителните възнаграждения за положен нощен труд по чл. 6 от Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г., определени с колективния трудов договор до 30 юни 2007 г.; след 1 юли 2007 г. допълнителните средства за работна заплата се определят по реда на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г.;
10. възнагражденията за отработените часове над редовното работно време съгласно чл. 136а от Кодекса на труда.
(2) Търговските дружества, в които се откриват нови работни места за общополезни дейности и за предоставяне на социални услуги по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост", при образуване на средствата си за работна заплата през отделните тримесечия на годината изключват средствата за работна заплата и числеността на лицата, наети по програмата.
Чл. 13. (1) Когато размерът на средната брутна работна заплата на търговското дружество за предходното тримесечие не може да се установи, размерът на средствата за работна заплата се определя, като фактическият средносписъчен брой на персонала за отчетното тримесечие се умножи по средната брутна работна заплата на преминаващия в новоучреденото дружество или по средната брутна работна заплата за съответната дейност по статистическата отчетност за страната за предходното тримесечие. Информация за средната брутна работна заплата за съответната дейност се получава от Националния статистически институт.
(2) Новосъздадените и преобразуваните търговски дружества, както и дружествата по ал. 1 и такива, които разширяват дейността си в изпълнениe на международни проекти, до набиране на базисен период от четири последователни тримесечия ползват само добавената стойност на един зает от отчетното и предходното тримесечие. В случаите на намаление на добавената стойност средствата за работна заплата не се намаляват.
Чл. 14. (1) Когато установените по реда на наредбата средства за работна заплата не осигуряват изплащането на минималната работна заплата за страната за съответния период и на минималните размери на съответните допълнителни и други трудови възнаграждения, определени с Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г., до 30 юни 2007 г. в разходите за съответното тримесечие се признават средства, осигуряващи тези плащания, без да се увеличава средносписъчната численост на персонала, достигната през предходното тримесечие. След 1 юли 2007 г. допълнителните средства за работна заплата се определят по реда на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г.
(2) При образуване на средствата за работна заплата базисният размер на средствата може да се коригира еднократно със сумите, произтичащи от:
1. увеличението на индивидуалните работни заплати, осигуряващо размера на минималната работна заплата за страната;
2. увеличението на минималния месечен размер на осигурителния доход през календарната 2007 г. по основни икономически дейности и квалификационни групи професии съгласно приложение № 1 към чл. 8 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2007 г.;
3.начисления за първото тримесечие на 2007 г. данък по Закона за данъците върху доходите на физическите лица за направените от работодателите социални разходи, които не са предоставени в натура и представляват доход за работниците и служителите.
(3) Когато е договорено социалните разходи, изплащани в пари, да се трансформират и изплащат като средства за работна заплата, базисният размер на средствата се коригира еднократно в същия размер, но не по-голям от размера на социалните разходи, изплатени през първото тримесечие на 2007 г.
Чл. 15. (1) В случаите, когато начислените средства за работна заплата превишават образуваните по реда на наредбата, определената сума от тримесечните възнаграждения общо на органите на управление на търговското дружество се намалява с тройния размер на минималната работна заплата за съответното тримесечие - за всеки процент превишение, а за частите от процента - съразмерно, но не повече от 70 на сто от възнаграждението за съответния тримесечен период.
(2) Алинея 1 не се прилага в случаите, когато превишението е компенсирано в рамките на следващото отчетно тримесечие съобразно възприетите системи на заплащане на съответното търговско дружество.
(3) При неизпълнение на разпоредбата на ал. 1 на виновните длъжностни лица от предприятията, изчисляващи балната оценка и възнаграждението, се налагат глоби по реда на чл. 32, ал. 1 от Закона за административните нарушения и наказания от органите на приходната администрация.
(4) Министрите и ръководителите на ведомства, упражняващи правата на собственост на държавата в търговските дружества, след приключване на второто и четвъртото тримесечие извършват мониторинг на наредбата и представят отчетите на министъра на труда и социалната политика.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. "Увеличение или намаление на обема на добавената стойност на един зает" е разликата между процентното изражение на отношението на индекс на физически обем на добавената стойност и индекс на заети и числото 100.
Процентът на увеличение (намаление) на добавената стойност се установява по формулата:
И добавена стойност
( ___________________ x 100) - 100.
