МСС 15 - Информация, отразяваща влиянието на промените в цените

Променен 1994 година Този преформатиран МСС заменя стандарта, одобрен първоначално от съвета през юни 1981. Той е представен в преработената форма, приета за международните счетоводни стандарти след 1991. В първоначално одобрения текст не са направени никакви съществени изменения. Някои термини са променени, за да се приведе стандартът в съответствие с практиката на КМСС.Изявление на съвета от октомври 1989
На заседанието си през октомври 1989 Съветът на КМСС одобри следното изявление, което да се прибави към Международен счетоводен стандарт МСС 15 Информация, отразяваща влиянието на промените в цените:
"Международният консенсус по въпроса за отразяването на информация за влиянието на промените в цените, който се очакваше при издаването на МСС 15, не бе постигнат. В резултат на това Съветът на КМСС реши, че предприятията не са длъжни да оповестяват информацията, изисквана от МСС 15, за да се счита, че счетоводните им отчети отговарят на международните счетоводни стандарти. Въпреки това съветът насърчава предприятията да представят такава информация и настоява тези, които представят такава информация, да оповестяват статиите, изисквани от МСС 15."
Стандартите, които са с удебелен курсив, трябва да се четат в контекста на основния материал и насоките за прилагането на този стандарт, както и в контекста на предговора към международните счетоводни стандарти. Международните счетоводни стандарти не се прилагат за несъществени статии (виж параграф 12 от предговора).
Обхват
1. Този стандарт трябва да се прилага при отчитането на ефекта от промените в цените върху измерителите, използвани за определяне на резултатите от дейността и финансовото състояние на предприятието.
2. Този международен счетоводен стандарт заменя МСС 6 Счетоводни реакции на промените в цените.
3. Стандартът се прилага за предприятията, чието ниво на приходи, печалба, активи или заетост е значително за икономическата среда, в която те оперират. Когато се представят както счетоводни отчети на предприятието майка, така и консолидирани счетоводни отчети, изискваната от този стандарт информация трябва да се представя само въз основа на консолидираната информация.
4. Информацията, изисквана от този стандарт, не е задължителна за дъщерно предприятие, опериращо в страната на своята майка, ако консолидираната на тази основа информация се представя от предприятието майка. За дъщерните предприятия, опериращи в страни, различни от страната на предприятието майка, информацията, изисквана от този стандарт, е задължителна само когато е възприета практиката подобна информация да се представя от предприятията с икономическо значение в тази страна.
5. Другите стопански субекти се насърчават да представят информация, отразяваща ефекта от промените в цените, с цел да се насърчава по-информативно счетоводно отчитане.
Обяснение
6. Цените се променят с времето в резултат на различни специфични или общи икономически и социални фактори. Специфичните фактори, като например промените в предлагането и търсенето и промените в технологиите, може да накарат отделни цени да нарастват или спадат значително и независимо една от друга. Освен това общите фактори може да доведат до промяна на общото ниво на цените, а следователно и на общата покупателна способност на парите.
7. В повечето страни счетоводните отчети се изготвят въз основа на историческата стойност, без да се отчитат нито промените в общото ниво на цените, нито промените в конкретните цени на притежаваните активи, освен доколкото тези имоти, машини, съоръжения и оборудване може да са преоценени, или запаси или други текущи активи да са намалени до нетната реализуема стойност. Информацията, изисквана от този стандарт, цели да информира потребителите на счетоводните отчети на едно предприятие за ефекта от промените в цените върху резултатите от дейността му. Счетоводните отчети обаче, независимо дали са изготвени по метода на историческата цена или по метод, отразяващ ефекта от промените в цените, не са предназначени да посочват директно стойността на предприятието като цяло.
Реагиране на промените в цените
8. Предприятията, които прилагат този стандарт, трябва да представят информация, оповестяваща статиите, посочени в параграфи 21 - 23, като използват счетоводен метод, отчитащ влиянието на промените в цените.
9. Финансовата информация, предвидена като ответна реакция на влиянието на промените в цените, се изготвя по няколко начина. Един начин показва финансовата информация от гледна точка на общата покупателна способност. Друг начин показва текущата стойност вместо историческата цена, като се отразяват промените в цените на конкретни активи. Трети начин комбинира характеристики на предишните два метода.
10. Тези ответни реакции се основават на два главни подхода при определянето на дохода. Единият признава дохода като коректив на подържането на общата покупателна способност на собствения капитал на предприятието. Другият признава дохода като поддържане оперативната способност на предприятието и може да включва или да не включва коректив за общото ниво на цените.
Подход на общата покупателна способност
11. Подходът на общата покупателна способност е свързан с преразглеждането на някои или всички балансови статии в счетоводните отчети поради промени в общото ниво на цените. Предложенията по този въпрос подчертават, че промяната на общата покупателна способност променя отчетната единица, но не променя основните измерители. При този подход доходът обикновено отчита ефекта, като се използва подходящ индекс на промените в общото ценово ниво на цените върху амортизацията, стойността на продажбите и нетните парични балансови статии и се отчита като коректив на поддържане на общата покупателна способност на собствения капитал на предприятието.
Подход на текущата стойност
12. Подходът на текущата стойност може да се открие в няколко различни метода. Най-общо те използват възстановителната стойност като основен измерител. Ако обаче възстановителната стойност е по-висока както от нетната реализуема стойност, така и от сегашната стойност, по-високата от нетната реализуема стойност и сегашната стойност обикновено се използва като оценъчна база.
13. Възстановителната стойност на конкретен актив обикновено се получава от текущата цена за придобиването на подобен актив, нов или използван, или с еквивалентна производителност или възможно предназначение. Нетната реализуема стойност обикновено представлява нетната текуща продажна цена на актива. Сегашната стойност представлява текуща оценка на подходящо дисконтиране бъдещи нетни постъпления от актива.
14. Специфични ценови индекси често се използват, за да се определи текущата стойност на балансовите статии, особено ако скоро не е извършвана сделка, засягаща тези балансови статии, липсват списъци на цените или използването на списъци на цените не е възможно.
15. Методите на текущата стойност обикновено изискват да се признае ефектът от промените в цените върху амортизацията и стойността на продажбите за конкретно предприятие. Повечето подобни методи изискват и прилагането на някакъв вид корективи, общото в които е, че признават взаимната връзка между промените в цените и финансирането на едно предприятие. Както е споменато в параграфи 16 - 18, съществуват различни становища относно вида на тези корективи.
16. Някои методи на текущата стойност изискват коректив, отразяващ влиянието на промените в цените върху всички нетни парични балансови статии, включително дълготрайните пасиви, които водят до загуба от притежаването на нетни парични активи или до печалба от държането на нетни парични пасиви, когато цените се повишават, и обратното. Други методи ограничават този коректив само за паричните активи и пасиви, включени в оборотния капитал на предприятието. И двата вида корективи признават, че не само непаричните активи, но и паричните балансови статии са важни елементи на оперативната способност на предприятието. Естествена характеристика на методите на текущата стойност, описани по-горе, е, че те признават дохода, след като се запази оперативната способност на предприятието.
17. Друго гледище посочва, че не е необходимо да се признава в отчета за приходите и разходите допълнителната възстановителна стойност на активите, доколкото те се финансират с привлечени средства. Методите, които се основават на това гледище, отчитат дохода, след като се запази онази част от оперативната способност на предприятието, която се финансира от акционерите му. Това например може да се постигне, като се намали общата сума на коректива за амортизацията, стойността на продажбите и, ако методът го изисква, паричният оборотен капитал пропорционално на частта, която финансирането с привлечени средства представлява от финансирането общо с привлечени средства и собствен капитал.
18. Някои методи на текущата стойност използват индекс на общото ценово ниво спрямо сумата на акционерните дялове. Този индекс посочва степента, в която собственият капитал на предприятието се запазва от гледна точка на общата покупателна способност, когато увеличението на възстановителната стойност на активите, създадено през периода, е по-малко от намалението на покупателната способност на акционерните дялове през същия период. Понякога това изчисление само се отбелязва, за да се даде възможност за сравнение между нетните активи от гледна точка на общата покупателна способност и нетните активи от гледна точка на текущата стойност. При други методи, които признават дохода, след като се запази общата покупателна способност на собствения капитал на предприятието, разликата между двете стойности на нетните активи се разглежда като печалба или загуба, натрупваща се в полза на акционерите.
Настоящ статут
19. Макар че понякога финансовата информация се представя в основния счетоводен отчет или като приложение, като се използват различните методи за отразяване на описаните промени в цените, все още не е постигнат международен консенсус по този въпрос. Затова КМСС счита, че са необходими допълнителни експерименти, преди да се обсъди въпросът, дали предприятията да изготвят основните счетоводни отчети, като използват цялостна и единна система за отразяване на промените в цените. Междувременно ще се постигне напредък по този въпрос, ако предприятията, които представят основните счетоводни отчети въз основа на историческата цена, предоставят и допълнителна информация, отразяваща ефекта от ценовите промени.
20. Съществуват различни становища относно статиите, които тази информация трябва да включва, вариращи от няколко статии от отчета за приходите и разходите до включването на всички балансови статии от отчетите за приходите и разходите и счетоводните баланси. Желателно е да се постигне международно съгласие относно минималния брой статии, които тази информация трябва да включва.
Минимално оповестяване
21. Статиите, които трябва да се представят, са следните:
а) сумата на коректива или коригираната сума на амортизацията на имотите, машините, съоръженията и оборудването;
б) сумата на коректива или коригираната сума на стойността на продажбите;
в) корективите, свързани с паричните балансови статии, ефекта от привлечените средства, или акционерните дялове, когато такива корективи са взети под внимание при определянето на дохода по приетия счетоводен метод; и
г) цялостният ефект върху резултатите от корективите, описани в а) и б) и ако е необходимо, във в), както и всички други статии, отразяващи влиянието на промените в цените, които се отчитат по приетия счетоводен метод.
22. Когато е възприет метод на текущата стойност, трябва да се оповести текущата стойност на имотите, машините, съоръженията и оборудването и на запасите.
23. Предприятията трябва да описват методите, които са приели за изчисляване на информацията, изисквана в параграфи 21 и 22, включително същността на всички използвани индекси.
24. Информацията, изисквана в параграфи 21 - 23, трябва да се осигурява като допълнителна, освен ако тази информация се представя в основните счетоводни отчети.
25. В повечето страни тази информация е допълнителна към, но не и част от, основните счетоводни отчети. Този стандарт не се прилага за счетоводните и отчетните процедури, които предприятието е задължено да използва при изготвянето на основните си счетоводни отчети, освен ако тези счетоводни отчети се представят на основа, която отразява ефекта от промените в цените.
Оповестяване на друга информация
26. Предприятията се насърчават да оповестяват допълнителна информация и по-конкретно описание на значението на информацията при текущото състояние на предприятието. Оповестяването на всички корективи за данъчните провизии или данъчните салда обикновено е от полза.
Дата на влизане в сила
27. Този международен счетоводен стандарт заменя МСС 6 Счетоводни реакции на промените в цените и влиза в сила за счетоводните отчети за периодите, започващи на или след 1 януари 1983.