МСС 16 - Имоти, машини, съоръжения и оборудване

Преработен 1998 година МСС 16 Отчитане на имоти, машини, съоръжения и оборудване е приет през март 1982.През декември 1993 текстът на МСС 16 е преработен като част от проекта по сравнимостта и подобряването на финансовите отчети. Той става МСС 16 Имоти, машини, съоръжения и оборудване (преработен 1993).
През юли 1997, когато МСС 1 Представяне на финансови отчети беше одобрен, параграф 66, д) от МСС 16 (преработен 1993) (сега параграф 60, д) от този стандарт) беше изменен.
През април и юли 1998 различни параграфи на МСС 16 бяха преработени, за да бъдат в съответствие с МСС 22 (преработен 1998) Бизнескомбинации, МСС 36 Обезценка на активи и МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи. МСС 16 (преработен през 1998) влиза в сила за годишните финансови отчети за периодите, започващи на или след 1 юли 1999. По-ранното прилагане се насърчава. Ако предприятието прилага този стандарт за годишните финансови отчети за периоди, започващи преди 1 юли 1999, то следва да прилага МСС 22 (преработен 1998), МСС 36 и МСС 37 в същото време.
През април 2000 параграф 4 беше заменен от МСС 40 Инвестиционни имоти. МСС 40 влиза в сила за годишните финансови отчети, които обхващат периоди, започващи на или след 1 януари 2001.
През януари 2001 параграф 2 беше заменен от МСС 41 Земеделие. МСС 41 влиза в сила за годишните финансови отчети, които обхващат периоди, започващи на или след 1 януари 2003.
Следните разяснения на ПКР се отнасят до МСС 16:
- ПКР - 14 Имоти, машини, съоръжения и оборудване - компенсация за обезценка или загуба на отделни активи.
- ПКР - 23 Имоти, машини, съоръжения и оборудване - разходи за основен преглед или основен ремонт.
Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагането на този стандарт, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).
Цел
Целта на този стандарт е да определи счетоводното третиране на имотите, машините, съоръженията и оборудването. Основните въпроси при осчетоводяването на имотите, машините, съоръженията и оборудването са определяне на момента за признаването на активите, определянето на балансовите им суми и амортизационните отчисления, свързани с тях.
Този стандарт изисква всеки отделен имот, машина, съоръжение или оборудване да се признава за актив, когато отговаря на дефиницията и критериите за признаване на актив, изложени в общите положения за изготвянето и представянето на финансовите отчети.
Обхват
1. Този стандарт трябва да се прилага при отчитането на имоти, машини, съоръжения и оборудване, освен когато друг МСС изисква или разрешава различно счетоводно третиране.
2. Стандартът не се прилага за:
а) биологични активи, свързани със земеделска дейност (виж МСС 41 Земеделие); и
б) права върху минерални находища, проучване и добиване на полезни изкопаеми, нефт, природен газ и подобни невъзстановими ресурси.
Този стандарт се прилага за имоти, машини, съоръжения и оборудване, използвани за разработване или поддържане на дейности или активи, попадащи под точките 2, а) и 2, б), но отделими от тези дейности или активи.
3. При някои обстоятелства МСС позволяват, при първоначалното признаване, балансовата сума на имотите, машините, съоръженията и оборудването да се определя, като се използва различен подход от предвидения в настоящия стандарт. Например МСС 22 (преработен 1998) Бизнескомбинации изисква имотите, машините, съоръженията и оборудването, придобивани при бизнескомбинации, да се оценяват първоначално по справедливата стойност, дори когато тя надвишава себестойността. Въпреки това в подобни случаи всички други аспекти на счетоводното третиране на тези активи, включително амортизацията, се определят от изискванията на настоящия стандарт.
4. За своите инвестиционни имоти предприятието по-скоро прилага МСС 40 Инвестиционни имоти, отколкото този стандарт. Предприятието прилага този стандарт за имоти, които са били изградени или разработени за бъдещо ползуване като инвестиционни имоти. След като изграждането или разработването е завършено, предприятието прилага МСС 40. МСС 40 се прилага също и за съществуващите инвестиционни имоти, които са били преобразувани за продължаваща употреба като инвестиционни имоти.
5. Този стандарт не разглежда някои аспекти от прилагането на цялостна система, отразяваща ефекта от промените в цените (виж МСС 15 Информация, отразяваща влиянието на промените в цените и МСС 29 Финансово отчитане при свръхинфлационни икономики). Въпреки това предприятията, които прилагат такава система, са задължени да спазват всички аспекти на настоящия стандарт, освен онези, които засягат оценяването на имотите, машините, съоръженията и оборудването след първоначалното им признаване.
Дефиниции
6. В този стандарт се използват следните понятия с посочените значения:
Имоти, машини, съоръжения и оборудване са материални активи, които:
а) се държат от предприятието, за да се използват за производството или доставката на стоки или услуги, за отдаване под наем на други лица или за административни цели;
б) се очаква да бъдат използват през повече от един период.
Амортизация е систематичното разпределение на амортизируемата сума на актива през полезния му живот.
Амортизируема сума е себестойността на актива или друга стойност, заменяща себестойността във финансовите отчети, намалена с остатъчната стойност.
Полезен живот е:
а) срокът, през който един актив се очаква да бъде използван от предприятието; или
б) броят на произведените или подобни единици, които се очаква предприятието да получи от актива.
Себестойност е сумата от заплатените парични средства или парични еквиваленти или справедливата стойност на друго вложение за придобиването на един актив към момента на придобиването или създаването му.
Остатъчна стойност е нетната сума, която предприятието очаква да получи за един актив в края на неговия полезен живот, след като се приспаднат очакваните разходи по изваждането му от употреба.
Справедлива стойност е сумата, за която един актив може да бъде разменен между информирани и желаещи страни в пряка сделка помежду им.
Загуба от обезценка е сумата, с която балансовата сума на актива надвишава неговата възстановима стойност.
Балансова сума е сумата, с която един актив се признава в баланса, след като се приспаднат всички натрупани за него амортизации, както и натрупаната загуба от обезценка.
Признаване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
7. Всеки отделен имот, машина, съоръжение или оборудване следва да се признава за актив, когато:
а) е вероятно предприятието да получи в бъдеще икономически ползи, свързани с актива; и
б) себестойността на актива за предприятието може надеждно да бъде оценена.
8. Имотите, машините, съоръженията и оборудването често представляват основната част от общите активи на предприятието, поради което са съществени за представянето на финансовото му състояние. Нещо повече, определянето, дали една изразходвана сума представлява актив или разход, може да се отрази съществено върху отчетените резултати от дейността на предприятието.
9. Когато се определя дали един актив удовлетворява първия критерий за признаване, предприятието трябва да преценява степента на сигурност на потока от бъдещите икономически ползи въз основа на наличните доказателства в момента на първоначалното признаване. Съществуването на достатъчна сигурност, че предприятието ще има бъдещи икономически ползи, изисква да се потвърди, че предприятието ще получава изгодите, свързани с актива, и ще поема съответните рискове. Това потвърждение обикновено е налице само когато рисковете и изгодите са прехвърлени на предприятието. Преди това да стане, сделката за придобиването на актива обикновено може да се анулира без съществени санкции и затова активът не се признава.
10. Вторият критерий за признаване обикновено се удовлетворява лесно, защото сделката за размяна, удостоверяваща покупката на актива, посочва и неговата стойност. В случай че се касае за създаден от самото предприятие актив, надеждно оценяване на себестойността може да се направи от сделките с външни за предприятието страни за придобиването на материали, труд и други средства на производството, използвани в процеса на създаването.
11. При определяне какво съставя един отделен имот, машина, съоръжение или оборудване, се изисква преценка при прилагането на критериите, посочени в дефиницията, към конкретните обстоятелства и конкретните видове предприятия. Може да е целесъобразно да се групират незначителни поотделно активи от рода на матрици, инструменти и критериите да се прилагат за съвкупната стойност. Повечето резервни части и сервизно оборудване обикновено се отчитат като стоково-материални запаси и се признават за разход в момента на консумирането им. Въпреки това основните резервни части и резервно оборудване се считат за машини, съоръжения и оборудване, когато предприятието очаква да ги използва през повече от един период. По същия начин, ако резервните части и сервизното оборудване могат да се използват само във връзка с отделен имот, машина, съоръжение или оборудване и използването им се очаква да бъде нередовно, те се осчетоводяват като имоти, машини, съоръжения и оборудване и се амортизират за срок не по-дълъг от полезния живот на съответния актив.
12. При някои обстоятелства е целесъобразно да се разпределят всички разходи по актива между съставните му компоненти и всеки компонент да се отчита поотделно. Такъв е случаят, когато съставните активи имат различни полезни срокове на живот или по различен начин осигуряват ползи за предприятието, което налага да се използват различни методи и норми на амортизация. Например един самолет и двигателите му трябва да се разглеждат като отделни амортизируеми активи, ако имат различни полезни срокове на полезен живот.
13. Имоти, машини, съоръжения и оборудване може да се придобиват по причини за сигурност или за опазване на околната среда. Придобиването на такива имоти, машини, съоръжения и оборудване, макар и пряко да не увеличава бъдещите икономически ползи от всеки конкретен съществуващ имот, машина, съоръжение или оборудване, може да е необходимо, за да може предприятието да получава бъдещите икономически ползи от другите си активи. Когато случаят е такъв, такова придобиване на имоти, машини, съоръжения и оборудване трябва да се признава за актив, доколкото то създава възможност за бъдещи икономически ползи от съответните активи, които предприятието ще извлече над това, което то би могло да извлече, ако тези активи не бяха придобити. Въпреки това такива активи се признават само доколкото резултатната балансова сума на такъв актив и свързаните с него активи не надвишава общата възстановима стойност на този актив и свързаните с него активи. Например един химически производител трябва да въведе нови процеси на химическа обработка, за да спазва изискванията за опазване на околната среда при производството и съхранението на опасни химикали; свързаните с това подобрения на машините и съоръженията се признават за актив, доколкото те са възстановими, защото без тях предприятието не може да произвежда и продава химикали.
Начално оценяване на имоти, машини, съоръжения и оборудване
14. Всеки имот, машина, съоръжение или оборудване, който се признава за актив, трябва първоначално да бъде оценен по себестойност.
Компоненти на себестойността
15. Себестойността на един имот, машина, съоръжение или оборудване включва покупната цена, включително митата и невъзстановимите данъци върху покупката, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно състояние за предвидената му употреба. Всички търговски отстъпки и възстановени суми се приспадат при изчисляване на покупната цена. Примери за преки разходи са:
а) разходи за подготовката на обекта;
б) разходи за първоначална доставка и обработка;
в) разходи за монтаж;
г) професионални хонорари, например на архитекти и инженери;
д) предполагаемите разходи за демонтаж и отвеждане на актива и възстановяване на терена, до размера на начислената провизия според МСС 37 Провизии, условни задължения и условни активи.
16. Когато плащането за имот, машина, съоръжение или оборудване се разсрочва след нормалните кредитни срокове, себестойността на актива е еквивалентна на цената в брой, а разликата между тази сума и общата сума на плащанията се признава за лихвен разход през периода на кредита, освен ако тя се капитализира в съответствие с разрешения алтернативен счетоводен метод, предвиден в МСС 23 Разходи по заеми.
17. Административните и другите общи разходи не са компонент на себестойността на имота, машините, съоръженията или оборудването, освен ако са пряко свързани с придобиването на актива или привеждането на актива в работно състояние. Също така пускът и подобни предпроизводствени разходи не съставляват част от себестойността на актива, освен ако са необходими за привеждането на актива в работно състояние. Началните оперативни загуби, понесени преди един актив да достигне планираната производителност, се признават за разход.
18. Себестойността на създаден от самото предприятие актив се определя, като се следват същите принципи както за един придобит актив. Ако предприятието изработва подобни активи за продажба в хода на нормалната си дейност, себестойността на актива обикновено е същата както разходите за производството на актива за продажба (виж МСС 2 Материални запаси). Следователно всякаква вътрешна печалба се елиминира при изчисляването на тези стойности. Също така стойността на необичайни количества бракуван материал, труд или други ресурси, използвани за производството на създаден от самото предприятие актив, не се включва в себестойността на актива. МСС 23 Разходи по заеми установява критериите, които трябва да се спазват преди лихвените разходи да бъдат признати за компонент на себестойността на имотите, машините, съоръженията и оборудването.
19. Себестойността на актив, държан от наемател по финансов лизингов договор, се определя, като се следват принципите, изложени в МСС 17 Лизинг.
20. Балансовата сума на имотите, машините, съоръженията и оборудването може да се намалява с отпуснатите правителствени дарения в съответствие с МСС 20 Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ.
Размяна на активи
21. Отделен имот, машина, съоръжение или оборудване може да се придобива в замяна или частична замяна на несходен имот, машина, съоръжение или оборудване или друг актив. Себестойността на такъв актив се определя по справедливата стойност на получения актив, която е еквивалентна на справедливата стойност на отдадения актив, коригирана с всички преведени парични средства или парични еквиваленти.
22. Всеки имот, машина, съоръжение или оборудване може да се придобива в замяна на подобен актив, който има сходна употреба в същата сфера на стопанската дейност и сходна справедлива стойност. Всеки имот, машина, съоръжение или оборудване може също да се продава и в замяна на акционерен дял в сходен актив. И в двата случая, тъй като процесът на получаването на доходи е незавършен, не се признава никаква печалба или загуба за съответната сделка. Вместо това себестойността на новия актив е балансовата сума на отдадения актив. Въпреки това справедливата стойност на получения актив може да представлява доказателство за обезценка на отдадения актив. При тези обстоятелства стойността на отдадения актив се намалява и тази намалена стойност се приписва за новия актив. Примери за размяна на подобни активи включват размяната на самолети, хотели, ремонтни сервизи и други недвижими имоти. Ако други активи, например парични средства, бъдат включени като част от разменната сделка, това може да показва, че разменените активи нямат сходни стойности.
Последващ разход
23. Последващите разходи, свързани с отделен имот, машина, съоръжение и оборудване, които вече са признати, трябва да се прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно предприятието да има икономически ползи над тези от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив. Всички други последвали разходи трябва да се признават за разход в периода, през който са направени.
24. Последвалият разход по имоти, машини, съоръжения и оборудване се признава за актив само когато разходът подобрява състоянието на актива над първоначално оценената стандартна ефективност. Примерите на подобрения, които водят до увеличаване на бъдещите икономически ползи, включват:
а) изменение на отделна машина или съоръжение, за да се удължи полезният живот на актива, включително увеличение на производителността;
б) осъвременяване на машинни части, за да се постигне значително подобрение на качеството на продукцията; и
в) въвеждането на нови производствени процеси, които дават възможност за значително съкращение на оценените преди това оперативни разходи.
25. Разходът за ремонти или поддръжка на имоти, машини, съоръжения и оборудване се извършва за възстановяване или поддръжка на бъдещите икономически ползи, които предприятието може да очаква от първоначално оценената стандартна ефективност на актива. Като такъв разходът обикновено се признава за разход, когато бъде направен. Например стойността на обслужването или на основния ремонт на машини, съоръжения и оборудване обикновено е разход, тъй като възстановява, а не увеличава първоначално оценената стандартна ефективност.
26. Правилното счетоводно третиране на разхода, направен след придобиването на отделен имот, машина, съоръжение или оборудване, зависи от обстоятелствата, които са взети предвид при първоначалното оценяване и признаване на съответния имот, машина, съоръжение или оборудване и дали последвалият разход е възстановим. Например, когато балансовата сума на отделен имот, машина, съоръжение или оборудване вече отчита загуба на икономическите ползи, последвалият разход за възстановяване на бъдещите икономически ползи, очаквани от актива, се капитализира, при условие че балансовата сума не надвишава възстановимата стойност на актива. Такъв е случаят, когато покупната цена на актива вече отразява задължението на предприятието да направи разходи в бъдеще, необходими за привеждането на актива в работно състояние. Пример за това е придобиването на сграда, която изисква ремонт. При такива обстоятелства последвалият разход се добавя към балансовата сума на актива, доколкото тя може да бъде възстановена от бъдещото използване на актива.
27. Основните компоненти на отделни имоти, машини, съоръжения или оборудване може да е необходимо да се подменят на редовни интервали. Например една пещ може да изисква преоблицоване, след като е използвана конкретен брой часове, или вътрешността на самолет, като седалки и кухни, трябва да се подменя няколко пъти през живота на корпуса на самолета. Компонентите се осчетоводяват като самостоятелни активи, защото техният полезен живот се различава от този на отделните имоти, машини, съоръжения и оборудване, с които са свързани. Следователно, при условие че са удовлетворени критериите за признаване, посочени в параграф 7, направеният разход за подмяна или подновяване на компонента се осчетоводява като придобиване на отделен актив, а замененият актив се отписва.
Оценяване след първоначалното признаване
Препоръчителен подход
28. След първоначалното признаване за актив всеки отделен имот, машина, съоръжение или оборудване трябва да се отчита по себестойността на актива без всички натрупани амортизации, както и натрупаните загуби от обезценка.
Допустим алтернативен подход
29. След първоначалното признаване за актив всеки имот, машина, съоръжение и оборудване трябва да се отчита по преоценена стойност, която е справедливата стойност на актива към датата на преоценката без всички последвали натрупани амортизации, както и последвалите натрупани загуби от обезценка. Преоценките трябва да се правят достатъчно редовно, така че балансовата сума да не се различава съществено от тази, която би била определена при използването на справедливата стойност към датата на счетоводния баланс.
Преоценки
30. Справедливата стойност на земя и сгради обикновено е пазарната им стойност. Тази стойност се определя чрез оценка, която обичайно се извършва от професионални квалифицирани оценители.
31. Справедливата стойност на машини, съоръжения и оборудване обикновено е пазарната им стойност, определена чрез оценка. Когато липсват доказателства за пазарната стойност поради специализирания характер на машините, съоръженията и оборудването и тъй като тези активи рядко се продават, освен като част от продължаващ функционирането си бизнес, те се оценяват по амортизираната им възстановителна стойност.
32. Честотата на преоценките зависи от промените в справедливите стойности на отделните имоти, машини, съоръжения и оборудване, които се преоценяват. Когато справедливата стойност на преоценяван актив значително се различава от балансовата му сума, необходима е допълнителна преоценка. Някои имоти, машини, съоръжения и оборудване може да се влияят от значителни и чести промени в справедливата стойност и това да налага ежегодна преоценка. Такива чести преоценки не са необходими за имоти, машини, съоръжения и оборудване, чиито справедливи стойности търпят само незначителни промени. За тях преоценката на всеки три или пет години може да е достатъчна.
33. Когато се преоценява отделен имот, машина, съоръжение или оборудване, цялата натрупана амортизация към датата на преоценката:
а) се преизчислява пропорционално на промяната в брутната балансова сума на актива, така че балансовата сума на актива след преоценката да е равна на преоценената му стойност; този метод се използва често, когато активът се преоценява посредством индекс спрямо амортизираната му възстановителна стойност; или
б) се отписва за сметка на брутната балансова сума на актива, а нетната стойност се преизчислява спрямо преоценената стойност на актива; например този метод се използва за сгради, които се преоценяват според пазарната им стойност.
Сумата на корекцията, която е резултат от преизчисляването или отписването на натрупаната амортизация, съставлява част от увеличението или намалението на балансовата сума, което се разглежда в съответствие с параграфи 37 и 38.
34. Когато се преоценява имот, машина, съоръжение или оборудване, целият клас имоти, машини, съоръжения и оборудване, към който този актив принадлежи, трябва да бъде преоценен.
35. Всеки клас имоти, машини, съоръжения и оборудване представлява групиране на активи със сходен характер и употреба в дейностите на предприятието. Следват примери на отделните класове:
а) земя;
б) земя и сгради;
в) машини;
г) кораби;
д) самолети;
е) моторни превозни средства;
ж) обзавеждане и принадлежности; и
з) офис оборудване.
36. Активите във всеки клас имоти, машини, съоръжения и оборудване се преоценяват едновременно, за да се избегне селективната преоценка на активи и отчитането на суми във финансовите отчети, които представляват смесица от себестойности и оценки към различни дати. Въпреки това всеки клас активи може да се преоценява на цикличен принцип, при условие че преоценката на класа активи се извършва за кратък срок и че преоценките се актуализират.
37. Когато балансовата сума на един актив се увеличава в резултат на преоценка, увеличението трябва да се отчита в раздела за собствения капитал в статията "Резерв от преоценки". В някои случаи увеличението от преоценка трябва да се признава за приход доколкото съответства на намаление от преоценка на същия актив, което преди това е признато за разход.
38. Когато балансовата сума на един актив се намалява в резултат на преоценка, намалението трябва да се признава за разход. В някои случаи намалението от преоценка трябва да се отчислява директно от резерва от преоценки доколкото намалението не надвишава сумата, показана в статията "Резерв от преоценки" във връзка със същия този актив.
39. Резерва от преоценки, включен в собствения капитал, може да се прехвърля директно към неразпределената печалба, когато преоценката бъде реализирана. Цялата преоценка може да се реализира при бракуване или изваждане от употреба на актива. Въпреки това част от преоценката може да се реализира при използването на актива от предприятието. В такива случаи сумата на реализираната преоценка представлява разликата между амортизацията въз основа на преоценената балансова сума на актива и амортизацията въз основа на себестойността. Прехвърлянето от "Резерва от преоценки" в неразпределената печалба не се извършва през отчета за приходите и разходите.
40. Ефектът върху подоходните данъци, ако има такъв, който е резултат от преоценяването на имоти, машини, съоръжения и оборудване, се разглежда в МСС 12 Данъци върху дохода.
Амортизация
41. Амортизируемата сума на имот, машина, съоръжение или оборудване трябва да се разпределя системно през целия полезен живот на актива. Използваният метод на амортизация трябва да отразява модела, по който предприятието консумира икономическите ползи от актива. Амортизацията за всеки период трябва да се признава за разход, освен ако е включена в балансовата сума на друг актив.
42. Тъй като икономическите ползи, въплътени в един актив, се консумират от предприятието, балансовата сума на актива се намалява, за да отразява тази консумация, обикновено като се начислява разход за амортизация. Амортизационно отчисление се прави дори ако стойността на актива надвишава неговата балансова сума .
43. Предприятието консумира икономическите ползи, въплътени в отделен имот, машина, съоръжение и оборудване, главно чрез използването на актива. Въпреки това други фактори, например техническото остаряване и износване, докато активът стои неизползван, често водят до намаляване на икономическите ползи, които може да са били очаквани от актива. Следователно всички следващи фактори трябва да се отчитат при определянето на полезния живот на актива:
а) очакваното използване на актива от предприятието; използването се оценява според очаквания капацитет или физическа продукция от актива;
б) очакваното физическо износване, което зависи от експлоатационните фактори, например броя на смените, за които активът ще се използва, и програмата на предприятието за ремонт и поддръжка, както и грижите за и поддръжката на актива, докато не е в употреба;
в) техническото остаряване поради промени или усъвършенстване на производството или поради промяна в пазарното търсене за продукта или услугата, получавани от актива; и
г) правни или други подобни ограничения върху използването на актива, например датите, на които изтичат сроковете на съответните лизингови договори.
44. Полезният живот на един актив се определя от гледна точка на очакваната полезност на актива за предприятието. Политиката по управлението на активите на предприятието може да включва изваждане от употреба на активите след конкретен период от време или след консумирането на определена част от икономическите ползи, въплътени в актива. Следователно полезният живот на актива може да е по-кратък от икономическия му живот. Оценката на полезния живот на имот, машина, съоръжение или оборудване е въпрос на преценка въз основа на опита на предприятието с подобни активи.
45. Земята и сградите са делими активи и за целите на счетоводството се разглеждат отделно, дори когато са придобити заедно. Обикновено земята има неограничен живот и следователно не се амортизира. Сградите имат ограничен живот и следователно са амортизируеми активи. Увеличението на стойността на земята, върху която е построена дадена сграда, не се отразява върху определянето на полезния живот на сградата.
46. Амортизируемата сума на всеки актив се определя след приспадане на остатъчната стойност на актива. На практика остатъчната стойност на актива често е незначителна и затова не е съществена за изчисляването на амортизируемата сума. Когато се прилага препоръчителният подход и остатъчната стойност може да е значителна, остатъчната стойност се оценява към датата на придобиването и впоследствие не се увеличава поради промени в цените. Когато се прилага разрешеният алтернативен подход, се прави нова оценка към датата на всяка последвала преоценка на актива. Оценката се основава на остатъчната стойност, доминираща към датата на оценката на сходни активи, които са достигнали края на полезния си живот и са работили при сходни условия на тези, при които активът ще се използва.
47. Различни методи на амортизация могат да се използват за системното разпределяне на амортизируемата сума на актива през полезния му живот. Тези методи включват линейния метод, метода на снижаващия се остатък и метода на сумата от числата. Линейната амортизация води до отчисляването на една постоянна сума през полезния живот на актива. Методът на снижаващия се остатък води до намаляването на отчисленията през полезния живот на актива. Методът на сумата от числата води до отчисление въз основа на очакваното използване или очакваната продукция от актива. Методът, използван за всеки актив, се избира въз основа на очаквания модел на икономическите ползи и се прилага последователно през отделните периоди, освен ако има промяна в очаквания модел на икономическите ползи от този актив.
48. Амортизационното отчисление за отчетен период обикновено се признава за разход. Въпреки това при някои обстоятелства икономическите ползи, въплътени в актива, се усвояват от предприятието при производството на други активи, а не при възникването на разход. В този случай амортизационното отчисление съдържа част от себестойността на другия актив и се включва в неговата балансова сума. Например амортизацията на производствени машини, съоръжения и оборудване се включва в разходите за преработка на стоково-материалните запаси (виж МСС 2 Материални запаси). По същия начин амортизацията на имоти, машини, съоръжения и оборудване, използвани за развойни дейности, може да бъде включена в стойността на нематериалните активи, както е прието според МСС 38 Нематериални активи.
Преглед на полезния живот
49. Полезният живот на имот, машина, съоръжение или оборудване трябва периодично да се преглежда и ако очакванията се различават значително от предишните оценки, амортизационните отчисления за текущия и бъдещите периоди трябва да се коригират.
50. По време на живота на актива може да стане очевидно, че оценката на полезния живот е неточна. Например полезният живот може да бъде удължен с последвали разходи по актива, които подобряват състоянието на актива над първоначално оценената стандартна ефективност. От друга страна, технологичните промени или промените на пазара за съответните продукти могат да намалят полезния живот на актива. В такива случаи полезният живот, а следователно и нормата на амортизация се коригират за текущия и бъдещите периоди.
51. Политиката на предприятието по отношение на ремонтите и поддръжката също може да има влияние върху полезния живот на актива. Политиката може да предизвика удължаване на полезния живот на актива или увеличение на остатъчната му стойност. Въпреки това приемането на такава политика не премахва необходимостта от начисляване на амортизацията.
Преглед на метода на амортизация
52. Методът на амортизация, прилаган за имотите, машините, съоръженията и оборудването, трябва периодично да се преглежда и ако е настъпила значителна промяна в очаквания модел на икономическите ползи от тези активи, методът трябва да се променя, за да отразява променения модел. Когато е необходима такава промяна на метода на амортизация, промяната трябва да се осчетоводява като промяна в приблизителна счетоводна оценка, а амортизационните отчисления за текущия и бъдещите периоди трябва да се коригират.
Възстановимост на балансовата сума - загуба от обезценка
53. За да определи дали даден имот, машина, съоръжение или оборудване са обезценени, предприятието прилага МСС 36 Обезценка на активи. Този стандарт пояснява начина, по които предприятието преразглежда балансовата сума на своите активи и по който определя възстановимата стойност на актива и кога се признава или реинтегрира на загуба от обезценка.
54. МСС 22 Бизнескомбинации пояснява как да се процедира със загуба от обезценка, призната преди края на първия годишен отчетен период, започващ след бизнескомбинация, която представлява придобиване.
Бракуване и изваждане от употреба
55. Даден имот, машина, съоръжение или оборудване трябва да се отписва от счетоводния баланс при продажба или когато активът окончателно бъде изваден от употреба и не се очакват никакви други икономически ползи от това.
56. Печалбите или загубите, получени при бракуването или изваждането от употреба на имот, машина, съоръжение или оборудване, трябва да се определят като разлика между приблизително изчислените нетни постъпления от продажбата и балансовата сума на актива и трябва да се признават за приход или разход в отчета за приходите и разходите.
57. Когато имот, машина, съоръжение или оборудване се разменя за сходен актив при обстоятелствата, описани в параграф 22, себестойността на придобития актив е равна на балансовата сума на отдадения актив и не се отчита никаква печалба или загуба.
58. Сделките за продажба с обратен лизинг се осчетоводяват в съответствие с МСС 17 Лизинг.
59. Имотите, машините, съоръженията и оборудването, които са извадени от активна употреба и се държат за продажба, се отчитат по тяхната балансова сума към датата, на която активът е изваден от активна употреба. Поне в края на всеки отчетен период предприятието проверява активите си за възникнала обезценка според МСС 36 Обезценка на активи и признава съответната загуба от обезценка.
Оповестяване
60. Финансовите отчети трябва да оповестяват данни за всеки клас имоти, машини, съоръжения и оборудване:
а) базите за оценяване, използвани за определяне на брутната балансова сума; когато се използва повече от една база за оценяване, се оповестява брутната балансова сума по тази база във всяка една категория;
б) използваните методи на амортизация;
в) полезния живот или използваните норми на амортизация;
г) брутната балансова сума и натрупаната амортизация (събрана с натрупаната загуба от обезценка) към началото и края на отчетния период;
д) равнение на балансовата сума към началото и края на отчетния период, като се показват:
1) увеличенията ;
2) намаленията;
3) придобиванията чрез бизнескомбинации;
4) увеличения или намаления през периода, които са резултат от преоценки според параграфи 29, 37 и 38 и от загуби от обезценка, които са признати или реинтегрирани директно в собствения капитал според МСС 36 Обезценка на активи (ако има такива);
5) загуби от обезценка, които са признати в отчета за приходите и разходите през периода според МСС 36 (ако има такива);
6) загуби от обезценка, които са реинтегрирани в отчета за приходите и разходите през периода според МСС 36 (ако има такива);
7) амортизацията;
8) нетните курсови разлики, които възникват от преизчислението на финансовите отчети на чуждестранна стопанска единица; и
9) други промени.
Не се изисква сравнителна информация за равнението по д).
61. Финансовите отчети трябва да оповестяват и:
а) съществуването и сумите на ограниченията върху правото на собственост, както и имоти, машини, съоръжения и оборудване, заложени като обезпечения по задължения;
б) счетоводната политика по определяне приблизителните разходи за възстановяване на терена на отделни имоти, машини, съоръжения или оборудване;
в) сумата на разходите за сметка на имоти, машини, съоръжения и оборудване в хода на създаването; и
г) сумата на ангажиментите за придобиването