И на зает
2. "Просрочени задължения" са следните парични задължения, които не са изпълнени изцяло или частично в срока, определен в договор или в нормативен акт:
а) задължения по главници и лихви за ползвани банкови кредити;
б) задължения към държавния и/или общинския бюджет (корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица и задължения по сключени по съответния ред договори) и по Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г.;
в) вноски за задължителното обществено осигуряване и здравно осигуряване;
г) задължения по договори за доставки и услуги, свързани с производствено-стопанската дейност;
д) дивиденти за държавното участие.
3. "Положителен финансов резултат" е печалбата, установена като разлика между счетоводната печалба за отчетното тримесечие и дължимите данъци за сметка на печалбата по Закона за корпоративното подоходно облагане.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Начислените суми за компенсируеми отпуски на персонала в резултат на неизползвано право на отпуск по реда на СС 19 и МСС 19 - Доходи на персонала и за обезщетения при пенсиониране, се изключват от начислените средства за работна заплата при прилагане на наредбата и при определяне на финансовия резултат.
§ 3. (1) В търговските дружества, в които през дадено тримесечие на отчетния или базисния период са извършени основни или аварийни ремонти или инвестиции за модернизация и обновяване на производствени мощности, както и на номенклатурата на производствената продукция, довели до преустановяване работата на основни производствени мощности за повече от 15 на сто от календарните дни на тримесечието, вследствие на което се намалява обемът на производството и на продажбите при изчисляване на добавената стойност на един зает, обемът на продажбите през тримесечието с намалено производство се приема за равен на продажбите през предходното тримесечие.
(2) В търговските дружества, които през дадено тримесечие на отчетния или базисния период в резултат на специфичния ред за сключване на договорите за производство и продажби на стоки и услуги, в т. ч. на ишлеме, както и на промяна на нормативни актове се намаляват приходите от продажби, при изчисляване на добавената стойност на един зает обемът на продажбите през тримесечието с намалено производство се приема за равен на продажбите през предходното тримесечие.
(3) Търговските дружества, които са преустановили производствената си дейност поради природни бедствия или аварии, вследствие на което добавената стойност на едно лице намалява, могат да запазят размера на начислените средства за работна заплата от тримесечието с нормален производствен цикъл.
§ 4. В търговските дружества с продължителен цикъл на производство при изчисляване на добавената стойност на един зает по чл. 3 , 4 или 5 се включват и авансово получените суми, и направените за това разходи.
§ 5. Търговските дружества от енергетиката могат при образуването на средствата си за работна заплата да ползват методика, която да отчита спецификата на дейността, утвърдена от министъра на икономиката и енергетиката съгласувано с министъра на труда и социалната политика.
§ 6. (1) Средствата за работна заплата за държавните и общинските лечебни заведения - търговски дружества, се определят при условия и по ред, утвърдени от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на труда и социалната политика и с министъра на финансите.
(2) Средствата за работна заплата за държавните дивечовъдни станции се определят при условия и по ред, утвърдени от министъра на земеделието и горите по предложение на началника на Националното управление по горите съгласувано с министъра на труда и социалната политика.
(3) Средствата за работна заплата в "Национална спортна база" - ЕАД, се определят при условия и по ред, утвърдени от председателя на Държавната агенция за младежта и спорта съгласувано с министъра на труда и социалната политика.
§ 7. (1) Наредбата не се прилага от съответното тримесечие на 2007 г., през което държавното или общинското участие в съответното търговско дружество е станало под 50 на сто или редът и начинът на формиране на средствата за работна заплата са уредени със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Наредбата не се прилага, когато условията, редът и начинът на образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества по чл. 1, ал. 1 са определени с договорите за възлагане на управлението (мениджърските контракти) в съответствие с Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 2007 г.
(3) Министерският съвет и общинските съвети одобряват рамкови условия на договорите по ал. 2 за съответните отрасли или икономически дейности.
§ 8. При образуване на средствата за работна заплата за второто тримесечие на 2007 г. предприятията по чл. 1, ал. 1 ползват като базисен размер полагащите се средства за работна заплата за първото тримесечие на 2007 г., установени при използване на критериите на Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г., приета с Постановление № 16 на Министерския съвет от 2006 г. (ДВ, бр. 14 от 2006 г.).
§ 9. Министърът на труда и социалната политика дава указания по прилагането на наредбата и по сключването на браншовите договори, а председателят на Националния статистически институт - по прилагането на Методиката за изчисляване коефициента на изменението на добавената стойност на един зает.
§ 10. Наредбата се приема на основание § 13, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол.